Hemp4textiles: Vezelhennep voor textieltoepassingen

Hennep

Project info

Project info

Project type

VLAIO-LA

Startdatum

01/01/2021

Einddatum

31/12/2024
Het gebrek aan kennis omtrent de invloed van de vele facetten van hennepteelt, roting en verwerking op vezelopbrengst en vezelkwaliteit staat de introductie van hennepteelt voor textielvezel in Vlaanderen in de weg. Daarom willen we met dit project de Vlaamse akkerbouwsector de nodige concrete handvatten en richtlijnen verschaffen om een gerichte hennepteelt voor kwalitatieve textielvezel mogelijk te maken. Hiermee wordt er ook tegemoetgekomen aan de expliciete vraag van de Vlaamse textielsector om te kunnen werken met hennepvezels afkomstig van lokale, traceerbare en duurzame teelt en verwerking, aangezien de huidige aanvoer uit de wereldwijd grootste product China hieraan niet voldoet.​
 

​In eerste lijn worden de leden van de gebruikersgroep geïnformeerd over de resultaten via gebruikersvergaderingen, waarbij een aanzienlijk spil-over effect wordt verwacht. Daarnaast zullen de projectresultaten jaarlijks gevaloriseerd worden naar de ruimere doelgroep via voorlichtingsavonden, proefveldbezoeken (incl. teeltmechanisatie) gericht op de akkerbouwsector en primaire verwerkers, een specifiek infomoment voor de textielsector, een contactdag tussen textielsector, vlasverwerkers en telers, publicaties in vaktijdschriften en een afsluitend slotevent. Na afloop van project zullen de telers gebruik kunnen maken van een teeltgids “Best practice” hennepteelt voor textieltoepassingen. De beloftevolle microbiële stammen en/of consortia kunnen ter beschikking gesteld worden van geïnteresseerde bedrijven voor verdere ontwikkeling. Verder zal een rapport over de kwaliteit en geschiktheid van hennepvezels voor textieltoepassingen een duidelijke stap vooruit betekenen voor de textielsector. Een economische haalbaarheidsanalyse en een rapport van de waardeketen met vermelding van al de gekende stakeholders zal de realisatie van een rendabele en duurzame, lokale productieketen op korte termijn faciliteren.

In Vlaanderen bestaat er een grote belangstelling voor hennep voor textieltoepassingen, zowel bij de producenten (telers, constructeurs van machines, primaire verwerkers) als bij de afnemers (textielsector). Er is een duidelijke opportuniteit voor de Vlaamse landbouwsector (en bij uitbreiding ook voor de textielsector) om via de resultaten van dit project, die direct inzetbaar zijn in de praktijk, een competitieve positie te verwerven in deze nieuwe markt, die zal aanleiding geven tot een verhoging van de omzet en bijkomende tewerkstelling. Bovendien zal hennepteelt op Vlaamse landbouwbedrijven bijdragen aan verduurzaming van de sector aangezien hennep een snelgroeiend gewas is met zeer weinig inputs waardoor het garant staat voor een beperkte druk op het milieu en door de lange termijn opslag van koolzuurgas in duurzame textielproducten bijdraagt aan de strijd tegen klimaatverandering.​

Partners

Financiers

VLAIO

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.