Rassenproef vlas

​Aandachtspunten bij de keuze van je vlasras

Er zijn heel wat vlasrassen beschikbaar op de markt. Dat maakt het niet gemakkelijk om de rassen te kiezen die je zelf wil uitzaaien. Hieronder geven we je enkele aandachtspunten mee die belangrijk zijn bij de keuze van het ras.
Een goede rassenkeuze is een eerste stap in het welslagen van de teelt. Naast het opbrengstpotentieel, zijn ook de ziektegevoeligheid, legergevoeligheid en vroegheid van het ras parameters die je het best mee in beschouwing neemt.

Opbrengstpotentieel  

Een hoge opbrengst strovlas en lange vezel zijn natuurlijk belangrijk voor het financieel rendement van je teelt. Maar rassen met een hoge strovlasopbrengst en hoog vezelrendement, zijn dikwijls ook gevoeliger voor legeren. Daarom is het bij de rassenkeuze ook belangrijk om na te gaan op welk type grond je het vlas zult zaaien. Is dat op een rijke bodem met veel organische stof, dan teel je beter een ras dat niet te fel groeit om zo het risico op legeren te beperken. Teel je het vlas echter op een arm perceel, dan kan je wel voor een ras kiezen met een hoge strovlasopbrengst, omdat op die percelen het risico op legeren eerder beperkt zal zijn.  

Een overzicht van de rassen met hun specifieke kenmerken

Ziektegevoeligheid

Er zijn verschillende ziektes de voor problemen kunnen zorgen in de vlasteelt. In het kader van IPM is het belangrijk om bij je rassenkeuze hier ook rekening mee te houden.
 • Vlasbrand

  Dit is een bodemgebonden schimmel. Aangezien deze meerdere jaren in de bodem kan overleven, is een ruime teeltrotatie (minstens 1 op 6) aangewezen. Op percelen waar in het verleden vlasbrand werd vastgesteld of waar een vermoeden is van vlasbrand, worden het best rassen geteeld die tolerant zijn voor vlasbrand.

 • Fusarium

  Ook deze schimmel kan gedurende lange tijd in de bodem overleven en tast de plantjes meestal aan vanuit de grond. Een ruime teeltrotatie (minstens 1 op 6) is dus aangewezen. Fusarium komt bij voorkeur voor op lichtere gronden met een pH lager dan 6,5. Op dergelijke percelen is het zeker aangewezen om te kiezen voor een ras dat zeer tolerant of tolerant is voor fusarium. 

 • Witziekte (of echte meeldauw)

  Deze ziekte toont zich in het groeiseizoen als een wit schimmelpluis dat de stengel en de blaadjes bedekt. Sinds kort zijn er ook enkele rassen die een zekere tolerantie vertonen ten aanzien van witziekte. Door voor dergelijk ras te kiezen, kan naargelang de omstandigheden van het jaar, de bespuiting met een fungicide beperkt worden.

 • Verticillium

  Deze grondgebonden schimmel veroorzaakt vooral pas de laatste jaren opbrengstverliezen in de vlasteelt. Momenteel loopt een project om een gepaste beheersingsstrategie voor deze schimmel op te stellen. Uit proeven blijkt dat alle rassen gevoelig zijn, maar dat er waarschijnlijk wel rasverschillen zijn naar gevoeligheid. Meer info over dit project vind je op de projectenpagina op website Inagro van Pathoflax of www.interreg-pathoflax.eu

Gevoeligheid voor legeren 

In principe kunnen alle rassen legeren, zeker als de weersomstandigheden heel extreem zijn. Toch zijn er wat rasverschillen naar gevoeligheid voor legeren. Op rijke gronden, waar verwacht wordt dat veel stikstof beschikbaar is, is het daarom aangewezen om voor rassen te kiezen die iets minder gevoelig zijn aan legeren.  

Vroegheid 

De vroegheid van het ras kan ook een rol spelen bij de rassenkeuze. Door te kiezen voor zowel vroege als late variëteiten, kunnen bepaalde werkzaamheden, zoals de oogst, eventueel wat beter gespreid worden.  

legering van vlas op het veld

Een overzicht van de rassen met hun specifieke kenmerken

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.