Patrijzenmengsel

Bloemenblok voor patrijs

Als je bloemenmengsels inzaait als maatregel voor de patrijs, dan voorzie je best ijle stukken met veel bloeiende kruiden, maar tegelijkertijd ook zones met ruigere vegetatie. Zo biedt je zowel voedsel, dekking en nestgelegenheid op één perceel.

Patrijs onder de aandacht

De interesse voor het inzaaien van akkervogelmengsels is zichtbaar in opmars in Vlaanderen. Landbouwers, jagers, natuurverenigingen, Regionale Landschappen,...allemaal hebben ze daarbij een leefbare omgeving voor akkervogels als gemeenschappelijk doel voor ogen.

Bij Inagro doen we de laatste jaren steeds meer ervaring op rond deze agronatuurmaatregel. Op verschillende plaatsen in West-Vlaanderen gingen we al samen met landbouwers aan de slag, waarbij we hen begeleiden bij de aanleg en het beheer van bloemblokken voor de patrijs. De focus ligt daarbij op de strenge eisen die onze inheemse patrijs stelt aan zijn omgeving om er succesvol te kunnen overwinteren en broeden.
© Foto: Ian Gould

Patrijzenhaan in bloemblok (c) Ian Gould

All-in arrangement

Mits de juiste keuze van mengsel en een beheer afgestemd op de patrijs kunnen bloemenblokken patrijzen jaarrond voorzien van dekking en voedsel, maar bieden ze ook een veilige nestgelegenheid in het voorjaar.

Bloeiende kruiden tussen mei en augustus trekken een hoop insecten aan. Die zijn een cruciale voedselbron voor de patrijzenkuikens. Toch is insecten aantrekken op zich niet voldoende om grondbroeders als de patrijs terug te brengen op je percelen. In tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden, zijn bloeiende kruiden dan ook maar één aspect van de bloemenblokken.

Je kunt maar zoveel patrijzen hebben als de hoeveelheid geschikte broedhabitat dat je hen biedt. De meestal ijlere bloemenmengsels zijn uitstekend voor de moeders met hun kuikens. Hier kunnen ze ongestoord rondlopen en zich tegoed doen aan de vele insecten. Maar om te broeden verkiest een patrijzenhen een meer beschut plekje in ruigere vegetatie
© Foto: Francis Buner

Nest patrijs in beschutting van bloemblok (c) Francis Buner
Bloemenblok patrijs

Aan de slag met deze factsheet

Wil je een patrijzenmengsel inzaaien? Neem dan onze handige factsheet bij de hand. Je vindt er concrete richtlijnen rond geschikte mengsels, zaaidichtheden, aanleg en beheer. Deze factsheet is het resultaat van een samenwerking in kader van het Europese Interreg-project PARTRIDGE en werd geschreven op basis van binnen- en buitenlandse ervaring.

Logo PARTRIDGE

Afwisselend beheer op maat van de patrijs

Landbouwers beheren de bloemenblokken op een manier zodat ze bestaan uit ijlere stukken waar de éénjarige bloeiers de bovenhand krijgen en stukken waar de forsere meerjarige soorten domineren. We hanteren hierbij het principe van de ‘slaapkamer’ naast de ‘keuken’: het ruige stuk biedt de nodige beschutting voor het nest met zijn bewoners en slechts een paar meter verder vinden moeder en jongen hun dagelijkse kost. Om dit te bekomen ga je als landbouwer jaarlijks de helft van de bloemenblok bewerken en herinzaaien en deze beheerhelft elk jaar afwisselen.

Bekijk zeker ook deze video, waar de bloemenblokken, hun beheer en de landbouwers centraal staan!

Afwisselend beheer ingezoomd

Een alternerend beheer van de bloemblokken creëert een goede mix tussen éénjarige bloeiende vegetatie en ruigere meerjarige vegetatie. Patrijzen vertoeven bovendien graag op de overgangszone daartussen.
© Foto: SLS West-Vlaamse Hart

Bloemenblok

Aan de slag met het patrijzenmengsel

 • Opbouw bloemenblok

  Een bloemenblok is bij voorkeur minimaal 0,5 hectare groot en minimaal 20 meter breed. Bloemenblokken zijn zo breed en groot om te voorkomen dat predatoren (vos, roofvogels) makkelijk de nesten en kuikens kunnen opsporen. Het is daarnaast van groot belang dat maatregelen waar veel insecten op afkomen zo dicht mogelijk bij de nestlocatie liggen. Hoe groter de afstand die een patrijzenfamilie moet afleggen om voedsel te vinden, hoe kwetsbaarder zij zijn voor predatie en slechte weersomstandigheden.

 • Beheer bloemenblok

  Jaarlijks ga je de helft van de bloemenblok maaien (of klepelen), onderwerken en opnieuw inzaaien. De helft die je herinzaait wisselt elk jaar zodat de nodige variatie in begroeiing op het perceel ontstaat. Zo zijn er altijd tweejarige bloemen/kruiden aanwezig die in de winter worden gebruikt als dekking en nestplaats én zijn er in de onmiddellijke omgeving éénjarige bloeiende kruiden aanwezig waartussen patrijzen op zoek kunnen gaan naar voedsel.

