Onderzoek sla Agrotopia

Lopende projecten

Agrotopia biedt plaats om praktijk- en toekomstgerichte onderzoeksvragen voor een innovatieve en duurzame glastuinbouw te beantwoorden, onder meer via onze deelname aan (inter)nationale projecten.

Cities2030 - Cocreating resilient and sustainable food systems towards FOOD2030

Het Horizon2020-project Cities2030 streeft naar een duurzame verandering van de voedselketen in steden en sterk verstedelijkte regio's. In dit project delen we onze kennis en ervaring uit de dakserre om voedsel te produceren in een verstedelijkte omgeving.

Logo Cities2030

Vertihydro - Verticale hydro-installaties voor optimaal ruimtegebruik in de serre

Het Vertihydro-project richt zich op de ontwikkeling van hoge verticale teeltsystemen in de serre om zo de beschikbare ruimte optimaal te benutten.

PlantGoed - Ontwikkelen en inzetten van diverse innovaties bij de opkweek van plantgoed voor jaarrond plantgoed- en zachtfruitproductie​

Met het PlantGoed-project beogen we een duurzame jaarrondproductie van zachtfruit (aardbei, framboos,..) en van het desbetreffende plantmateriaal. Nieuwe jaardeelinvullingen zullen worden ontwikkeld alsook de opkweekmethodes die het kwalitatieve plantgoed moeten leveren voor die productiesystemen. Door innovatieve technieken als 'computer vision' en 'vertical farming' af te stemmen op de specifieke processen in de deelsector plannen we tot een hoge productkwaliteit en een efficiëntere benutting van arbeid en grondstoffen te komen. 

OptiWAIE - Optimalisatie van Watergebruik in de glastuinbouw m.b.v. Alternatieve Interne en Externe waterbronnen

Het OptiWAIE-project onderzoekt de mogelijkheden van beschikbare alternatieve interne en externe waterbronnen. Het doel is om beter te begrijpen hoe de kwaliteit van alternatieve waterbronnen van invloed is op verschillende aspecten van tuinbouwbedrijven.

HERMEST - Toepassen van herwonnen meststoffen in het teeltrecept in niet grondgebonden teelten

In het HERMEST-project gaan we na hoe herwonnen meststoffen het gebruik van kunstmest gedeeltelijk kan vervangen in niet grondgebonden teelten, zoals tomaat, aardbei of witloof. Dit circulaire alternatief kan een kostenbesparing opleveren ten opzichte van duurdere kunstmest. Daarbij wordt nagegaan in welke mate deze verwerkingsproducten van dierlijke mest in het teeltrecept kunnen ingemengd worden en welke andere praktische aanpassingen daarvoor nodig zijn.

NextGenBioPest - Een nieuwe generatie gewasbeschermingsmiddelen tegen ziekten en plagen

NextGenBioPest richt zich op het ontwikkelen van nieuwe en verbeterde producten, methoden en praktijken voor de rationele bestrijding van moeilijk te beheren insectenplagen en pathogenen in belangrijke groente- en fruitgewassen. Het overkoepelend doel is het aanzienlijk verminderen van pesticidegebruik en het bevorderen van duurzame gewasbescherming.

InPaKt - Integrale aanpak van komkommerbontvirus

Binnen dit project willen we een geïntegreerde beheersingsstrategie voor Cucumber Green Mottle Mosaic Virus (CGMMV) ontwikkelen in de komkommerteelt. De basiselementen hiervoor zijn een vlotte kennisuitwisseling, verbetering van de preventieve aanpak, objectieve criteria voor rassenresistentie, ontwikkeling van een early-detection systeem gebaseerd op drainanalyse en verlaging van symptoomexpressie en virusontwikkeling.

CABYV - Beheerstool opstellen voor het CABY-virus

Dit project beoogt kennisopbouw en -disseminatie rond het Cucurbit Aphid-Borne Yellows Virus (CABYV). Dit virus kende in Vlaanderen een felle opmars in 2021 en wordt nog steeds als een grote bedreiging gezien voor de komkommerteelt. Een beheerprotocol zal volgen uit analyse van stalen en praktijksituaties.

