Houthakseldam

Wat zijn de randvoorwaarden erosie?

Aan welke voorwaarwaarden moet ik voldoen als mijn perceel rood of paars is ingekleurd op de erosiegevoeligheidskaart?

Wie percelen heeft die ingekleurd zijn volgens erosiegevoeligheidsklasse rood of paars dient te voldoen aan enkele voorwaarden. Er kan op verschillende manieren voldaan worden aan de randvoorwaarden erosie. Deze mogelijkheden worden besproken per gevoeligheidsklasse en per teeltcategorie. De erosiegevoeligheid van je perceel kan je ook terug vinden in je verzamelaanvraag. 

 • ​Maatregelen op een perceel met zeer hoge erosiegevoeligheid

  Deze percelen worden weergegeven in het paars op de bodemerosiekaart. De maatregelen worden besproken per teeltcategorie en als landbouwer heb je de mogelijkheid tussen verschillende pakketten aan maatregelen om te voldoen aan de randvoorwaarden.

  Teeltcategorie

  Keuzemogelijkheid 1

  Keuzemogelijkheid 2

  Keuzemogelijkheid 3

  Teelten die jaar rond de bodem bedekken

  Verbod van omzetten blijvend grasland naar akkerland met uitzondering van grasland aangelegd in uitvoering van BO of Erosiebesluit van de Vlaamse regering.

  Teelten ingezaaid voor 1 januari,

  bv. wintertarwe

  Basispakket + keuzepakket bufferstroken paars

  Basispakket + keuzepakket teelttechnische maatregelen paars

  Basispakket + keuzepakket structurele erosiebestrijdingswerken

  Teelten ingezaaid na 1 januari, bv. zomergranen, mais, aardappelen, groenten, ….

  Basispakket + keuzepakket bufferstroken paars

  + keuzepakket teelttechnische maatregelen paars

  Basispakket + keuzepakket structurele erosiebestrijdingswerken

  /

  Meerjarige teelten bv. fruitteelt, boomkwekerij

  Teelt + gras of andere waterdoorlatende bodembedekking zorgen voor meer dan 80% bodembedekking

  Keuzepakket structurele erosiebestrijdingswerken

  /

 • Maatregelen op een perceel met een hoge erosiegevoeligheid

  Deze percelen worden weergegeven in het rood op de bodemerosiekaart. De maatregelen worden hier ook besproken per teeltcategorie en heb je als landbouwer ook de keuze tussen verschillende pakketten om te voldoen aan de randvoorwaarden.

  Teeltcategorie

  Keuzemogelijkheid 1

  Keuzemogelijkheid 2

  Keuzemogelijkheid 3

  Keuzemogelijkheid 4

  Teelten die jaarrond de bodem bedekken

  Geen verplichtingen

  Teelten ingezaaid voor 1 januari,

  v.b.: wintertarwe

  Basispakket

  Keuzepakket bufferstroken rood

  Keuzepakket teelttechnische maatregelen rood

  Keuzepakket structurele erosiebestrijdingswerken

  Teelten ingezaaid na 1 januari, v.b.: zomergranen, mais, aardappelen, groenten, ….

  Basispakket + keuzepakket bufferstroken rood

  Basispakket + keuzepakket teelttechnische maatregelen rood

  Keuzepakket structurele erosiebestrijdingswerken

  /

  Meerjarige teelten v.b.: fruitteelt, boom-kwekerij

  Teelt + gras of andere waterdoorlatende bodembedekking zorgen voor meer dan 80% bodembedekking

  Keuzepakket bufferstroken rood

  Keuzepakket structurele erosiebestrijdingswerken

  /

 • Basispakket rood en paarse percelen

  • Teelt geoogst vóór 15 oktober:
   • OF groenbedekker vóór 1 december.
   • OF andere teelt vóór 1 december.
  • Geoogst na 15 oktober, minstens 1 maatregel:
   • Groenbedekker vóór 1 december.
   • Niet kerende bodembewerking vóór 1 december.
   • Inzaaien andere teelt vóór 1 december.
   • Behouden van bodembedekking door oogstresten.
   • Wintervoorploegen op leem- en kleibodem. 
  • Niet geoogst op 1 december:
   • OF behouden van teelt of teeltresten tot volgende teelt.
   • OF toepassen van wintervoorploegen op leem- kleibodem.

   

  Let wel op dat we ook moeten rekening houden met de verplichtingen voor een minimale bodembedekking (GLMC 6)!

 • Keuzepakket bufferstrook rode en paarse percelen

  • 9 meter bufferstrook bij uniforme helling.
  • 12 meter grasgang bij percelen met zonk/droge vallei.
  • Graszone complexe percelen.
  • Dam van plantaardige materialen in samenwerking met erosiecoördinator van uw gemeente.
 • Keuzepakket teelt technische maatregelen rode en paarse percelen

  Paars perceel

  Rood perceel

  Niet-kerende grondbewerking

  Direct zaai

  Strip-till

  Niet-bio aardappelen = drempels aanleggen. Bij bio aardappelen is schoffelen en wieden toegelaten.

  Andere ruggenteelten = aanleggen drempeltjes of toepassen diepe tandbewerking verplicht.

   

  Kopakkers inzaaien met gras in de groeifase van de teelt.

   

  Zaaien volgens hoogtelijnen (niet bij ruggenteelten)

   

 • Keuzepakket structurele erosiebestrijdingswerken

  Dit keuzepakket bevat maatregelen met een permanent karakter die erosieproblemen van 1 of meerdere percelen aanpakken. Deze maatregelen zijn effectiever bij extremere neerslagbuien. Het keuzepakket bestaat uit:

  • Bufferende aarden dam met erosiepoel
  • Of een bufferbekken.

  De maatregelen dienen wel te voldoen aan enkele voorwaarden:

  • Aanleg voldoet aan de code goede praktijk voor erosiebestrijdingswerken en gebeurt verplicht onder begeleiding van een erosiecoördinator en moet goedgekeurd worden door de overheid of uitgevoerd worden in het kader van het erosiebesluit.
  • Reeds aangelegde structurele erosiebestrijdingsmaatregelen komen ook in aanmerking nadat deze zijn goedgekeurd door de overheid of uitgevoerd werden in het kader van het erosiebesluit.
  • Maatregel moet aanwezig zijn op eigen akkerbouwperceel.
  • De maatregel is enkel maar voor het perceel zelf en is niet van toepassing voor water en sediment dat komt van ander percelen.
erosie onderaan veld

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.