Onderzoek sla Agrotopia

Lopende projecten

Agrotopia biedt plaats om praktijk- en toekomstgerichte onderzoeksvragen voor een innovatieve en duurzame glastuinbouw te beantwoorden, onder meer via onze deelname aan (inter)nationale projecten.

Crop on top - het platform voor cocreatie van innovatieve urban farming-technologie

Het EFRO-GTI-project 'Crop on top' zet in op de ontwikkeling van innovatieve technieken voor stadstuinbouw via cocreatie tussen technologiebedrijven, telers, toeleveranciers, kennisinstellingen en overheden. Agrotopia vormt daarvoor de unieke proeflocatie.

Logo's project Crop on Top

Hy4Dense - Hydrocultuursystemen ontwikkelen voor groenten met grote zaaidichtheid

In het Hy4Dense-project gaan Inagro, HoWest Industrial Design Center, Proeftuin Zwaagdijk, Essex University en NIAB aan de slag om hydroteeltsystemen te ontwikkelen voor de teelt van dichte zaaigewassen, zoals veldsla, spinazie of rucola.

Cities2030 - Cocreating resilient and sustainable food systems towards FOOD2030

Het Horizon2020-project Cities2030 streeft naar een duurzame verandering van de voedselketen in steden en sterk verstedelijkte regio's. In dit project delen we onze kennis en ervaring uit de dakserre om voedsel te produceren in een verstedelijkte omgeving.

Logo Cities2030

Vertihydro - Verticale hydro-installaties voor optimaal ruimtegebruik in de serre

Het Vertihydro-project richt zich op de ontwikkeling van hoge verticale teeltsystemen in de serre om zo de beschikbare ruimte optimaal te benutten.

Entomoponics - Insectenkweek en vruchtgroententeelt gecombineerd in één ruimte

In de operationele groep Entomoponics wordt uitgezocht wat de meerwaarde kan zijn van een combinatie van insecten en vruchtgroenten in één ruimte. Door onder te teeltgoten een insectenkweek te installeren wordt beoogd energie en ruimte in serres efficiënter te benutten. Door de insecten te voeden met plantenreststromen wordt hoogwaardige valorisatie nagestreefd.

Zero-Waste - Reststromen uit vruchtgroenteteelt hoogwaardig valoriseren in kader van circulaire economie

Het doel van het VLAIO LA-traject Zero-Waste is dat vruchtgroentetelers meestappen in de circulaire economie om zo de problematiek van stijgende afzetkosten voor reststromen aan te pakken. De praktijkcentra onderzoeken hoe afvalstromen via teelttechniek op het einde van een teeltronde zo hoogwaardig mogelijk valoriseerbaar (lees puur en verwerkbaar) gemaakt kunnen worden. Projectpartners onderzoeken simultaan de mogelijkheden om via extracties en vervezeling tot nieuwe waardevolle grondstoffen te komen voor de eigen of andere sectoren. Door de integrale ketenbenadering worden linken gelegd naar bedrijven die aan de slag kunnen met de reststromen uit de glastuinbouw.

Naar een rendabele klimaatrobuuste land- en tuinbouw

Binnen het relanceplan Vlaamse Veerkracht werden middelen beschikbaar gesteld voor de Vlaamse praktijkcentra om te werken aan klimaatrobuustheid van de land- en tuinbouwsector. Agrotopia speelt binnen dit project en rol in het derde werkpakket waar de focus ligt op circulariteit en efficiënt gebruik van grondstoffen in intensieve teeltsystemen. Zo onderzoeken we de mogelijkheden om
- irrigatiesturing in komkommer te optimaliseren op basis van sensordata
- alternatieve waterstromen in te zetten als aanmaakwater voor de tomatenteelt
- waterbesparing te realiseren in een meerlagenteeltsysteem

LED-FR - Verrood integreren in lichtrecepten voor blad- en vruchtgroenten

Binnen het VLAIO LA-traject LED-FR helpt Inagro bij het ontwikkelen van optimale lichtrecepturen voor kropsla en komkommer. Via dynamische belichting zoeken we naar strategieën om de energie-efficiëntie en rendabiliteit van deze teelten te verhogen.