Droogte

Droogte

We verzamelen recente informatie over droogtemaatregelen en eventuele oppompbeperkingen in West-Vlaanderen. - Laatste update: 30/05/2022

Contacteer ons

Heb je vragen over droogtemaatregelen of oppompbeperkingen? Contacteer ons dan via dries.mergaert@inagro.be of 051 14 03 62.

Update 16 mei 2022

Sinds begin maart is er in onze provincie amper neerslag gevallen. Dat vertaalt zich in lage grondwaterstanden en beperkte debieten in de waterlopen. Daarom besliste de West-Vlaamse provinciegouverneur Carl Decaluwé om het oppompen van oppervlaktewater in een aantal gebieden te verbieden vanaf 17 mei.

Droogte

Op 16 mei besliste West-Vlaams provinciegouverneur Carl Decaluwé om het oppompen van oppervlaktewater in een aantal gebieden te verbieden omwille van de aanhoudende droogte. Op basis van het besluit van de gouverneur is het nu verboden om water op te pompen uit volgende afstroomgebieden:

 • Blankaart
 • Grote Kemmelbeek (gedeeltelijk - zie kaart in het politiebesluit)
 • Handzamevaart (gedeeltelijk - zie kaart in het politiebesluit)
 • Heulebeek
 • Kerkebeek
 • Martjesvaart (gedeeltelijk - zie kaart in het politiebesluit)
 • Rivierbeek
 • Bornebeek (in deze beek is er een permanent captatieverbod van kracht)
 • Bovenloop van de Hertsbergebeek (in de bovenloop van deze beek is er een permanent captatieverbod van kracht)

Een algemeen overzicht van waar je nog mag oppompen, is terug te vinden op deze kaart. In gebieden die op deze kaart rood ingekleurd zijn, geldt er een onttrekkingsverbod. In de andere gebieden kan je nog oppompen. In de meeste gevallen heb je daarvoor wel een toelating of vergunning nodig.

irrigatie aalton

Veelgestelde vragen

 • Wat mag er wel nog?

  In deze gebieden mag er wel nog water opgepompt worden voor:

  • het drenken van vee in weides met behulp van weidepompen.
  • het vullen van spuittoestellen (behalve in die gebieden waar een permanent captatieverbod geldt zijnde de Bornebeek en de bovenloop van de Hertsbergebeek).
  • onttrekkingen met zonnepompen voor weidevogels.
  • door de waterloopbeheerder toegestaan gravitair vullen van open putten dat op een zodanige manier gebeurt dat de afgesproken minimumpeilen verzekerd zijn.

  Uit alle andere waterlopen kan er wel nog water onttrokken worden. In de meeste gevallen heb je daarvoor wel een toelating of vergunning nodig.

 • Ik heb een onttrekkingsticket voor een waterloop waarin er nu een verbod geldt. Wat nu?

  Wanneer je een onttrekkingsticket hebt om water te capteren uit een waterloop waar nu een verbod geldt, dan wordt de geldigheid van dit ticket (tijdelijk) opgeschort. Dat wil dus zeggen dat je ook geen water meer uit de waterloop kan onttrekken. Normaal word je daarover ook automatisch geïnformeerd. Deze opschorting blijft geldig zolang het politiebesluit van de gouverneur van kracht is.

Zijn er alternatieve waterbronnen?

 • Provinciale spaarbekkens met aftappunt

  Wanneer de provincie gecontroleerde overstromingsgebieden aanlegt, dan combineert ze dat vaak met een spaarfunctie. Die spaarfunctie is water dat gespaard wordt voor later, voor droge periodes bijvoorbeeld. Een overzicht van de locaties van deze provinciale spaarbekkens kan je hier terug vinden.

 • Gebruik effluent van Aquafin zuiveringsinstallaties NIET meer mogelijk

   *Update 30/05*

  Tot voor kort bood Aquafin de mogelijkheid om gezuiverd afvalwater op te halen en in te zetten voor onder andere beregening van gewassen en openbaar groen. Om dat gezuiverd afvalwater o.a. als irrigatiewater ter beschikking te kunnen stellen, moet Aquafin beschikken over een grondstoffenverklaring. Eind mei werd deze erkenning ingetrokken. Aquafin moet o.a. eerst een aantal bijkomende analyses op het gezuiverde afvalwater uitvoeren. Afhankelijk van die resultaten zal beslist worden of er een nieuwe vergunningsaanvraag voor effluenthergebruik ingediend kan worden.

   

   

 • Gebruik van gezuiverd afvalwater afkomstig van bedrijven

  Ook een aantal bedrijven stellen gezuiverd afvalwater ter beschikking van de sector. Net als bij gebruik van gezuiverd afvalwater van Aquafin kan dit enkel wanneer ze over een geldige grondstofverklaring beschikken. Wanneer er stikstof en/of fosfor in het gezuiverde afvalwater zit in een concentratie die hoger dan de drempelwaarde is, dan moet je er rekening mee houden dat deze nutriënten ook in de mestbalans van je bedrijf terecht zullen komen. Of een bedrijf bij jou in de buurt gezuiverd afvalwater aanbiedt kan je te weten komen door te gaan kijken op deze kaart.

  Via dit filmpje leer je hoe je de waterradar moet gebruiken.

Inagro helpt je verder

We volgen het overleg op Vlaams niveau op de voet. In het West-Vlaams overleg brengen we de specifieke zorgen vanuit de landbouwsector ter tafel. Via onze nieuwsbrief, website en eventuele flitsberichten houden we je op de hoogte van eventuele beslissingen.

Heb je vragen? Neem dan contact op met onze watermakelaar Dries Mergaert via 051 14 03 62 of via e-mail.

Interessante informatie

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.