WikiLeeks: Preciezer Prei telen met precisielandbouw

Themabeeld bemesting

Project info

Project type

VLAIO-LA

Start date

01/01/2019

End date

31/03/2023

Dit project beoogt een verduurzaming van de preiteelt door middel van plaatsspecifiek bemestingsmanagement op het correcte tijdstip en rekening houdend met bodem- en gewascondities. Door beredeneerd om te gaan met de input met behoud van de rendabiliteit, kan de Vlaamse tuinbouw een verdere verduurzaming bewerkstelligen. Hiervoor worden proef- en praktijkpercelen intensief opgevolgd met bodemstalen, bodemscans en beeldinformatie. Deze info wordt geanalyseerd en gekoppeld aan bestaande groeimodellen waarmee een plaatsspecifieke bemesting wordt ontwikkeld. Daarnaast worden alternatieve sensorsystemen geëvalueerd naar precisie, technische haalbaarheid en kostprijs in de praktijk.

​Via dit traject willen we de Vlaamse tuinbouwers het potentieel van precisielandbouw ten volle laten benutten door de stap te zetten naar een plaatsspecifieke bemestingstechniek. Deze precisiebemesting zal resulteren in een efficiënter gebruik van meststoffen, een verbeterde opbrengst en kwaliteit en gaat hand in hand met een verduurzaming van de teelt. In parallel met en na afloop van het project zullen de ervaringen m.b.t. bemesting in de preiteelt vertaald worden naar andere teelthandelingen en andere gewassen om ook deze te verduurzamen door middel van plaatsspecifieke handelingen.

Een kennisplatform rond precisielandbouw worden opgezet dat in interactie gaat met de telers om hen te informeren over de mogelijkheden van precisielandbouw en de hinderpalen voor adoptie van precisietechnologie te identificeren. Daarnaast wordt een webportaal ontwikkeld waar telers alle beschikbare informatie (sensing, taakkaarten, historiek, bodemkaarten, perceelgebruik, klimaat, enz.) kunnen integreren en centraliseren en van waaruit op basis van data-analyse taakkaarten kunnen gegenereerd worden.

Partners

ILVO - Instituut voor Land- en Visserijonderzoek

KU Leuven - Katholieke Universiteit Leuven

VITO - Vlaams Instituut voor Technologische Ontwikkeling

PCG - Provinciaal Proefcentrum voor de groenteteelt

PSKW - Proefstation voor de Groenteteelt vzw

Inagro vzw

Financers

VLAIO

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.