Entomoponics

Meelwormenkweek onder de tomatengoten

Project info

Project type

EIP Operationele groepen

Startdatum

30/06/2021

Einddatum

29/06/2023

Het project ’Entomoponics’ beoogt de vraag van glastuinbouwers te beantwoorden inzake verwerking van plant- en oogstresten en gebruik van beschikbare ruimte onder de kasteelten door de combinatie te onderzoeken van vruchtgroenteteelt en insectenkweek in één en dezelfde ruimte.  

Meervoudig gebruik van ruimte in een warmgestookte serre kan leiden tot een hoger rendement. Uit verkennende proeven door Inagro blijkt er potentieel te zitten in de combinatie van komkommerteelt en meelwormenkweek, maar verdere optimalisatie is nodig. Meelwormen worden op vandaag gekweekt in kweekbakken in een droge, warme, donkere en geventileerde omgeving; de ruimte onder de teeltgoten voor vruchtgroenten voldoet aan deze eis. 

Valorisatie van afvalstromen is een tweede manier om het bedrijfsrendement op te krikken. Meelwormen hebben naast een droog voedersubstraat ook een vochtbron nodig; voor dat laatste zouden gewasresten kunnen aangewend worden. Zeker niet alle gewasresten zijn hiervoor even geschikt, maar komkommerloof en afgekeurde tomaten bewezen hierin al hun potentieel.  

De variatie in klimaatomstandigheden en beschikbaarheid van oogstresten doorheen het jaar-  en bijgevolg de afstemming en dimensionering van beide teelten – zorgen nog voor een uitdaging, evenals de arbeidsreductie, creatie van afzetmogelijkheden en indirect het wetgevend kader. Een multi-actoren benadering moet uitwijzen wat het beste teeltsysteem is en hoe rendabel dergelijke combiteelten kunnen zijn of worden. Dit project brengt hiervoor glastuinbouwers, insectenkwekers, afzetorganisaties, wetgevende macht en experten van Inagro inzake glastuinbouw en insectenkweek samen. 

Projectstructuur

Het project is opgebouwd rondom 5 activiteiten:

In Activiteit 1 worden bijeenkomsten georganiseerd waarbij kennis en ervaring kan worden uitgewisseld tussen de betrokken actoren. De kerngroep komt 2x per jaar samen. Een bredere groep van geïnteresseerden en externe experten wordt 1x per projectjaar georganiseerd.

Activiteit 2 omvat de opstart van de pilootopstellingen te Agrotopia, maar ook op 5 glastuinbouwbedrijven

In Activiteit 3 wordt ondersteuning geboden door de experts van Inagro in de vorm van kennisverbreding, stagebegeleiding, begeleiding bij uitwerken praktijkcases en uitwerken economische analyse per praktijkcase

Activiteit 4 wordt opgebouwd rond de disseminatie van resultaten en projectbevindingen. Dit zal gebeuren in de vorm van communicatie via verschillende mediakanalen (Inagro-nieuwsbrief en -website, Twitter, LinkedIn en Facebook), via publicaties in vakpers, studiemomenten en een studierapport

Activiteit 5 tenslotte omhelst alle administratieve zaken alsook de rapportage

projectstructuur Entomoponics

Zes pilootinstallaties voor Entomoponics

In de loop van dit project worden op zes locaties pilootinstallaties geplaatst om de compatibiliteit van een meelwormenkweek met een bovenstaande vruchtgroenteteelt te toetsen aan de praktijkomstandigheden. Elke opstelling wordt op maat gemaakt om zo optimaal gebruik te kunnen maken van de beschikbare ruimte onder de goten. Volgende bedrijven stappen mee in dit verhaal:

Komkommerkwekerij Agrokom - Nico Perneel
Tomatenkwekerij Husagro - Wim Saelens
Tomatenkwekerij Neegro - Geert Neerinck
Tomatenkwekerij Tomco - Zeger Coghe
Paprikakwekerij Gemapa - Marc Lambrecht 
Praktijkcentrum Inagro

 

Financiers

Demo Landbouw en Visserij (incl. Europese Unie)

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.