Smartfarming op het menu

smartfarming

Project info

Project info

Project type

PDPO

Startdatum

01/01/2021

Einddatum

30/06/2023

Project 'Smartfarming op het menu'​ krijgt financiële steun van PDPO.

Hoge investeringskosten en een onzekere terugverdientijd schrikken telers momenteel af om te investeren in Smartfarming. Precisielandbouw is nochtans een deel van de sleutel tot het verduurzamen van de landbouw door het combineren van een optimale productiviteit met een lage impact op het milieu. Ons project beoogt gefaseerd betaalbare smartfarming tot bij de teler te brengen. Zo zullen onder andere pilootbedrijven, verspreid over West-Vlaanderen, aan de slag gaan met smartfarming op maat van hun bedrijf. We zullen de resultaten grondig analyseren, terugverdientijd berekenen en de ervaringen van deze smartfarming ambassadeurs delen in een brede communicatiestrategie.

Smartfarming kan in verschillende stappen worden toegepast. Je kan ze zien als verschillende gangen op een menukaart. Bijvoorbeeld: via gewas monitoring (gang 2) kunnen we bodemtoestand (gang 1) linken aan gewasopbrengst en gezondheid. Via gevalideerde modellen kunnen we ingrijpen door variabel te gaan bemesten (gang 3). Hierdoor kunnen de nutriëntengiften beter toegediend worden op plaatsen waar het gewas ze gaat opnemen. Hierdoor kunnen we uitspoeling minimaliseren. Naast bemesting kunnen we ook handelen door variabel te gaan poten, zaaien, bekalken of de bodem te bewerken.

Binnen dit project staan pilootbedrijven centraal. Deze zeven smartfarming ambassadeurs zullen de drie stappen toepassen op hun bedrijf (65% cofin, 35% inbreng landbouwer). Ze worden verdeeld over de teelten en geografisch verspreid over West-Vlaanderen. De teler moet aan volgende vereisten voldoen:

  1. de drie gangen 35% financieren,
  2. bereid zijn open te communiceren over hun ervaringen en business plan,
  3. actief betrokken willen zijn en presenteren op info avonden (max 2 per jaar).

Per teler worden maximaal 3 percelen in het project betrokken. Eens bij het project betrokken is de teler vrij om gefaseerd te werken en/of meerdere teeltseizoenen deel te nemen.

De bodemscans en pilootbedrijven zijn de ideale proefopzet voor stage/bachelorproef van de studenten van de professionele bachelor opleiding agro- en biotechnologie (afstudeerrichtingen landbouw, agro-industrie en landbouwmechanisatie) van de VIVES hogeschool. De resultaten zullen toelaten om bij de pilootbedrijven de impact en terugverdientijd van de smartfarming technieken te bepalen. Daarenboven zijn deze businesscases belangrijk voor leveranciers van de technieken (i.e. loonwerkers, technologie leveranciers, constructeurs) en om andere telers te overtuigen en zodoende een breed draagvlak voor smartfarming te creëren. Studenten hebben interesse in de mogelijkheden van smartfarming of gaan er mee aan de slag op het landbouwbedrijf van hun ouders. Zij zijn de telers, loonwerkers, adviseurs,… van de toekomst.

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland: http://www.vlaanderen.be/pdpo .

PDPO

Partners

Financiers

PDPO

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.