RENURE

Proces naar ammoniumnitraat

Project info

Project type

EIP Operationele groepen

Start date

01/09/2021

End date

31/08/2023

De Vlaamse landbouwsector bevindt zich in de paradoxale situatie waarin er enerzijds een dierlijk nutriëntenoverschot is, en anderzijds extra nutriënten worden aangevoerd onder de vorm van kunstmest. Er zijn reeds verschillende marktrijpe, innovatieve technologieën, o.a. stripping-scrubbing, die het mogelijk maken om nutriënten uit mest te herwinnen en op deze manier bijdragen aan een meer circulaire economie.

Echter, deze vinden (nog) geen afzet op landbouwbedrijven, aangezien de meststoffen als dierlijke mest worden gecategoriseerd en dus aan de nitraatrichtlijn (170 kg N/ha/jaar) moeten voldoen. In September 2020 is door JRC een rapport gepubliceerd onder de naam SafeManure. Binnen deze studie werden een aantal herwonnen meststoffen (meststoffen afkomstig uit bewerkte dierlijke mest) geëvalueerd om op basis van enkele criteria bovenop de Nitraatrichtlijn te mogen toegediend worden.

Ammoniumzouten zijn herwonnen stikstofmeststoffen geproduceerd via stripping-scrubbing en worden als prioritair beschouwd, waardoor het opportuun is hier momenteel extra aandacht aan te besteden. De Operationele Groep RENURE wil hoofdzakelijk de land- en tuinbouw klaarstomen voor het gebruik van deze ammoniumzouten binnen de nieuwe, aankomende RENURE-wetgeving. RENURE wil dit doel bereiken door de omschakeling te maken van eerdere, onderzoeksgerichte veldproeven naar een praktijkevaluatie bij de landbouwer zelf. Dit zal ertoe bijdragen dat er kennis en ervaring wordt opgedaan rond de toepassing van ammoniumzouten in de praktijk, eventuele knelpunten geïdentificeerd worden, en er inzicht verkregen wordt in de impact van de uitrol van de RENURE-criteria op de Vlaamse landbouw.

​Op korte termijn wordt verwacht dat de landbouwers klaargestoomd worden voor gebruik van ammoniumzouten. Daarnaast wilt de operationele groep ook bijdragen tot het begeleiden van producenten, zodat ook zij klaar zijn om de (nieuwe) installaties correct te gebruiken op zo’n manier dat de meest gewenste, optimale en stabiele herwonnen meststof wordt geproduceerd. ​ Op lange termijn hoopt de operationele groep ervoor te zorgen dat de landbouw duurzamer wordt door meer lokale bewerking van het mestoverschot en het (voor een deel) vermijden van de aankoop van kunstmest.

Partners

Inagro vzw

VCM - Vlaams Coördinatiecentrum Mestverwerking vzw

Ugent - Universiteit Gent

Financers

Vlaamse Overheid 'Europa investeert in zijn platteland'

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.