Sfeerbeeld smartfarming

Smartfarming

De laatste jaren zijn landbouwbedrijven sterk gegroeid in oppervlakte en in productie per hectare. Door die schaalvergroting is het voor de landbouwer moeilijker om een goed overzicht te bewaren over de stand van zaken op zijn percelen. Precisielandbouw kan hem daarbij helpen. Meer nog, smartfarming kan de productiviteit doen stijgen en de impact op het milieu doen dalen.

Het driegangenmenu van smartfarming

Voor de landbouwer is het niet eenvoudig om te weten welke smartfarmingtechniek hij wanneer moet toepassen. In 'Smartfarming op het menu' ontwikkelden Inagro en Hogeschool VIVES een beknopt stappenplan. Dat 'driegangenmenu' omvat bodem meten is weten, gewasmonitoring en actie. “Dat helpt hem om technieken volgens een doordachte strategie in te zetten”, verduidelijkt onderzoeker Eva Ampe. Betaalbare smartfarmingtechnieken tot bij de landbouwer brengen is het doel. Zeven West-Vlaamse pilootbedrijven zijn ambassadeur van het project. Zij proberen technieken uit op maat van hun bedrijf. Nadien delen ze hun ervaringen met andere landbouwers om hen ervan te overtuigen ook te investeren in deze technieken.

smartfarming

INNO-VEG-protocol helpt experimenten op te zetten

De partners van het Interreg-project INNO-VEG ontwikkelen innovatieve methoden om onderzoek uit te voeren in openluchtgroenten en aardappelen. Door gewassensoren in te zetten voor de beoordeling van experimenten kan onderzoek opgeschaald worden van kleine percelen naar veldschaal. In 2021 werkten ze aan een protocol dat een leidraad biedt om gewaswaarnemingsgegevens te gebruiken om de prestaties - en dus de opbrengst - van gewassen te beoordelen. Zo ondersteunen ze onderzoekers, agronomen en landbouwers bij een optimaal gebruik van gewaswaarnemingstechnologie. Het protocol bevat informatie over het gebruik van gewassensoren in veldexperimenten en het beheer en de interpretatie van gegevens.

Themabeeld aardappelen

Preciezer prei telen met precisielandbouw

De strengere mestwetgeving in Vlaanderen brengt vooral in de intensieve groenteteelt uitdagingen met zich mee. Onder andere bij de teelt van late herfst- en winterprei worden vaak te hoge nitraatstikstofresidu’s in de bodem vastgesteld. Daarom wint plaatsspecifiek bemesten aan belang. "Dat concept werken we in het WikiLeeks-project specifiek uit voor de preiteelt", vertelt onderzoeker Tim De Cuypere. "We volgen proef- en praktijkpercelen intensief op via bodemstalen, bodemscans en beeldinformatie. Die info koppelen we aan bestaande groeimodellen om een plaatsspecifiek bemestingsadvies te ontwikkelen." Daarnaast evalueren projectpartners Inagro, ILVO, KU Leuven, VITO, PSKW en PCG alternatieve sensorsystemen naar precisie, technische haalbaarheid en kostprijs in de praktijk.

Inagro drone foto

Vlasteelt monitoren met satellietbeelden

Inagro, ILVO en VITO werken samen aan een toekomstgerichte monitoringstool voor vlastelers. Die tool zal hen vanop afstand info geven over de gewasstand van hun vlas en advies verlenen over het optimale zaaitijdstip, eventuele herinzaai en het gebruik van remmers voor een homogene gewasgroei. Dat gebeurt op vraag van de sector, die de (reis)tijd van vlassers voor gewasopvolging op de wijdverspreide percelen opnieuw beheersbaar wil maken. De monitoringstool zal beschikbaar zijn via het bestaande WatchITgrow-webplatform en zal voornamelijk gebruikmaken van gratis satellietbeelden.

Vlas in bloei
  • Vorige pagina

    << Portret

  • Volgende pagina

    Duurzame gewasbescherming >>

  • Terug naar overzicht

    Hoofdstuk Plant