Drinkwater voor koeien

Bedrijfsadvisering Water: WATERAUDIT

Wil je meer zicht op het waterbeheer op jouw bedrijf? Vraag dan nu een wateraudit aan!

Overloop samen met je adviseur de waterhuishouding van je bedrijf en sta stil bij mogelijke interessante alternatieven. Waterkwaliteit, wettelijke verplichtingen rond water, potentiële waterbronnen ..., deze zaken komen allemaal aan bod. Tijdens een gesprek krijg je dan ook heel wat nuttige informatie. Die vind je nadien ook terug in een uitgebreide nota.

Zonder water geen leven. Maar voldoende beschikbaar water van een goeie kwaliteit wordt een steeds grotere uitdaging. De beschikbaarheid van water wordt onzekerder. En ook de eisen met betrekking tot de waterkwaliteit worden steeds strenger.

Hoe pak je deze uitdagingen het best aan op jouw bedrijf? Samen met je adviseur water worden de mogelijkheden op maat van jouw bedrijf besproken.

Voldoende waterbeschikbaarheid op mijn bedrijf is zoals een erg voordelige drogeweersverzekering. Tijdens droge periodes ben ik zeker van een beschikbare hoeveelheid water, wat me helpt in mijn bedrijfsvoering. Daarnaast kan ik dit water nog steeds nuttig gebruiken, zelf wanneer er geen acute droogtecrisis is.

Landbouwer met grote eigen watervoorraad

Waterbekken_ardo_Inero

Waarbij kunnen we jou helpen?

Met een wateraudit krijg je informatie rond verschillende wateronderwerpen.
 • Huidige waterbronnen en het waterverbruik

  • Welke waterbronnen gebruik je momenteel?
  • Een analyse van het huidige waterverbruik vs. de huidige theoretische waterbehoefte
  • Effect van een toekomstige bedrijfsuitbreiding of groei van het bedrijf op het waterverbruik
  • Waar moet je mee rekening houden bij het gebruik van deze waterbronnen (kwaliteit en beschikbaarheid)?
  • Welke wettelijke verplichtingen zijn gekoppeld aan deze waterbronnen?
  • Welke voor- en nadelen zijn er verbonden aan deze bronnen?
 • Het wettelijk kader voor alternatieve waterbronnen

  Het wettelijk kader rond bepaalde waterbronnen die momenteel nog niet gebruikt worden, komen hier uitgebreid aan bod. Dit samen met een inschatting van welke waterbronnen het meest geschikt zijn voor jouw bedrijfssituatie.

 • Advies rond afvalwaterstromen

  Hierbinnen worden jouw afvalwaterstromen besproken en komen maatregelen aan bod om verontreiniging te vermijden. Zo kunnen we samen werken aan een duurzaam en veerkrachtig watersysteem waar iedereen beter van wordt.

 • Waterkwaliteit

  Beschikbare wateranalyses kunnen gebruikt worden om dieper in te gaan op de waterkwaliteit en eventuele behandelingsmogelijkheden. Afhankelijk van de bedrijfstoepassingen zal een andere waterkwaliteit nodig zijn. Verschillende waterbronnen hebben ook een verschillende waterkwaliteit of verschillende beperkingen. Het is goed dit in beeld te hebben, vooraleer je investeert in het aanwenden van bepaalde nieuwe waterbronnen.

 • Irrigeren

  Heb je vragen rond hoeveel water je nodig hebt voor irrigatie, hoe je het waterverbruik eventueel beter kan afstemmen op de behoefte of welke irrigatietechnieken je zuiniger kunnen laten omspringen met het water? Ook hierover kunnen we de nodige informatie aanreiken.

 • Alle informatie samengevat in een wateraudit

  Je krijgt een uitgebreid overzicht van waarvoor, welk water wordt gebruikt en hoe zich dit verhoudt tegenover gemiddelde waarden voor een gelijkaardig landbouwbedrijf. Dit kan richtinggevend zijn voor een zuiniger watergebruik. Daaropvolgend kan een uitvoerige analyse gebeuren van potentiële waterbronnen en welke opties kosten-baten het meest interessant zijn op jouw bedrijf, rekening houdend met verschillende toekomstscenario’s. Dit kan indicatief zijn voor bepaalde toekomstige investeringen richting het waterbeheer op jouw bedrijf.

Wat houdt de Wateraudit concreet in?

Binnen de Wateraudit is een bezoek aan jouw bedrijf voorzien. Daarbij overloopt je adviseur de gewenste onderwerpen. Nadien wordt een uitgebreide nota of wateraanwendingsplan opgemaakt. Het is nadien ook mogelijk bijkomende vragen te stellen via telefoon, mail, video-overleg of op Inagro.

Wat is de kostprijs?

 • West-Vlaamse land- en tuinbouwers betalen € 1000 (excl. btw)
 • OPTIONEEL: Een bijkomend plaatsbezoek of bijkomende adviesuren kunnen aangeboden worden tegen € 97/u (excl. btw).

Wil je ons bedrijfsadvies water inwinnen?

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.