bekken_Ardo_Inero

Verschillende types van wateropslag: een overzicht

Water is een belangrijk goed. Het is belangrijk voldoende water voorradig te hebben op je bedrijf. Er zijn echter verschillende types watervoorraden. Elk met zijn eigen voor- en nadelen. Hieronder overlopen we de bekendste vier types, hoe deze benoemd worden en wat de belangrijkste kenmerken zijn.

Hieronder worden vier types watervoorraden besproken, nl. de open waterput, het foliebassin zonder taluds, het foliebassin met taluds en de poel. Op deze overzichtspagina wordt het volgende kort besproken:

 • wat is wat (de algemene kenmerken)
 • de belangrijkste aandachtspunten die je moet kennen per systeem (voor- en nadelen)

De vergunningstechnische aspecten rond de verschillende systemen, waar je moet op letten bij het aanleggen ... komen niet aan bod. Meer informatie hierrond kan je alvast op onderstaande knop terugvinden. Vind je geen antwoord op je vragen, neem gerust verder contact op met ons. 

Open waterput

Een open waterput is een put in de grond waar geen afdichtende lagen worden ingebracht. Het water in de put staat in verbinding met het grondwater en kan hier ook mee aangevuld worden. Al het gebruikte water wordt hierbij als grondwater aanzien. Het is echter ook mogelijk om andere waterbronnen aan te sluiten (bv. hemelwater, oppervlaktewater)

Belangrijke punten van een open put zijn dan:

 • Grondwatervergunning nodig en er moet grondwaterheffing betaald worden op het onttrokken volume;
 • Makkelijk natuurtechnisch/ecologisch in te richten en te integreren in het landschap;
 • Waterkwaliteit beïnvloedt door grondwater en biologisch leven rond en in de put;
 • Watervoorraad kan beïnvloedt worden door de grondwatertafel;
 • Een uitdaging is het wegwerken van de uitgegraven grond (grondverzet).
Afbeelding open waterput: gecombineerde waterput

Foliebassin zonder taluds

Een foliebassin zonder taluds is een put in de grond, waar een waterdichte folie wordt ingebracht. Hierbij wordt niet gewerkt met taluds om ook water bovengronds op te sparen. De folie zorgt ervoor dat het opgespaarde water fysiek afgescheiden is van het grondwater.

Hierbij is het belangrijk te weten dat:

 • Je de grootte van het foliebassin afstemt op het beschikbare, toevoerende volume aan water: het bassin moet gevuld raken;
 • Er is geen grondwatervergunning nodig voor het gebruiken van het water;
 • De waterkwaliteit is afhankelijk van de bron die gebruikt wordt om het bassin te vullen;
 • Vaak wordt wel grondwater gedraineerd onder het foliebassin ter bescherming van de folie. Dit water kan in het bassin gepompt worden afhankelijk van de waterkwaliteit;
 • Dit is goed te integreren in het landschap. De natuurtechnische inrichting is minder eenvoudig ten opzichte van de open waterput en soms ook minder gewenst;
 • Een foliebassin wordt aanzien als een verhard oppervlakte: dit betekent dat er zal moeten buffervolume en infiltratieoppervlak voorzien worden nabij of in het bassin;
 • Een uitdaging is het wegwerken van de uitgegraven grond (grondverzet).
foliebassin

Foliebassin met taluds

Een foliebassin met taluds is een put gedeeltelijk in de grond, waarbij met (een deel van) de uitgegraven grond bovengrondse taluds worden opgebouwd, waardoor extra water kan opgespaard worden boven het maaiveld. Hierin wordt een waterdichte folie voorzien om het water vast te houden (geen infiltratie naar de ondergrond) en een fysieke afscheiding te creëren van het grondwater.

Aandachtspunten hier zijn:

 • Stem de grootte van het foliebassin af op het beschikbare, toevoerende volume aan water: het bassin moet gevuld raken;
 • Er is geen grondwatervergunning nodig voor het gebruiken van het water;
 • De waterkwaliteit is afhankelijk van de bron, gebruikt om het bassin te vullen;
 • Vaak wordt grondwater gedraineerd onder het foliebassin ter bescherming van de folie. Dit water kan in het bassin gepompt worden afhankelijk van de waterkwaliteit;
 • Landschappelijke integratie is een aandachtpunt. Ook de natuurtechnische inrichting is minder eenvoudig ten opzichte van de open waterput en soms ook minder gewenst;
 • Een foliebassin wordt aanzien als een verhard oppervlakte: dit betekent dat er zal moeten buffervolume en infiltratieoppervlak voorzien worden nabij of in het bassin;
 • Het grondverzet (of een deel ervan) kan weggewerkt worden in de taluds. Daardoor kan ook een groter volume water opgespaard worden op een kleiner oppervlakte.
bekken_Ardo_Inero

Poel

Een poel is een kleine waterput waarbij het water niet wordt aangewend voor irrigatie. Hoogstens wordt het water gebruikt als drinkwater voor vee. De poel is een kleine put in de grond die voornamelijk een landschappelijke en ecologische functie heeft.

Waterput in natuurlijke omgeving
Wist je dat je via
VLIF-NPI
financiële ondersteuning kan krijgen voor bepaalde investeringen in wateropslag?

Verdere vragen? Contacteer ons!

Heb je nog vragen rond de verschillende types wateropslag, wil je weten welke vergunningstechnische voorwaarden er zijn of welke waterbronnen aangewend kunnen worden om een opslag te vullen. Aarzel dan niet om ons te contacteren!

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.