koolvliegval bloemkool

Duurzame beheersing van koolvlieg

Project info

Project info

Project type

VLAIO-LA

Startdatum

01/01/2021

Einddatum

31/12/2024

Het hoofddoel van dit project is duurzame beheersingsstrategieën voor koolvlieg in de praktijk brengen met focus op preventieve maatregelen en het optimaal benutten van de aanwezige natuurlijke vijanden. Hiermee streven we enerzijds het wegvallen van chemische gewasbeschermingsmiddelen op te vangen en anderzijds het gebruik van de nog erkende middelen verder te reduceren. In een eerste projectfase voeren we onderzoek uit naar het voorkomen van het plaag-vijand complex op koolpercelen in Vlaanderen en testen we verschillende beheersingstechnieken op proefpercelen. In een tweede fase zetten we sterk in op voorlichting, demo en communicatie. We voeren deze acties uit in vijf werkpakketten:

 1. Inventarisatie van de koolvlieg en haar aanwezige natuurlijke vijanden.
  We monitoren de insecten gedurende het seizoen op zowel biologische als gangbare koolpercelen in drie Vlaamse teeltregio's. Hiermee zullen we meer kennis verwerven over de diversiteit, densiteit en fenologie van de koolvlieg en haar vijanden. 
 2. Praktijkvalidatie van ‘intercropping’ als maatregel om natuurlijke vijanden te stimuleren.
  We testen verschillende plantensoorten om tussen het gewas in te zaaien als voedselbron voor belangrijke natuurlijke vijanden zoals de sluipwesp Tribliographa rapae welke koolvlieg larven parasiteert. We evalueren daarbij ook de praktische en economische haalbaarheid van deze techniek voor toepassing in de praktijk.
 3. Praktijkvalidatie van uitzetstrategieën van biologische bestrijders.
  We testen verschillende uitzetstrategieën (timing, frequentie, dosis) van twee commercieel beschikbare vijanden van koolvlieg, met name de kortschildkever Atheta coriaria en de aaltjessoort Steinernema feltiae. We beogen de uitzetstrategie te optimaliseren zodat de effectiviteit bij toepassing in de openlucht teelt verbetert en het economisch haalbaar wordt voor toepassing in de praktijk. 
 4. Praktijkvalidatie van preventieve teelttechnische maatregelen om eileg/ontluiking te voorkomen.
  Het gewas afdekken met klimaatnet of insectengaas is een gekende maatregel die het gewas beschermt tegen eileg door de koolvlieg. Op basis van eerder onderzoek kunnen de proefcentra al goed advies geven over de timing en de nodige afdekduur. In dit project voeren we bijkomend onderzoek uit naar het effect van verschillende types netten op de gewaskwaliteit. Als tweede maatregel onderzoeken we het potentieel van een mechanische techniek om eieren uit de gewasrij te blazen. Hierbij kijken we o.a. naar een werkbare oplossing voor toepassing in onze koolteelten en het minimum aantal bewerkingen dat nodig is om een goede effectiviteit te halen.
 5. Demo en voorlichting over duurzame plaagbeheersing in de koolteelt.
  Via verschillende communicatiekanalen informeren we telers en adviseurs over de nieuw verworven kennis en proefresultaten. Eén van de aandachtspunten is het sensibiliseren rond de rol en aanwezigheid van natuurlijke vijanden van koolvlieg in het veld. Daarnaast zullen we handige gebruikswijzers ontwikkelen over de technieken die kunnen bijdragen aan een meer duurzame beheersing van de koolvlieg en hoe je deze best in de praktijk kan toepassen. 

 

Verwachte resultaten en impact

Alle veldproeven worden uitgevoerd en geëvalueerd door de proefcentra met oog voor mogelijke toepassing in de praktijk en de economische haalbaarheid. In het derde en vierde projectjaar zoeken we naar effectieve en haalbare strategieën door technieken met biologische bestrijding, intercropping, afdekking of mechanische verwijdering van eitjes te combineren. Als deze IPM strategieën ingang vinden in de praktijk, zal de sector in Vlaanderen beter bestand zijn tegen het verder slinken van het erkende middelenpakket en krijgt de koolteelt een meer geïntegreerd en milieuvriendelijk karakter. Door sterk in te zetten op de nodige kennisoverdracht naar de sector geloven we in een brede implementatie van de resultaten in de praktijk. ​

Benieuwd naar de projectresultaten?

Op deze webpagina van Hogeschool Gent brengen we alle kennis uit dit project samen.

Partners

Financiers

VLAIO

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.