drinkende zeug

BiofilmPrevent: Biofilmvorming in drinkwatersystemen van varkens en pluimvee

Project info

Project info

Project type

VLAIO-LA

Startdatum

01/09/2022

Einddatum

31/08/2026

Voldoende drinkwater van goede kwaliteit is van vitaal belang voor de bevolking en voor de dierlijke productie. Op vandaag worden in de Vlaamse veehouderij al heel wat inspanningen gedaan om alternatieve waterbronnen aan te wenden als drinkwater om zo grondwaterwinningen uit actie- en waakgebieden (bv. Sokkelsysteem) te sparen. Ervaring leert ons dat deze verschillende waterbronnen vaak een zeer uiteenlopende chemische en microbiologische samenstelling hebben waardoor behandeling noodzakelijk is om kwalitatief goed drinkwater te bekomen.

Ondanks de reeds beschikbare kennis omtrent waterbehandeling blijft het in de praktijk moeilijk om de kwaliteit van het drinkwater doorheen de drinkwaterleidingen in de stallen goed te houden. Vaak wordt het water aan de bron ontsmet maar is er ter hoogte van de dieren in de stal opnieuw een groot aantal kiemen terug te vinden in het drinkwater. Herbesmetting van het water als gevolg van biofilm in de drinkwaterleidingen is hier mede voor verantwoordelijk.

Omtrent de samenstelling van deze biofilm, de impact van de watersamenstelling op de vorming van biofilm en hoe deze biofilm correct te bestrijden zijn echter nog zeer veel vragen. Binnen dit project zal daarom onderzocht worden wat de samenstelling is van de biofilm in drinkwatersystemen bij varkens en pluimvee om zo te komen tot enerzijds correct protocols voor reiniging van drinkwaterleidingen om zo aanwezige biofilm te verwijderen en anderzijds correcte drinkwaterbehandelingen die vorming van biofilm voorkomen. Hierbij zal rekening gehouden worden met de invloed van zowel de chemische als microbiologische samenstelling van het gebruikte drinkwater omdat ervaring ons leert dat dit in grote mate bepaalt of een biofilm voorkomt en hoe succesvol een toegepaste drinkwaterontsmetting is.

In het kader van de algemene gezondheid van varkens en pluimvee is drinkwaterkwaliteit iets wat nog al te vaak over het hoofd wordt gezien. Nochtans weten we uit onderzoek dat contaminatie van drinkwater met bijvoorbeeld pathogene bacteriën een belangrijke invloed kan hebben op de darmgezondheid. Drinkwaterkwaliteit is binnen de veehouderij een belangrijke parameter in functie van de preventieve gezondheidszorg en er wordt, met het oog op reductie van het antibioticagebruik, meer en meer aandacht aan besteed.

Biofilmvorming in de drinkwaterleidingen is echter op veel veeteeltbedrijven een bron van problemen betreffende drinkwaterkwaliteit. Hoofddoelstelling van dit project is te komen tot een beheersing van biofilmen in drinkwaterleidingen bij varkens en pluimvee. Hiervoor worden specifieke protocols uitgewerkt  voor reinigen en ontsmetten van drinkwaterleidingen om biofilm te verwijderen. Daarnaast worden protocols voor ontsmetten van drinkwater opgesteld om vorming van biofilm te voorkomen en een goede microbiologische kwaliteit van het drinkwater te garanderen. Om dit doel te bereiken zal onderzocht worden wat de microbiologische samenstelling is van biofilm in varkens- en pluimveestallen. Op basis van deze kennis zal een in vitro-test model opgesteld worden dat naast de samenstelling van de biofilm de interactie tussen kwaliteit van het gebruikte drinkwater en het chemisch ontsmettingsmiddel zal uittesten. Finaal zal gekomen worden tot protocollen voor reinigen van drinkwaterleidingen en protocollen voor drinkwaterontsmetting die uitvoerig zullen gevalideerd worden in de praktijk.

De focus van het project ligt op varkens- en pluimveehouderij in Vlaanderen omdat in deze stalsystemen typisch gebruik gemaakt wordt van drinkwatersystemen met drinknippels in stallen met een relatief hoge omgevingstemperatuur. Zeker bij jonge dieren (biggen en vleeskuikens) is het waterverbruik laag en de staltemperatuur hoog, waardoor kiemen relatief makkelijk kunnen vermenigvuldigen in het water. Bijkomend zijn ook deze jonge dieren vaak het meest gevoelig voor infecties die mogelijks afkomstig kunnen zijn uit het drinkwater. Voor het gedeelte communicatie, sensibilisering en advisering zal op de volledige Vlaamse veehouderijsector gefocust worden.

Bedoeling is om via een betere kennis van de microbiologische samenstelling van de biofilm die voorkomt op varkens- en pluimveebedrijven te komen tot betere advisering omtrent drinkwaterbehandeling en reiniging van drinkwaterleidingen. Hierbij zal rekening gehouden worden met de bacteriologie maar ook met de aanwezigheid van schimmels en gisten, zonder daarbij de chemische samenstelling van het water uit het oog te verliezen. Door verbeteren van de drinkwaterkwaliteit van bron tot nippel beogen we de algemene gezondheidsstatus van de dieren te verbeteren wat resulteert in een optimale technische prestatie van de dieren en een daling van het antibioticagebruik.

Dit project wordt uitgevoerd door Inagro, ILVO Technologie & Voeding en Proefbedrijf Pluimveehouderij
met financiering vanuit Blue Deal
en cofinanciering van Aguabel, Alguma, Bivit, Boehringer-Ingelheim, Boerenbond, Cid Lines, Eastman, GreenX, Gullimex, Harsonic, HQ-Line, Huvepharma, Impextraco, Konax, LED Techno, Leievoeders-Cibus, Mervar, Nutrivet, ProAgro, Realco, Schippers Europe, Vetshops, Voeders Ostyn en Voeders Seurynck.

Cofin BiofilmPrevent

Partners

Financiers

VLAIO

Blue deal

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.