Vertihydro - Verticale hydro-installaties voor optimaal ruimtegebruik in de serre

Project info

Project type

Programma Innovatieve Overheidsopdrachten (PIO)

Startdatum

30/09/2019

Einddatum

30/12/2021
De schaarse ruimte in Vlaanderen noopt tot nadenken over het optimaliseren van het ruimtegebruik, ook voor de glastuinbouw.  Het project beoogt het rendement te verhogen van glastuinbouwserres door in te zetten op telen in de hoogte en meervoudig ruimtegebruik, de zgn. verticale glastuinbouw. Om tot productieverhoging te komen binnen de beschikbare beperkte ruimte, moet er gekeken worden naarverticale installaties. Hierbij zullen kost, robuustheid, modulariteit, flexibiliteit en optimaal gebruik vanlicht en klimaat belangrijke criteria zijn in de ontwerpfase.  Twee verschillende hydro-teeltsystemen zullen ontwikkeld en gevalideerd worden binnen de in opbouw zijnde Agrotopia dakserre,waarbij de systemen aan telers gedemonstreerd zullen worden. Na validatie worden die ter beschikking gesteld als proefplatform aan technologieontwikkelaars en kennisinstellingen met als doel co-creatie met telers te bewerkstelligen en innovaties op vlak van hoog verticaal telen in een serre-omgeving te ontwikkelen en te valoriseren.​

Financiers

Programma Innovatieve Overheidsopdrachten (PIO)