stal met bedrijfsbeplanting

Sensibilisering in bedrijfsintegratie

Land- en tuinbouwbedrijven maken deel uit van het landschap. Een nieuw bouwvolume heeft een invloed op dat landschap. Om de bestaande en nieuw te bouwen volumes optimaal in het landschap te integreren, is landschappelijke integratie noodzakelijk. Daarom zetten de provincie West-Vlaanderen en Inagro sinds 2020 nog sterker in op de realisatie van beplantingsplannen.

Dialoog als hefboom voor realisatie

De realisatiegraad van landschappelijke beplantingsplannen bij land- en tuinbouwbedrijven blijft laag of gebrekkig terwijl het maatschappelijke debat over landschapskwaliteit en vergunningen sterk leeft. Het project 'Bedrijfsintegratie in de praktijk' bewerkstelligt een hefboom naar meer realisaties en een brede dialoog. Inagro zoekt via dialoogrondes met gemeenten, landbouwers, natuurorganisaties en vergunningverlenende overheden naar meer overleg, afstemming en betere kennis van de praktijknoden. Vanuit die samenwerking en actiepunten bouwen we aan een performante en provinciaal afgestemde communicatieaanpak. Op het terrein stimuleert Inagro meer en betere realisatie van de plannen via een coachingsaanbod voor landbouwers. De drempel ‘onderhoud’ wordt aangepakt via een gebruiksvriendelijke inventaris van onderhoudsoplossingen. Boerennatuur Vlaanderen verricht verkennend veldwerk voor agrobeheergroepen. Finaal beogen we meer consensus en draagvlak, een grotere bewustwording bij de sector en hogere realisatie in de praktijk.

Subsidie als hefboom voor realisatie

Wie wil bouwen of verbouwen moet een vergunning aanvragen. Dat geldt ook voor land- en tuinbouwers. Vergunningverlenende overheden hechten veel belang aan de integratie van land- en tuinbouwbedrijven in het landschap. Meestal is een beplantingsplan zelfs standaard onderdeel van een omgevingsvergunningsaanvraag. Verschillende partijen helpen landbouwers om bomen of struiken te planten. En dankzij steunmaatregelen staan land- en tuinbouwers niet meer (volledig) zelf in voor de financiering van hun aanplant.

Provinciale subsidie

De Provincie West-Vlaanderen lanceerde in 2020 een aanplantsubsidie voor land- en tuinbouwers die een beplantingsplan tot uitvoering brengen in het kader van een vergunningsdossier of die hun bedrijf beter willen integreren in het landschap.  Land- en tuinbouwbedrijven die plantgoed aankopen bij een West-Vlaamse kweker kunnen rekenen op een subsidie tot 75% van de kostprijs. De actie blijkt succesvol, want meer dan 100 landbouwers plantten in 2020 bijna 1000 bomen en 13 kilometer bosgoed aan. Op cijfers van het plantseizoen 2021-2022 is het nog even wachten, want de aanvraagperiode liep tot 1 maart. De kleine landschapselementen dragen bij aan de landschappelijke integratie van de bedrijven én zorgen voor een mooier landschap, wat de boer-burgerrelatie ten goede komt.

Beplanting

VLIF-steun voor NPI's

Midden 2021 stelde de Vlaamse overheid nieuwe steunmaatregelen voor niet-productieve investeringen voor. Sinds 1 juli kunnen land- en tuinbouwers investeren in landschaps-, water- en bodembeheermaatregelen en daarvoor 50 tot 100% steun ontvangen. Beplanting valt onder de subsidiabele maatregelen. In het project 'De West-Vlaamse land- en tuinbouw gaat aan de slag met niet-productieve investeringen' maken Inagro, Boerennatuur Vlaanderen, de regionale landschappen en de stadlandschappen van de provincie West-Vlaanderen land- en tuinbouwers warm voor deze bijzondere VLIF-steun. Tijdens demonstraties tonen ze hoe land- en tuinbouwers concreet en actief aan de slag kunnen gaan met de maatregelen in de praktijk.

Demo mechanisch knotten
  • Vorige pagina

    << Professionele landbouwverbreding en -educatie

  • Terug naar overzicht

    Hoofdstuk Bedrijfsvisie