  Bij aanleg kun je kiezen tussen een voorjaarsbloemenblok of een najaarsbloemenblok, waarbij je het beheer in respectievelijk het voorjaar of najaar gaat uitvoeren. De soortensamenstelling verschilt lichtjes tussen beide (zie verder). Najaarsinzaai is interessanter om overwoekering door onkruiden te vermijden, maar heeft dan weer als nadeel dat je de winter ingaat met minder dekking. De keuze voor het één of ander zal vooral ingegeven worden door de inpasbaarheid in je werkschema en de ligging van je bedrijf (bv. polders of centraal West-Vlaanderen).

 • Soortensamenstelling patrijzenmengsel

  Meerjarige bloemenmengsels waarvan de soortensamenstelling en het beheer bijdragen aan zowel het voedselaanbod als een veilige nestplaats genieten de voorkeur. Een ijle inzaai is cruciaal, waarbij we een zaaidensiteit van 7 kg/ha adviseren. Een hogere zaaidensiteit zal je niet alleen meer kosten, ook de patrijzen zullen uiteindelijk wegblijven van de te dichte vegetatie. Vanuit ditzelfde standpunt raden we ook aan om de bloemenblokken niet te bemesten!

  Lees onze factsheet voor een voorstel tot geschikt mengsel.

 • Wat met onkruiden?

  Een ijle inzaai van trager groeiende kruiden betekent ook dat onkruiden zich makkelijker kunnen vestigen in het perceel. Zeker in heel droge voorjaren is dit een aandachtspunt. Je kan hierop anticiperen door voorafgaand aan de inzaai te werken met een vals zaaibed. Maar op percelen die gevoelig zijn voor onkruidproblematiek is het vaak interessant om te kiezen voor een najaarsinzaai. Op die manier geef je je gewenste kruiden een groeivoorsprong op de onkruiden die in het voorjaar de kop opsteken. Percelen met een historisch onkruidprobleem worden best vermeden.

Als je ziet dat je een verloren hoekje hebt dat minder opbrengt, denk er eens over na en zet het in voor de natuur.

Boer Olivier

Werkt mee aan het PARTRIDGE-project

Boer Olivier

Beheertips vanuit de praktijk

 • Vermijd te dichte vegetatie

  Onze nutriëntrijke bodems zorgen ervoor dat ingezaaide mengsels al snel veel biomassa vormen met een dichte, haast ondoordringbare vegetatie tot gevolg. Patrijzen kunnen dan niet meer landen of opvliegen in het mengsel en zullen daarom enkel de buitenste rand gebruiken.

  Je kiest er best voor om in te zaaien aan een lage zaaidichtheid (< 10 kg/ha) en niet te bemesten. Je kunt er ook voor kiezen om meer openheid te creëren door vóór het broedseizoen in de ruigere stukken stroken te maaien of een lichte, oppervlakkige grondbewerking uit te voeren.

 • Maak zoveel mogelijk overgangszones

  Patrijzen vertoeven graag in de randen van de bloemenblokken en vooral de overgangszones tussen het meerjarige en éénjarige deel blijken interessant. Door de beheershelften jaarlijks 90° te roteren of jaarlijks meerdere bredere stroken te beheren, kun je het aandeel overgangszones vergroten. Let er wel op dat je niet eindigt met té smalle stroken ruigere vegetatie. Hou deze stroken minstens 12 meter breed om predatie te voorkomen.

 • Goede grondbewerking

  Op de heringezaaide helft zien we al snel opnieuw verruiging ontstaan waarbij de forsere meerjarige soorten snel terug opkomen en gaan domineren. Hierdoor is het aandeel bloeiende eenjarige kruiden vaak te laag in deze stukken.

  Na het maaien/klepelen en vóór het opnieuw inzaaien, voer je daarom best eerst een goede grondbewerking uit om de rozetten en competitieve wortels van deze meerjarige soorten weg te krijgen. Dat kan door te ploegen, maar ook niet-kerende technieken zijn mogelijk. Een bijkomend vals zaaibed voor de herinzaai is geen overbodige luxe.

VLM Beheerovereenkomst bloemenakker

Dankzij het project PARTRIDGE kan je als landbouwer de patrijzen bloemenblok aanleggen via de beheerovereenkomst 'bloemenakker' van de VLM (vanaf 1/1/2023). Een bloemenakker is een strook van een perceel of een volledig perceel dat ingezaaid wordt met een één-, twee- of meerjarig bloemenmengsel. De bloemenblokken met hun beheer, zoals hier beschreven, passen hierin.

Meer informatie over de beheerovereenkomst bloemenakker (en andere akkervogelgerichte beheerovereenkomsten) vind je terug op de website van VLM. Daar kun je meteen ook nagaan of je akkers gelegen zijn in de afgebakende beheergebieden.

Interesse? Contacteer de VLM bedrijfsplanner uit jouw regio.

Maatregelen in beeld

We belichtten bloemblokken en enkele andere maatregelen voor de patrijs bij enkele landbouwers en op ons eigen perceel tijdens een informatieve daguitstap. Deze korte samenvattende video geeft je een directe blik op de maatregelen op het veld.

Meer info?

Heb je nog vragen over het aanleggen van een patrijzenmengsel of over het beheer ervan?

Dit initiatief kadert binnen het PDPO-project ‘Vogelvriendelijk boeren’ en wordt mogelijk gemaakt met steun van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling. www.vlaanderen.be/pdpo

Logobanner
Logobanner_PDPO

Onze projecten

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.