aarstadium duist

Hoe houd ik duist onder controle in wintergranen?

Voorkom een duist(ere) toekomst

Een preventieve aanpak om problemen met grasonkruid duist te voorkomen, is cruciaal. Teeltrotatie, timing en variatie en combinatie van actieve stoffen zijn van groot belang voor de aanpak van duist.

Duist, een grasachtig onkruid dat vaak voorkomt in wintergraanpercelen door gelijkaardig groeiseizoen, kan voor grote uitdagingen zorgen. Een correcte (preventieve) aanpak is van groot belang om een duist(ere) toekomst te vermijden. 

Situering

Door herhaaldelijk eenzelfde teelt uit te zaaien, selecteer je (onbewust) op bepaalde onkruiden van de aanwezige onkruidflora. In het geval van wintergranen zien we hierdoor toename in grasachtige onkruiden, zoals duist en windhalm, in de intensieve graanregio’s. Deze hebben namelijk een gelijkaardig teeltseizoen: het belangrijkste deel van de populatie kiemt al in het najaar en het gewas staat ook in dezelfde periode in bloei. Bovendien produceren deze onkruiden veel zaden, waardoor de onkruiddruk verder toeneemt. 

Duist in aarstadium

Teelttechniek

Door een ruimere teeltrotatie toe te passen, wordt er minder geselecteerd op bepaalde onkruiden. Specifiek in het geval van duist, is het interessant om te voorkomen dat de zaden in het najaar tot kieming komen, bijvoorbeeld door een groenbemester te gebruiken. Zelfs gebruik van wintergerst i.p.v. wintertarwe kan al een verschil maken door iets hogere concurrentiekracht op moment van kieming van de duistzaden.  

Uiteraard zijn er ook verschillende technieken om de gekiemde zaden efficiënt te bestrijden, zoals met een vals zaaibed. Bovendien kan het interessant zijn om de teelttechniek van de granen aan te passen. Zo laat een ruimere tussenrijafstand je toe verschillende mechanische onkruidbestrijdingstechnieken toe te passen.  In het kader van IPM (Integrated Pest Management) en om de druk op de erkende actieve stoffen te verkleinen, kunnen deze technieken een grote meerwaarde betekenen, zeker in de bestrijding van resistente onkruiden. 

duist in winter

Timing is alles !

Bram Vervisch

aarstadium duist

Variatie(mogelijkheden)

Er zijn diverse herbiciden en actieve stoffen voorhanden voor de chemische bestrijding van probleemonkruiden. In het meest extreme geval, waarbij herhaaldelijk wintergranen geteeld worden en telkens opnieuw dezelfde actieve stof ingezet wordt ter bestrijding van duist, kan er resistente duist ten opzichte van die actieve stof ontstaan. Om te voorkomen dat zware (en dure!) chemische combinaties nodig zijn om deze resistente duist aan te pakken, moet je voldoende afwisselen tussen bestrijdingstechnieken (mechanische en chemische) en in het geval van chemische bestrijding tussen families van actieve stoffen.  

Combinaties van actieve stoffen met een uiteenlopende inwerking op het onkruid is een meerwaarde om resistentie te voorkomen. Concreet blijkt uit proeven dat de actieve stof flufenacet het best als basis van de chemische bestrijding genomen wordt. Om resistentie te voorkomen, dient een andere actieve stof toegevoegd te worden aan flufenacet. Een ruimere teeltrotatie heeft op deze manier mogelijks als extra voordeel dat er andere mechanische en chemische bestrijdingstechnieken en actieve stoffen ingezet kunnen worden in de andere teelten. 

spuitboom toepassing gewasbeschermingsmiddelen

Timing

Kennis rond de (probleem)onkruiden in je percelen is belangrijk om ze efficiënt aan te kunnen pakken. Duist kiemt voornamelijk in het najaar. Zeker in het geval van grote druk en aanwezigheid van resistentie is het belangrijk om in het najaar al, in een jonge gewasstadium van de duist, in te grijpen. Concreet wordt duist best bestreden in 1-bladstadium. Het tijdstip van de bestrijding is dus heel belangrijk. Een zwakke(re) combinatie in het najaar corrigeren met een behandeling in het voorjaar, blijkt uit onze ervaring vaak onvoldoende om de duist te onderdrukken, als er een sterke aanwezigheid van het onkruid is.​ 

Gekiemde duist

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.