Proces naar ammoniumnitraat

Nutri2Cycle: Nurturing the Circular Economy

Transitie naar een meer koolstof- en nutriëntenefficiënte landbouw in Europa!

Nutri2Cycle wilt een duurzame landbouw creëren door het sluiten van nutriëntenkringlopen via diverse innovatieve technologieën.

Project info

Project info

Project type

Horizon 2020

Startdatum

01/10/2018

Einddatum

30/09/2023

De plantaardige productie en de dierlijke productie zijn de laatste decennia onafhankelijk van elkaar sterk geïntensiveerd, waardoor er mismatches zijn ontstaan qua nutriënten- en koolstofstromen. In dit project wordt de driehoek plantaardige productie – dierlijke productie – agro-processing onder de loep genomen. De agro-processing kan immers de mismatch tussen plantaardige en dierlijke productie rechttrekken. De beschouwde landbouwtypologieën zijn: varkens, pluimvee, rundvee, akkerbouw, tuinbouw, fruitproductie, agro-energie, agro-verwerking.  Voorbeelden van agro-processing zijn mestbewerking en anaerobe vergisting. In dit project willen we nieuwe modellen naar voor brengen die op economisch, ecologisch en sociaal vlak goed scoren en de integratie van plantaardige productie, dierlijke productie en de agro-processing vergroten. Deze modellen zullen we op praktijkschaal demonstreren en valideren.

​De eerste output van het project zal de uitbouw van een coherent model om de nutriëntfluxen op de verschillende landbouwtypologieën in beeld te brengen en op economisch, ecologisch en sociaal vlak te evalueren. De tweede output in een intensieve inventarisatie van innovatieve, veelbelovende technieken of technologieën die een betere kringloop van nutriënten mogelijk maken. Na een eerste selectie en evaluatie van 60 verschillende duurzame landbouwsystemen, worden 24 hiervan geselecteerd en op hun economische, ecologische en sociale meerwaarde getoetst met het uitgewerkte model. De derde output is het daadwerkelijk realiseren van een aantal van deze modellen. Afhankelijk van de resultaten worden 12 tot 16 van deze landbouwsystemen in piloot verspreid over Europa uitgewerkt en in praktijk gedemonstreerd en getest.

De plantaardige productie en de dierlijke productie zijn de laatste decennia onafhankelijk van elkaar sterk geïntensiveerd, waardoor er mismatches zijn ontstaan qua nutriënten- en koolstofstromen. In dit project wordt de driehoek plantaardige productie – dierlijke productie – agro-processing onder de loep genomen, waarbij agro-processing de mismatch tussen plantaardige en dierlijke productie kan rechttrekken.

Binnen het project neemt men verschillende landbouwtypologieën in beschouwing, waaronder varkens-, rundvee- en pluimveehouderij, akkerbouw, tuinbouw, agro-energie, ... Voorbeelden van agro-processing zijn mestbewerking en anaerobe vergisting.

Nutri2Cycle_schema
In dit project willen we nieuwe modellen naar voor brengen die op economisch, ecologisch en sociaal vlak goed scoren en de integratie van plantaardige productie, dierlijke productie en de agro-processing vergroten. Deze modellen werden geselecteerd aan de hand van een zogenaamde innovation funnel, waarbij we de 24 meest veelbelovende technologieën selecteerden op hun economische, ecologische en sociale meerwaarde. Via de zogenaamde lighthouse demos, demonstreren en testen we een 16-tal van deze modellen op praktijkschaal doorheen de verschillende Europese lidstaten. Het project zet hierbij ook sterk in op de transnationale samenwerking, ondermeer door het opzetten van National Task Forces (NTF), waarbij men sterk gaat kijken naar hoe deze lighthouse demos kunnen vertaald worden naar andere lidstaten. Voor Vlaanderen doet Nutricycle Vlaanderen dienst als NTF.

 

 

Meer info

Wil je meer informatie over dit project?

Nutri2Cycle heeft financiële middelen ontvangen uit hoofde van Horizon 2020 — het programma voor onderzoek en innovatie van de Europese Unie in het kader van subsidieovereenkomst nr. 773682.

Europa

Partners

Financiers

H2020

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.