Kolenblad met druppels water

Van voldoende water tot slimme (irrigatie)technieken

Sinds 2017 wordt (West-)Vlaanderen geconfronteerd met periodes van langdurige droogte. Dat noopte de afgelopen vier jaar tot captatiebeperkingen van oppervlaktewater. Nogal wat West-Vlaamse land- en tuinbouwers maken zich zorgen over de beschikbaarheid van voldoende en kwaliteitsvol irrigatiewater. Ook zuinig omgaan met het beschikbare water krijgt steeds meer aandacht. Samen met partners in onderzoek en Provincie West-Vlaanderen zette Inagro de afgelopen jaren heel wat onderzoek en advies op rond water(beschikbaarheid) en irrigatie in land- en tuinbouw.

Grotere private watervoorraad wapent land- en tuinbouwers

Eind 2019 ging watermakelaar Dries Mergaert aan de slag bij Inagro om op zoek te gaan naar opportuniteiten om water op een duurzame manier ter beschikking te stellen van de land- en tuinbouwsector. De droogtecrises tonen aan dat de nood aan die begeleiding hoog is. De zoektocht naar geschikte waterbronnen is vandaag urgenter dan ooit. “De belangrijkste en meest onafhankelijke inspanning kunnen de landbouwbedrijven zelf leveren”, stelt Dries.

KRATOS-advies

Via een open waterput, foliebassin of watersilo creëren land- en tuinbouwers extra watervoorraad. Daarnaast kunnen ze verschillende waterbronnen aanspreken of gebruiken. Denk aan grondwater, oppervlaktewater en hemelwater. "Daarbij geven we graag advies over de voor- en nadelen van de verschillende opslagsystemen, de succesfactoren en de stappen die land- en tuinbouwers moeten nemen om hun watervoorraad uit te breiden", stelt Dries Mergaert. Via KRATOS-wateradvies en wateraudits zet Inagro ook in op individuele begeleiding van landbouwbedrijven omtrent hun waterbehoefte, mogelijke waterbronnen en afvalwaterstromen.

Irrigatiebekken/open put

Provinciaal waterputtenreglement

Sinds een aantal jaar ondersteunt de provincie West-Vlaanderen de aanleg van een private watervoorraad via het Provinciaal Waterputtenreglement. Gecombineerde waterputten motiveren private partners om te investeren in een grotere voorraad én mee te werken aan waterbuffering en wateroverlastbeheersing. "De waterputten bestaan uit twee delen en hebben zo een dubbel doel: sparen en bufferen", verduidelijkt Dries Mergaert. De kandidaten uit de eerste oproepperiodes doorliepen alvast de selectieprocedure en de eerste uitvoeringen worden verwacht in 2022.

Samenwerking rond gemeenschappelijke, alternatieve waterbronnen

Waterbeschikbaarheid en een doordachte inzet van het beschikbare water worden steeds belangrijker voor land- en tuinbouwers. In tijden van droogte en waterschaarste is gewassen beregenen met oppervlaktewater niet meer vanzelfsprekend. De recente droge zomers bevestigden dan ook dat de sector het potentieel van alternatieve waterbronnen nu en in de toekomst optimaal moet benutten. Twee initiatieven tonen aan dat Inagro niet bij de pakken blijft zitten.

Watermakelaar Dries makelt over water

Als watermakelaar ‘makelt’ Dries Mergaert ook over samenwerkingen in waterbeschikbaarheid. “We kijken dan voornamelijk naar circulair watergebruik. We zoeken afstemming tussen beschikbaar water dat momenteel wegloopt en nabije landbouwers die dat water goed kunnen gebruiken." Zijn er rond een bepaalde locatie mogelijkheden om beschikbaar water ter beschikking te stellen, dan gaat Dries aan de slag om dat water ook effectief op een efficiënte manier te kunnen aanbieden. “We helpen graag bij de verdere uitwerking en uitvoering door advies te verstrekken, informatie te verschaffen, de haalbaarheid te evalueren en eventueel ook extra financiering te zoeken.”

Irrigatie bloemkool

WaterRadar verbindt vraag en aanbod

Ook WaterRadar verbindt watervraag en -aanbod met elkaar. Aan dat platform werken ILVO, VITO, Vlakwa en Inagro samen in het VLAIO-project Irrigatie 2.0 dat nog loopt tot het najaar van 2022. “Met de online viewer WaterRadar kunnen telers eenvoudig op zoek gaan naar alternatieve waterbronnen in de buurt van hun percelen”, licht Tim De Cuypere, onderzoeker precisielandbouw, toe. Daarnaast visualiseert de WaterRadar de theoretische irrigatiebehoefte op regionale schaal, waarmee geïnteresseerde bedrijven en lokale overheden extra inzicht krijgen in de behoefte in hun regio.

  • Vorige pagina

    << Portret

  • Volgende pagina

    Carbon Farming >>

  • Terug naar overzicht

    Hoofdstuk Bodem en water