koolvliegval bloemkool

Duurzame beheersing van koolvlieg

Project info

Project info

Project type

VLAIO-LA

Startdatum

01/01/2021

Einddatum

31/12/2024

Het hoofddoel van dit project is de implementatie van een duurzame beheersingsstrategie voor koolvlieg met focus op het optimaal gebruik van natuurlijke plaagbeheersing en de toepassing van preventieve teelt-technische maatregelen. Hierdoor wordt het wegvallen van GBM opgevangen en het gebruik ervan verder gereduceerd. Om dit te bereiken wordt sterk ingezet op voorlichting, demo en communicatie. De hoofddoelstelling zal gerea​liseerd worden door de uitwerking van 5 concrete deeldoelstellingen:

  1. Inventarisatie van het koolvlieg-vijand complex en hun fenologie in koolgewassen: Inventarisatie van de koolvlieg en haar spontaan voorkomende natuurlijke vijanden door monitoring zal resulteren in kennisopbouw over de diversiteit, densiteit en fenologie van de koolvlieg en haar vijanden. Door het plaag-vijand-complex te inventariseren op zowel biologische als gangbare percelen worden verschillen tussen deze teelten gedetecteerd.
  2. Praktijkvalidatie van ‘intercropping’ als maatregel om natuurlijke vijanden te stimuleren. Door de impact van het inzaaien van verschillende plantensoorten tussen het gewas in de praktijk te valideren wordt inzicht en praktijkkennis verworven over ‘intercropping’ als maatregel om natuurlijke plaagbeheersing van koolvlieg te stimuleren alsook over de economische haalbaarheid van deze techniek.
  3. Praktijkvalidatie van uitzetstrategieën van natuurlijke vijanden: Deze doelstelling omvat de validatie van verschillende uitzetstrategieën (timing, frequentie, dosis) van twee commercieel beschikbare vijanden van koolvlieg (Atheta coriaria en Steinernema feltiae) in open lucht. Hierdoor wordt inzicht in de efficiëntie, economische haalbaarheid en praktische kennis over de verschillende uitzetstrategieën van deze vijanden verworven.
  4. Praktijkvalidatie van preventieve teelt-technische maatregelen om ei-afleg/ontluiking te voorkomen: Deze doelstelling omvat het verwerven van praktijkkennis rond (1) afdekken van het gewas en (2) het verwijderen van eitjes als teelt-technische maatregelen om ei-afleg/ontluiking van de koolvlieg te voorkomen. Hiervoor worden per maatregel diverse parameters (timing van afdekken en ei-verwijdering, afdekperiode, techniek voor ei-verwijdering, effect op gewaskwaliteit, toepasbaarheid bij verschillende koolsoorten, …, combinatie van technieken) in de praktijk onderzocht.
  5. Demo en voorlichting over duurzame plaagbeheersing in de koolteelt: Door sterk in te zetten op communicatie worden telers gesensibiliseerd en geïnformeerd ten aanzien van natuurlijke plaagbeheersing in de koolteelt. Verworven kennis over natuurlijke vijanden zal geïmplementeerd worden in bestaande informatiekanalen (W&W-systeem, KDT-kaarten).

Alle projectkennis wordt verwerkt in de ontwikkeling van een duurzame plaagbeheersingsstrategie voor koolvlieg. Om maximale toepassing van duurzame plaagbeheersing te garanderen worden handige tools ontwikkeld (handleiding en gebruikswijzers) waarmee telers zelf aan de slag kunnen. Door de aanmaak van een webpagina met projectinfo en het publiceren in vak- en wetenschappelijke literatuur wordt een bredere doelgroep bereikt (groentetelers, adviseurs, consumenten). In dit project wordt gestreefd naar het gebruik van de gewijzigde W&W-berichten, KDT-kaarten, de ontwikkelde veldgids en gebruikswijzer, en dit bij 470 kooltelers.

Bij 282 kooltelers wordt de integratie van natuurlijke plaagbeheersing als onderdeel van hun gewasbeschermingsstrategie beoogd. Verder wordt gestreefd naar vier vervolgtrajecten waaronder de implementatie van natuurlijke vijanden in de geautomatiseerde waarneming en de ontwikkeling van een beslissingsondersteunende app voor duurzame plaagbeheersing in de groententeelt. Tenslotte zal de verworven kennis tijdens minstens 20 activiteiten verspreid worden naar de (ruime) doelgroep door demo, voorlichting en publicatie in vak- en wetenschappelijke literatuur.

Verwachte resultaten en impact

Door sterk in te zetten op kennisoverdracht wordt een brede praktijkimplementatie van de resultaten verwacht. De resultaten zullen jaarlijks gevaloriseerd worden door middel van bevraging van de telers, en dit tot minstens 2 jaar na afloop van het project. Het project beoogt de verliezen (jaarlijks 1,5 miljoen euro) door koolvlieg op een duurzame manier te beperken.

Door natuurlijke plaagbeheersing en preventieve teelt-technische maatregelen te implementeren in de gewasbeschermingsstrategie is de Vlaamse koolteelt beter bestand tegen het wegvallen van toegestane insecticiden en krijgt de koolteelt een meer geïntegreerd en milieuvriendelijk karakter.

Na gunstige afloop van dit traject wordt een spill-over verwacht naar overige teelten in openlucht. Veel van deze teelten kampen met dezelfde gewasbeschermingsproblematiek en zijn zoekende naar meer praktijkkennis over duurzame alternatieven.​

Partners

Financiers

VLAIO

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.