stalmest

Welke bemesting is mogelijk in biologische teelt?

Bemesting in biologische teelt dient ter ondersteuning van het bodemecosysteem, dat als belangrijkste bron van voedingsstoffen dient. Om de nutriënten in de bodem aan te vullen mogen biologische dierlijke mest en/of (gecomposteerd) organisch materiaal aangewend worden. Daarenboven zijn nog een aantal andere preparaten en specifieke organische handelsmeststoffen toegelaten.

Basisprincipe: bodemvruchtbaarheid bevorderen

Om het bodemleven te bevorderen en de bodemvruchtbaarheid te verhogen, installeren biologische telers een meerjarige vruchtwisseling op hun percelen waarbij vlinderbloemigen en groenbemesters een belangrijk deel innemen. Daarnaast kiest men voor specifieke grondbewerkingstechnieken en teeltpraktijken  die de hoeveelheid organisch bodemmateriaal zo goed mogelijk behouden of verbeteren. Ook is er aandacht voor bodemstabiliteit, bodembiodiversiteit en voor preventie van bodemverdichting en erosie bij de keuze van grondbewerkingstechnieken. Als bemesting mogen dierlijke mest of (gecomposteerd) organisch materiaal toegepast worden. Ook mogen bepaalde preparaten op basis van niet genetisch gemodificeerde micro-organismen gebruikt worden om de bodemgesteldheid en de nutriëntenbeschikbaarheid te verbeteren.  

Dierlijke mest: enkele beperkingen

Er mag jaarlijks niet meer dan 170 kg stikstof per hectare met dierlijke mest toegediend worden, waarbij de totale biologische bedrijfsoppervlakte in rekening wordt genomen. De dierlijke mest komt bij voorkeur van het eigen bedrijf. Als er onvoldoende biologische mest op het eigen bedrijf voorhanden is, mag er biologische mest van andere biologische bedrijven aangevoerd worden. 

Gangbare mest mag enkel gebruikt worden indien afkomstig van grondgebonden veehouderijbedrijven. Bij gebruik gangbare mest gelden volgende beperkingen: 

  • Gebruik van gangbare zeugenmest is niet toegelaten; 
  • Bij gebruik dierlijke mest moet er minstens 20% van de stikstof uit biologische dierlijke mest komen. 

Uiteraard moet er voor bemesting in biologische teelt ook rekening gehouden worden met de algemene mestwetgeving (MAP 6). 

stalmest

Andere meststoffen of bodemverbeteringsmiddelen

Wanneer de maatregelen hierboven beschreven niet voldoen om aan de voedingsbehoefte van de planten te voldoen, mag een strikt noodzakelijke hoeveelheid specifiek voor biologische landbouw toegelaten organische meststoffen of bodemverbeteringsmiddelen worden toegediend. Zowel de koper als de verkoper van dergelijke middelen moet bewijsstukken bijhouden waarin de noodzaak van het gebruik van dergelijke middelen wordt aangetoond. Ook moet men kunnen aantonen dat deze producten toegelaten zijn in de biologische landbouw.

  • Enkelvoudige producten geven weinig problemen als de verpakking en de facturen het product duidelijk omschrijven. 
  • Voor samengestelde producten moet de producent een schriftelijke garantie bekomen van de verkoper waarin vermeld wordt dat de samengestelde meststof uitsluitend ingrediënten bevat die toegelaten zijn in de biologische landbouw. De landbouwer moet ook een lijst bijhouden waarin alle ingrediënten van de samengestelde meststoffen vermeld worden. 

Minerale kunstmeststoffen zijn niet toegelaten. Organische meststoffen vertonen wel een aantal gelijkenissen met de minerale kunstmeststoffen. Ze hebben meestal een poedervorm die verwerkt wordt tot een korrel. Deze korrels zijn met een kunstmeststrooier praktisch inzetbaar en te doseren. Het grote verschil tussen minerale en organische handelsmeststoffen zit hem in de werking. Vooral de aanlevering van stikstof en in mindere mate van fosfor in de organische meststoffen is verschillend. In de biologische landbouw worden organische meststoffen gebruikt als bijbemesting terwijl in de gangbare landbouw de bemesting van bijvoorbeeld graangewassen in veel gevallen enkel uit minerale meststoffen bestaat.  

In de praktijk moet men rekening houden met de snelheid en de werkingsduur van organische meststoffen. Meer info over organische meststoffen vind je in deze brochure

Organische meststoffen

Brochure organische handelsmeststoffen

Meer info?

Contacteer Lieven Delanote, onze bedrijfsadviseur biologische landbouw.

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.