foto bewaarloods aardappelen

Hoe kan ik mijn aardappelloods best reinigen?

Reinigingsprotocol

De Europese aardappelketen hebben een reinigingsprotocol opgesteld dat moet toelaten om residu van CIPC in aardappelbewaarloodsen aan te pakken. Door het verbod in Europa op het gebruik van CIPC vanaf oogst 2020 kan er mogelijk kruiscontaminatie optreden. Om dit risico zoveel mogelijk te vermijden dienen de loodsen grondig gereinigd te worden na het uitschuren. Hiertoe zijn vanuit de Europese aardappelketen, verenigd in Potato Value Chain, richtlijnen opgesteld die je in onderstaande documenten kan terugvinden.

Reinigingsprotocol

 • Belangrijkste principes

  Alle loodsen met een voorgeschiedenis van CIPC-gebruik, moeten worden gereinigd zodra de oogst van 2019 volledig is uitgeschuurd.
  Bij reinigingswerkzaamheden moeten veiligheidsparameters in acht worden genomen: gebruik altijd persoonlijke beschermingsmiddelen (PPE’s) en let op de veiligheid bij het werken op hoogte.

 • Schriftelijk verslag

  Houd een schriftelijk verslag en foto’s bij van wat er gereinigd is, hoe en wanneer. De kopers van de aardappelen kunnen een verslag van de reinigingswerkzaamheden opvragen.

 • Bij voorkeur droge reiniging

  Pas bij voorkeur droge reinigingsmethoden toe. Start altijd met deze methodiek. Water dient gebruikt te worden als er geen geschikte droge reinigingsmethode beschikbaar is of als die onvoldoende blijkt voor een volledige reiniging. Bij het uitvoeren van een aanvullende natte reiniging moet een aanvaardbare methode worden toegepast om water op te vangen en op de juiste manier af te voeren, dit om te voorkomen dat afvalwater in het milieu terechtkomt.
  Men dient erop toe te zien dat CIPC niet opnieuw wordt verspreid. Los vuil moet onmiddellijk worden verwijderd met behulp van een stofzuiger. Bij vegen en borstelen ontstaat stof, dat het risico van een verdere verspreiding met zich meebrengt. De reiniging moet van boven naar beneden (van plafond naar vloer) worden uitgevoerd.

 • Verluchten

  CIPC is slechts beperkt vluchtig. Verluchting zal bijdragen tot de verwijdering van CIPC, maar slechts over een langere periode. Als de loods niet in gebruik is voor bewaring van aardappelen, moeten deuren en luiken open blijven om een voortdurende verluchting in het gebouw te verzekeren. In ondergrondse kanalen moet er na de reiniging een constante luchtcirculatie zijn, hetzij door draaiende ventilatoren, hetzij door natuurlijke tocht Een lage luchtsnelheid is voldoende.
  Indien mogelijk, verwijder eerst het losse vuil door middel van een droge reiniging en verplaats vervolgens het opslagmateriaal (kisten, bovengrondse kanalen, ...) naar buiten, zodat de weersinvloeden (zon, regen, wind, temperatuur) ook kunnen bijdragen aan de CIPC-verwijdering.
  De reiniging moet voornamelijk gericht zijn op de meest vervuilde plaatsen, zoals de drukkamer, technische ruimte en ventilatoren.

 • Loszittend vuil

  Reinig al het losse vuil door tegelijkertijd te borstelen en te stofzuigen (niet achtereenvolgens, maar gelijktijdig) op alle kritische plaatsen in de bewaarloods. Voor hardnekkig vuil, zijn meer doortastende methodes nodig (bijv. staalborstel).
  Boven- en ondergrondse kanalen vereisen speciale aandacht vanwege loszittende aarde en CIPC-residuen. Eerst alle aarde verwijderen en vervolgens borstelen + stofzuigen.
  Voor bovengrondse metalen kanalen is een speciale behandeling mogelijk met een reshaping machine die deeltjes verwijdert tijdens het reshaping proces of door ze een tijdlang buiten te plaatsen. Metalen kanalen moeten aan beide zijden worden gereinigd met water onder hoge druk op een speciaal daarvoor bestemde plaats (buiten).
  Bij gebruik van houten kanalen, houten panelen, lamellen en terugslagkleppen, moeten deze idealiter worden vervangen door nieuwe. Vervanging van houten onderdelen kan enkel na een grondige reiniging van de bewaarloods om te voorkomen dat het nieuwe hout wordt verontreinigd met CIPC. Als vervanging niet mogelijk is, reinig dan intensief en plaats het materiaal zo lang mogelijk in open lucht.
  In bewaarloodsen met opslag in kisten en in bulk, verdienen ventilatoren (inclusief circulatieventilatoren) en koelinstallaties en bijbehorende luchtverdelingskanalen een bijzondere aandacht wanneer deze gebruikt werden om CIPC-nevel te laten circuleren.