RE-Greenhouse - Transitie van fossiele naar hernieuwbare energie in de glastuinbouw

Re-Greenhouse (Interreg NWE) zet zich in voor meer duurzame energie in de glastuinbouw van de Interreg NWE-regio. Ze doorbreken kennisbarrières, ontwikkelen het GREENHOUSE RES-beslissingsinstrument en bevorderen verschillende hernieuwbare energiebronnen. Het doel is om het grote onbenutte potentieel voor het gebruik van duurzame energiebronnen in de tuinbouwsector te ontsluiten en de regio concurrerender te maken, lokale werkgelegenheid te creëren, lokaal energiebezit en duurzame voedselzekerheid te creëren.

Zero-Waste - Reststromen uit vruchtgroenteteelt hoogwaardig valoriseren in kader van circulaire economie

Het doel van het VLAIO LA-traject Zero-Waste is dat vruchtgroentetelers meestappen in de circulaire economie om zo de problematiek van stijgende afzetkosten voor reststromen aan te pakken. De praktijkcentra onderzoeken hoe afvalstromen via teelttechniek op het einde van een teeltronde zo hoogwaardig mogelijk valoriseerbaar (lees puur en verwerkbaar) gemaakt kunnen worden. Projectpartners onderzoeken simultaan de mogelijkheden om via extracties en vervezeling tot nieuwe waardevolle grondstoffen te komen voor de eigen of andere sectoren. Door de integrale ketenbenadering worden linken gelegd naar bedrijven die aan de slag kunnen met de reststromen uit de glastuinbouw.

LED-FR - Verrood integreren in lichtrecepten voor blad- en vruchtgroenten

Binnen het VLAIO LA-traject LED-FR helpt Inagro bij het ontwikkelen van optimale lichtrecepturen voor kropsla en komkommer. Via dynamische belichting zoeken we naar strategieën om de energie-efficiëntie en rendabiliteit van deze teelten te verhogen.

Crop on top - Het platform voor cocreatie van innovatieve urban farming-technologie

Het EFRO-GTI-project 'Crop on top' zet in op de ontwikkeling van innovatieve technieken voor stadstuinbouw via cocreatie tussen technologiebedrijven, telers, toeleveranciers, kennisinstellingen en overheden. Agrotopia vormt daarvoor de unieke proeflocatie.

Logo's project Crop on Top

Afgelopen projecten

Hy4Dense - Hydrocultuursystemen ontwikkelen voor groenten met grote zaaidichtheid

In het Hy4Dense-project gaan Inagro, HoWest Industrial Design Center, Proeftuin Zwaagdijk, Essex University en NIAB aan de slag om hydroteeltsystemen te ontwikkelen voor de teelt van dichte zaaigewassen, zoals veldsla, spinazie of rucola.

Entomoponics - Insectenkweek en vruchtgroententeelt gecombineerd in één ruimte

In de operationele groep Entomoponics wordt uitgezocht wat de meerwaarde kan zijn van een combinatie van insecten en vruchtgroenten in één ruimte. Door onder te teeltgoten een insectenkweek te installeren wordt beoogd energie en ruimte in serres efficiënter te benutten. Door de insecten te voeden met plantenreststromen wordt hoogwaardige valorisatie nagestreefd.

Naar een rendabele klimaatrobuuste land- en tuinbouw

Binnen het relanceplan Vlaamse Veerkracht werden middelen beschikbaar gesteld voor de Vlaamse praktijkcentra om te werken aan klimaatrobuustheid van de land- en tuinbouwsector. Agrotopia speelt binnen dit project en rol in het derde werkpakket waar de focus ligt op circulariteit en efficiënt gebruik van grondstoffen in intensieve teeltsystemen. Zo onderzoeken we de mogelijkheden om
- irrigatiesturing in komkommer te optimaliseren op basis van sensordata
- alternatieve waterstromen in te zetten als aanmaakwater voor de tomatenteelt
- waterbesparing te realiseren in een meerlagenteeltsysteem