BAM

Digestaat gebruiken op jouw bedrijf

Digestaat is het restproduct dat overblijft na de (co)vergisting van agrarische reststromen. Je kunt het als meststof gebruiken.

Wat is digestaat?

Digestaat is het eindproduct na anaerobe vergisting van dierlijke mest of plantaardige reststromen. Zodra dierlijke mest in de vergister gaat, wordt het volledige volume aan digestaat aanzien als dierlijke mest. Komt er geen dierlijke mest aan te pas, dan is het digestaat een ‘andere meststof’ en kan je het bovenop de gebruiksruimte van dierlijke stikstof gebruiken. Naast het gebruik van ruw digestaat kan je het digestaat ook verder bewerken tot afgeleide producten, elk met hun eigen kenmerken.

Wat is het verschil tussen drijfmest en digestaat?

De eerste weken na toediening zien we meer nitraten in de bodem wanneer er digestaat in plaats van drijfmest gebruikt wordt. Digestaat bevat ongeveer 30% minder organische koolstof en droge stof dan drijfmest. De totale hoeveelheid aan nutriënten blijft ongeveer gelijk, maar de verhouding minerale stikstof over totale stikstof is wel groter. Daardoor kan dus ongeveer 20% meer snel beschikbare stikstof vrijkomen direct na toedienen van digestaat ten opzichte van drijfmest. De organische stof die na vergisting nog niet is afgebroken, bevat weliswaar nog organisch gebonden stikstof die langzaam vrijkomt. Let dus op, want digestaat dat in het voorjaar werd toegediend, kan daardoor nog voor een behoorlijke stikstofnalevering in het najaar zorgen.

Omdat digestaat voortkomt uit vergisting met veel verschillende inputstromen, is de samenstelling van digestaat zeer variabel en is het zeer belangrijk om je te baseren op analysecijfers. Zo weet je exact hoeveel stikstof en fosfor je toedient.

Beïnvloedt digestaat het koolstofgehalte van de percelen?

Digestaat bevat minder organische koolstof dan drijfmest, maar wel meer stabiele organische koolstof. In de huidige proeven zien we geen significant verschil in de evolutie van het koolstofgehalte in de bodem. Groenbemesters gebruiken, granen introduceren in de teeltrotatie, stalmest of compost gebruiken hebben daar een veel grotere invloed op.

Waar gebruik je digestaat het best?

Door de tweespalt tussen snelle minerale en trage organische stikstof gebruik je digestaat het best bij teelten die snel en lang stikstof nodig hebben.

Hoe dien je digestaat het best toe?

Je hanteert het best het 4J-principe:

  • Juiste mestsoort: heeft je teelt snel veel stikstof nodig en ook lang (of korte teeltduur + vanggewas)? Dan is digestaat een geschikt product voor jouw gewas.
  • Juiste tijdstip: dien het digestaat vlak voor zaaien of planten toe. Zo vermijd je dat de grote hoeveelheid snel beschikbare stikstof uitspoelt.
  • Juiste dosis: afhankelijk van de teelt, voorvrucht, bemestingsstrategie (fractioneren) en de kenmerken van jouw perceel (o.a. % koolstofgehalte) moet de dosis aangepast worden.
  • Juiste methode: digestaat heeft een iets hogere pH dan drijfmest, wat maakt dat er meer emissies mogelijk zijn. Dien digestaat dus zeker emissiearm toe, ook op akkers.

Welke wetgeving geldt voor digestaat?

Digestaat kan zowel een dierlijke meststof als een andere meststof zijn. Dat verschil zorgt ervoor dat er andere regels gelden voor de toe te dienen hoeveelheid. Meer info daarover kan je vinden op de website van de VLM.

Digestaat is bovendien een type 2 meststof.

logo EIP - demoprojecten

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.