 • Vegen/borstelen

  Gebruik voor de reiniging van vloeren en muren borstels met harde haren (bijv. in staal of hard plastic) om te schrobben en op die manier de deeltjes los te maken die aan beton en andere onderdelen vastzitten. Gebruik op zichtbare isolatie met een ruw oppervlak, zoals plafonds, borstels met zachtere, langere haren om deeltjes beter te verwijderen en het isolatiemateriaal niet te beschadigen.

 • Stofzuiger

  Gebruik een stofzuiger met een degelijke stoffilter (HEPA, M-filter (99,9%) of koolstoffilter) zodat zelfs zeer kleine CIPC-deeltjes niet opnieuw in de bewaarloods terechtkomen. Vervang of reinig de filter regelmatig.

 • Reinig buiten

  Alle onderdelen die in de buitenlucht kunnen worden gereinigd, dienen buiten de bewaarloods te worden gereinigd op een daartoe voorbehouden plaats waar het afvalwater gemakkelijk kan worden opgevangen (bijv. een reinigingsplaats met een sproeier). Overweeg het gebruik van een hogedrukreiniger met water. Gebruik de juiste druk bij het reinigen en vermijd een te hoge druk die resulteert in een overmatige verspreiding van vuil en aerosols. Zorg ervoor dat het afvalwater als fyto-afvalwater wordt opgevangen en afgevoerd indien van toepassing.
  Op de meest vervuilde plaatsen (drukkamer, ventilatoren, koelaggregaten) is het gebruik van een hogedrukstoomreiniger met geïntegreerde afzuiging aan te bevelen, dit als aanvulling op de droge reiniging.

 • Aarden vloer

  In het geval van een aarden vloer, overweeg dan om 10 cm grond te verwijderen en deze te vervangen door nieuwe grond of leg indien mogelijk een betonnen vloer aan.
  Verwijder stof en ander vast materiaal uit de bewaarloods op dezelfde manier als aarde en aardappelafval dat vrijkomt bij een normale reiniging/sortering van de aardappelen.
  Maak uw reinigingsgereedschap (bezems, borstels...) schoon met behulp van water onder hoge druk.

 • Houten kisten

  Verwijder het losse vuil met behulp van een borstel. Overweeg vervolgens een natte reiniging met behulp van een kistenwasser, maar zorg voor een correcte waterafvoer. Bewaar de kisten buiten zolang ze niet in gebruik zijn. De kisten mogen niet te dicht op elkaar gestapeld worden. Zorg ervoor dat de kisten veilig worden gestapeld.

 • Transportbanden en machines

  Natte hogedrukreiniging buiten op een daarvoor bestemde plaats waar het afvalwater gemakkelijk kan worden opgevangen. Speciale aandacht moet worden besteed aan trechters en transportbanden die werden gebruikt voor vaste en vloeibare toepassing van CIPC, tijdens het inschuren van de aardappelen.

 • Vrachtwagens

  Bulktransport of schuifzeilopleggers die voor het vervoer worden gebruikt: uitborstelen vóór de natte reiniging (hogedruk) met een geschikte afvalwaterinzameling en -afvoer.

 • Hotspots

  Hotspots zijn afhankelijk van het type toepassing en de locatie van de toepassing. Houd rekening met de plaatsen waar CIPC eventueel werd verneveld (gasvormig) en met de hotspots waar zich afzettingen kunnen bevinden, die de afgelopen seizoenen niet zijn verwijderd door regelmatige reiniging (vloer en muur bij het vernevelingspunt, drukkamer, ventilatoren, koelunit, dakventilatoren, anti-condensventilatoren, enz.).

foto reiniging aardappelloods

Reinigingsprotocol

In dit document worden de belangrijkste principes weergegeven voor het reinigen van bewaarloodsen en matriaal.

Tekening basisprincipes reiniging

Visuele weergave van de richtlijnen om te reinigen en aanduiding van risicozones.

Checklist

Lijst waar telers de uitgevoerde reiniging kunnen noteren en zo de traceerbaarheid kunnen garanderen. 

Fotogids

Foto’s van situaties uit de praktijk die kunnen helpen om te controleren of alles voldoende gereinigd is. 

Noodzaak reiniging

Het reinigen van loodsen en materiaal zoals beschreven in dit reinigingsprotocol is een essentiële stap die Europa vraagt om toelating te bekomen tot een tijdelijke verhoogde residulimiet (tMRL) eenmaal het verbod op gebruik van CIPC in voege ging. Zonder die tMRL zou de residulimiet voor CIPC op 0,01 ppm komen te liggen, wat zou betekenen dat vanaf oogst 2020 het quasi onmogelijk zou zijn om nog aardappelen te bewaren in de bestaande bewaarloodsen zonder overschrijding.

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.