Duist in aarstadium

Strategische aanpak van resistente duist in wintergranen - Het ombuigen van een duist(ere) toekomst

Project info

Project info

Project type

Leader Westhoek

Startdatum

01/01/2020

Einddatum

30/06/2023

De polderregio, met vruchtbare zware kleibodems, leent zich uitstekend voor een rendabele teelt van wintergranen. Mede door de moeilijk te bewerken bodem verschuift de teeltrotatie dan ook voornamelijk naar wintergranen, ten voordele van het probleemonkruid duist. Voor de bestrijding van probleemonkruiden zijn echter steeds minder gewasbeschermingsmiddelen voorhanden, door fusies van chemiereuzen met globale afzetmarkt en herzieningen van erkenningen op Europees niveau.

Dit verhoogt de druk op de resterende middelen, wat resistentie nog meer in de hand werkt. Het is dus van groot belang om voldoende kennis omtrent gewasbeschermingsmiddelen en onkruidpopulatie op te bouwen, voor een geslaagde bestrijding. Dit houdt herkenning van de probleemonkruiden en een beredeneerde middelenkeuze in, maar ook het inzetten van mechanische bestrijding en alternatieve teelttechnieken.

​Het doel van dit project is om na te gaan en aan te tonen wat de invloed is van het type gewasbeschermingsmiddel (actieve stof) en de positionering (tijdstip en dosis van de toepassing) ervan op de werking ervan. Specifiek op moeilijk te bestrijden stammen van duist. Daarnaast zal een verkennende studie gebeuren naar de concrete schaalgrootte en verspreiding van de duistproblematiek en demonstratie plaats vinden over de mogelijkheden van alternatieve teelttechnische ingrepen, zoals bijvoorbeeld zaaidichtheid en –richting.

Partners

Financiers

LEADER

Provincie West-Vlaanderen

Vlaanderen is Landbouw en Visserij

ELFPO - Europees landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.