GlaWInO

Waterbekken_ardo_Inero

Project info

Project info

Project type

Demoprojecten landbouw & visserij

Startdatum

01/07/2021

Einddatum

31/05/2023

Klimaatveranderingen leiden tot meer meteorologische extremen die zich vertalen in langere periodes van droogte, maar ook in hevigere onweders. Gekoppeld aan de grote verhardingsgraad in Vlaanderen resulteert dit in een verhoogd risico van wateroverlast enerzijds, maar ook van verminderde infiltratie van regenwater en dus verminderd aanvullen van het freatisch grondwater anderzijds. 

De landbouwsector is één van de sectoren die het eerst getroffen wordt bij (langdurige) droogte. De glastuinbouwsector staat gekend om het aanzienlijke aandeel hemelwater dat voor de irrigatie van de teelten wordt aangewend. Door de toenemende droogteproblematiek wordt steeds meer geïnvesteerd in grotere private hemelwateropslag, zodat voldoende water beschikbaar is voor eigen gebruik. Steeds vaker zijn dit foliebassins. Foliebassins hebben het voordeel dat ze het water echt vasthouden. Ze hebben evenwel het nadeel dat er lokaal geen water meer infiltreert. De meeste bassins zijn uitgerust met een overloop waardoor bij hogere waterstanden, het tijdelijk teveel aan hemelwater vertraagd afgevoerd wordt. Hierdoor ontstaat een minder verhoogde druk op het  oppervlaktewatersysteem. Investeren in infiltratietechnieken kan echter een extra duurzame oplossing vormen. Daarom zetten we binnen dit demonstratieproject in op een duurzamer waterbeheer in de glastuinbouw, met een focus op infiltratie.

  • Er zullen technische fiches opgesteld worden over op landbouwbedrijven toepasbare (ondergrondse) infiltratietechnieken en een methode wordt opgesteld om de lokale infiltratiecapaciteit te kunnen bepalen.
  • De WADITO tool zal geoptimaliseerd worden zodat meer informatie bekomen wordt rond de vertraagde afvoerdebieten van de aanwezige bassins. Deze informatie is nodig om de infiltratievoorzieningen optimaal te dimensioneren.
  • Aanvullend zal de WADITO tool uitgebreid worden zodat ook de vullingsgraad van het foliebassin in combinatie met peilmetingen kan geëvalueerd worden. Indien nodig kan zo het bassin tijdig (en voor de droogte) bijgevuld worden. 
  • Er zal een technisch format ontwikkeld worden dat bij een 8-tal concrete cases (infiltratie en/of peilmeting) zal gevalideerd worden.  Dit format vormt dan de basis voor de opmaak van een technisch verantwoordingsdossier dat glastuinders maar ook andere landbouwers kunnen gebruiken als onderbouwing bij de aanvraag van VLIF-NPI steun en de eventuele aanvraag van de nodige vergunning.

Zo willen we met dit demonstratieproject meer kennis verzamelen rond verschillende infiltratietechnieken, deze optimaal kunnen implementeren in de praktijk en de mogelijkheden binnen VLIF-NPI verder kenbaar maken.

Fiches van verschillende infiltratiesystemen

Hieronder worden verschillende fiches weergegeven. Je vindt er:

  • een link naar een fiche met meer uitleg over de NPI bovengrondse infiltratiesystemen
  • een link naar een fiche met uitleg over de NPI ondergrondse infiltratiesystemen
  • een link naar een eerste versie van fiches van de verschillende infiltratietechnieken. De aangeleverde informatie hier werd opgemaakt op basis van de huidig geldige gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater van 2014.
  • een link naar een tweede versie van fiches van de verschillende infiltratietechnieken. De aangeleverde informatie hier werd opgemaakt op basis van de nieuwe gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater (2023), geldig vanaf 11 oktober 2023.

Partners

Financiers

Demo Landbouw en Visserij (incl. Europese Unie)

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.