WikiLeeks: Preciezer Prei telen met precisielandbouw

Themabeeld bemesting

Project info

Project info

Project type

VLAIO-LA

Startdatum

01/01/2019

Einddatum

31/03/2023

Als concreet doel beoogde WikiLeeks een verduurzaming van de preiteelt via de introductie van een plaatsspecifiek bemestingsmanagement. Hierbij wordt er enkel bemest op het correcte tijdstip en rekening houdend met de actuele bodem- en gewascondities. Deze brengen we in beeld met behulp van bodemscandata, bodemanalyses en beeldinformatie. Binnen het project werd specifiek gefocust op prei, nog steeds een van de belangrijkste groenteteelten in openlucht in Vlaanderen (ca. 3800-4000 ha in 2022). Echter, in kader van de nitraatrichtlijn en de daaraan gekoppelde actieprogramma’s (MAP) worden binnen de preiteelt ook steeds hogere eisen gesteld aan bemesting. Beredeneerder bemesten, rekening houdend met de variatie binnen percelen, wordt dus steeds belangrijker.

Binnen WikiLeeks wilden we daarom telers bewust maken over de variatie in bodemconditie en gewastoestand binnen hun percelen en de nood aan een plaatsspecifiek beheer hiervan. Dit gebeurde onder meer door een heel nauwe samenwerking met 11 verschillende pilootbedrijven, waarbij tijdens drie groeiseizoenen (2020-2022) via diverse technieken en tools data over zo’n 30 percelen werden verzameld (in totaal > 100 ha), samengebracht en geanalyseerd. Bovendien resulteerde de precisiebemestingsstrategie op verschillende praktijkbedrijven in een efficiënter gebruik van meststoffen en een analoge (of verbeterde) opbrengst en kwaliteit van het geoogst eindproduct. Daarnaast werd op sommige percelen ook een verlaagd NO3-N residu tijdens het najaar vastgesteld.

Voor het opvolgen van perceelsdata gingen telers ook zelf aan de slag met het online platform WatchItGrow (www.watchitgrow.be) dat alle verzamelde data centraliseerde.

Het opstellen van taakkaarten kan nu ook via WatchItGrow dankzij een wisselwerking tussen de beschikbare data op het platform en het gekalibreerde ECOFERT model. Hiervoor werden specifieke API’s ontwikkeld die data-uitwisseling van en naar WatchItGrow mogelijk maken. Ook werd er een nieuwe GUI component in WIG geïntegreerd die het toelaat om op basis van de output van de simulaties (= N-behoeftekaart die rekening houdt met variabele zones binnen het perceel) een taakkaart met aangepaste bemestingsdosissen aan te maken.

Om te zorgen dat Vlaamse telers verder worden gestimuleerd tot transitie naar precisielandbouw werd tijdens de projectperiode eveneens een kennisplatform rond precisietechnologie in de groenteteelt opgezet (www.groentenprecies.be). Deze website belicht vier verschillende domeinen gerelateerd aan precisietechnologie: GPS-sturing, bodemscans, gewasmetingen en plaatsspecifieke bemestingstechnieken.

Ook werden loonwerkers, machineconstructeurs en technologieleveranciers nauw bij het project betrokken zodat de technologie voor het maken van taakkaarten en het uitvoeren van de plaatsspecifieke acties ook na afloop van het project in de praktijk verder wordt geïmplementeerd.

Partners

Financiers

VLAIO

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.