Koeien water

WAVE: WAterverbruik in de VEehouderij

Project info

Project info

Project type

Vlaamse programma's

Startdatum

01/03/2023

Einddatum

31/12/2025

De veehouderij is, net als de volledige landbouwsector, sterk afhankelijk van water. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de klimaatverandering, die ondermeer gekenmerkt wordt door langere droogteperiodes, ook binnen de veehouderij leidt tot waterschaarste. Hoewel de problemen van waterschaarste voor de volledige land- en tuinbouwsector een uitdaging vormen, is de uitdaging binnen de veehouderij nog sterker door enerzijds de behoefte aan water van hoogwaardige kwaliteit en anderzijds de continue nood aan water het jaar rond. Om de waterschaarste in de veehouderij in de toekomst de baas te kunnen, moet ingezet worden op zowel omschakeling naar alternatieve waterbronnen (naast klassiek diep grondwater) als op waterbesparing waar mogelijk.

De algemene doelstelling van WAVE is het realiseren van een efficiënter waterverbruik in de dierlijke sector, met name de rundveehouderij en de varkens- en pluimveesector.

In het project focussen we op volgende activiteiten:

 1. Monitoring van het waterverbruik
  Momenteel ontbreken recente cijfers in de veehouderij voor drinkwaterverbruik bij de verschillende diersoorten en verbruik van water voor andere doeleinden op het bedrijf. Om hier een inzicht in te krijgen, monitoren we in het project gedurende een volledig jaar het waterverbruik van verschillende diergroepen per sector. De focus ligt enerzijds op drinkwaterverbruik en anderzijds op het waterverbruik bij verschillende processen (zoals bv. reinigen) of verhoogd verbruik tijdens een specifieke momenten in het jaar (bv. hitteperiode).
 2. Meetcampagne waterbesparing
  De bedrijven die we opvolgen, evalueren we ook individueel naar mogelijke verliesposten en verstrekken we advies over besparingsmogelijkheden. Na uitvoeren van het advies gaan we na in welke mate de aanpassingen een positieve invloed hebben op het waterverbruik.
 3. PLF-technieken
  Precision Livestock Farming (PLF)-technieken monitoren op een directe of indirecte manier het drinkwaterverbruik op groepsniveau of zelfs op dierniveau. In het WAVE project voeren we een marktstudie uit naar efficiënte en betaalbare systemen. De meest interessante systemen vergelijken we vervolgens met elkaar op vlak van precisie, accuraatheid, praktische toepasbaarheid en kostprijs.
 4.  Gebruik alternatieve waterbronnen
  Info en kennis over alternatieve waterbronnen en waterbehandelingen wordt gebundeld. Op basis van deze kennis volgen we veeteeltbedrijven op die met een nieuwe innovatieve waterbehandeling opstarten. 
 5. Communicatie en kennisverspreiding
  De projectresultaten communiceren we via nieuwsbrieven, artikels, infomomenten, infosessies op de waterbeurs, enz. We zetten ook sterk in op sensibilisering.

Partners

Financiers

Agentschap Landbouw & Zeevisserij

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.