Bij

Vogel- en bijvriendelijk boeren

Voor veel faunasoorten is de boerderij de verblijfsplaats bij uitstek. Sommige soorten zijn er meer gewenst dan andere. Overlastsoorten als houtduiven of zomerganzen hebben landbouwers bijvoorbeeld liever niet op hun bedrijf, maar nuttige soorten als bestuivers en natuurlijke vijanden van plaagsoorten dan weer wel. Iedere soort is uniek, maar heel wat soorten zijn op een of andere manier met elkaar verbonden. Dus is het nuttig om met een geïntegreerde blik naar de fauna op het landbouwbedrijf te kijken.

Vogelvriendelijk boeren

In nauwe samenwerking met de West-Vlaamse Regionale landschappen en Stadlandschappen nemen Inagro en Boerennatuur Vlaanderen akker- en weidevogels onder de vleugels. Naast kennisuitwisseling, optimalisatie en implementatie van bestaande vogelvriendelijke maatregelen testen we ook nieuwe initiatieven uit om ze nadien op te schalen naar gans West-Vlaanderen. Door dat te koppelen aan een gunstig verdienmodel voor landbouwers, hopen ze het draagvlak voor de bescherming van akker- en weidevogels bij de landbouwers te vergroten. Want zij zijn immers de sleutel tot het herstel van de aantallen akker- en weidevogels. Het initiatief kadert in het PDPO-project ‘Vogelvriendelijk boeren’.

Case: de kievit

Omwille van zijn opvallende uiterlijk, kenmerkende roep en spectaculaire vlucht wordt de kievit bestempeld als een van onze meest iconische ‘boerenlandvogels’. Helaas gaan hun aantallen er al jaren op achteruit. Een belangrijke oorzaak is het verlies van hun nesten tijdens de verschillende landbewerkingen in het voorjaar. Het broedseizoen van de kievit valt namelijk net samen met de opstart van de veldwerkzaamheden. Om de nesten te sparen, kunnen landbouwers het verschil maken. Boerennatuur Vlaanderen en Inagro willen hen daarin ondersteunen. In een reportage van Tournée Provinciale op PlattelandsTv legden ze haarfijn uit hoe ze dat doen.

Bijvriendelijk boeren

De projectpartners van BEESPOKE willen de bestuiving van een aantal teelten verbeteren door de bestuivers in het landbouwlandschap te ondersteunen. Dat kan door bloemenranden aan te leggen en juist te beheren, door voor bloei in graslanden te zorgen, door gemengde houtkanten te onderhouden, of bijvoorbeeld door in een stukje van een perceel luzerne een maaibeurt over te slaan.

Case: zelfbestuiving winterveldbonen

In het project werken partners uit Vlaanderen, het Verenigd Koninkrijk en Nederland samen rond de bestuiving van veldbonen. Veldbonen zijn gekend als teelt die sterk afhankelijk is van bestuivers. Minder is echter geweten over effecten van verschillende rassen. Om dat te onderzoeken voerde Inagro in 2021 een proef uit waarbij we bestuivers door middel van exclusiekooien verhinderden om de planten in de kooien te bestuiven, midden in een groter perceel winterveldbonen. We voerden de waarnemingen uit bij bloementrossen in de piek van de boonvorming. Daaruit blijkt dat alle onderzochte rassen, ondanks lichte verschillen, zeer sterk afhankelijk zijn van bestuiving door hommels en bijen. 

Bontbloeiende veldboon

Case: hommels in "de frontzate"

Rond "de frontzate" in West-Vlaanderen komt een soort hommel voor die elders in Vlaanderen bijna niet (meer) te vinden is. Toevallig is het ook een soort die omwille van zijn lange tong een zeer efficiënte bestuiver van veldbonen zou kunnen zijn: de grashommel. Het is dus een soort waarin het landbouwkundige en het verhaal rond natuurherstel duidelijk samenkomen. Daarom testten we maatregelen om de grashommel te ondersteunen in dat gebied. VLM zaaide samen met de lokale landbouwers speciaal samengestelde bloemenmengsels in op akkerranden. Inagro legde samen met een lokale landbouwer een proef aan in een teelt die normaal altijd gemaaid wordt op het moment dat er beginnende bloei in komt, maar die bloeiend wel heel veel potentieel heeft in functie van bijen in het algemeen: luzerne. Met gewasstaalnames en voederwaardeanalyses volgden we het effect op de totale oogst van het jaar op.

akkerhommel
  • Vorige pagina

    << Infrastructuur en technologie

  • Terug naar overzicht

    Hoofdstuk Plant