PATH2DEA

Project info

Project info

Project type

Horizon Europe

Startdatum

01/01/2023

Einddatum

31/12/2025

Om de landbouw verder te verduurzamen werkt Inagro samen met 19 Europese organisaties en onder leiding van het Oostenrijks Instituut voor Technologie (AIT) aan een nieuw project: PATH2DEA. Het doel van het project is de weg vrijmaken voor digitalisering van agro-ecologie voor Europese landbouwsystemen.

Agro-ecologie digitaliseren

PATH2DEA richt zich op het versneld ingang doen vinden van agro-ecologie in de praktijk via digitale tools. PATH2DEA wil een robuuste kennisbasis opleveren in de vorm van een open source archief van digitale instrumenten en technologieën in de agro-ecologie. Deze databank zal ook beslissingsondersteunende functies en een goed afgestemde onderzoeks- en innovatiestrategie bevatten voor het begeleiden van de overgang naar digitale agro-ecologie. 

Logo van het Horizon Europe project PATH2DEA

Maar eerst: wat is agroecologie precies?

In het project hebben we agroecologie vastgelegd als een landbouwsysteem dat gebruik maakt van een systemische benadering om voedsel op een andere manier te produceren, door de ecologische en sociale voordelen te vergroten. Het is een manier van landbouw die volgende principes nastreeft:

 1. Hergebruik: gebruik bij voorkeur lokale hernieuwbare bronnen en sluit zo veel mogelijk de grondstofkringlopen van voedingsstoffen en biomassa.
 2. Input reductie: de afhankelijkheid van ingekochte input verminderen of elimineren.
 3. Bodemgezondheid: de gezondheid en het functioneren van de bodem waarborgen en verbeteren voor een betere plantengroei, met name door het beheren van organisch materiaal en het verbeteren van de biologische activiteit in de bodem.
 4. Dierengezondheid: de gezondheid en het welzijn van dieren waarborgen.
 5. Biodiversiteit: behoud en verbeteren van de diversiteit aan soorten, functionele diversiteit en genetische bronnen en behoud de biodiversiteit in het agro-ecosysteem in de tijd en ruimte op veld-, boerderij- en landschapsschaal.
 6. Synergie: bevorderen van positieve ecologische interactie, synergie, integratie en complementariteit tussen de elementen van agro-ecosystemen (planten, dieren, bomen, bodem, water)
 7. Economische diversificatie: diversificatie van inkomsten op de boerderij door ervoor te zorgen dat kleinschalige boeren financieel onafhankelijker zijn en meer mogelijkheden hebben om waarde toe te voegen, terwijl ze ook kunnen inspelen op de vraag van consumenten.
 8. Co-creatie van kennis: verbeteren van de co-creatie en horizontale uitwisseling van kennis, inclusief lokale en wetenschappelijke innovatie, vooral door uitwisseling tussen landbouwers.
 9. Sociale waarden en Diëten: voedselsystemen opbouwen op basis van de cultuur, identiteit, traditie, sociale- en gendergelijkheid van lokale gemeenschappen die gezonde, gevarieerde, seizoensgebonden en cultureel geschikte voeding bieden.
 10. Eerlijkheid: een waardig en degelijk bestaan ondersteunen voor alle actoren die betrokken zijn bij voedselsystemen, met name kleinschalige voedselproducenten, op basis van eerlijke handel, eerlijke werkgelegenheid en eerlijke behandeling van intellectuele eigendomsrechten.
 11. Connectiviteit: zorgen voor nabijheid en vertrouwen tussen producenten en consumenten door eerlijke en korte distributienetwerken te bevorderen en door voedselsystemen opnieuw in te bedden in lokale economieën.
 12. Beheer van land en natuurlijke hulpbronnen: erkennen en ondersteunen van de behoeften en belangen van familieboerderijen, kleinschalige boerderijen als duurzame beheerders en hoeders van natuurlijke en genetische hulpbronnen.
 13. Participatie: stimuleren van sociale organisatie en grotere deelname aan besluitvorming door voedselproducenten en consumenten, om gedecentraliseerd bestuur en lokaal adaptief beheer van landbouw- en voedselsystemen te ondersteunen.
13 principes van agroecologie.png

Showcases brengen digitalisering agroecologie in de praktijk

''Digitalisatie moet agroecologie versneld ingang doen vinden''. Om dit tastbaar te maken, worden binnen het project 6 showcases opgestart die dienen als demonstratieplatform over hoe digitale technologieën kunnen worden ingezet om mee te bouwen aan een duurzamere landbouw. De showcase zijn gelegen in Spanje, Italië, Hongarije, Frankrijk en België en omvatten wijnbouw, olijventeelt, veeteelt, akkerbouw en groententeelt.

Inagro voorziet in één van deze showcases namelijk het demoperceel agroforestry, waar we groenten telen tussen walnootbomen.

 • Het agroforestry teeltsysteem kan mits een goed beheer voldoen aan alle 13 principes binnen de agroecologische visie.
 • Een extra troef is dat het agroforestry perceel pas werd aangelegd eind 2022 wat ons in staat stelt om een goed beeld te krijgen op de digitale technologieën die kunnen worden ingezet bij de opbouw en het beheer van een dergelijk teeltsysteem. Daarnaast geeft ons ook de mogelijkheid om nieuwe digitale technologieën te testen in relatie tot de vragen die landbouwers hebben bij het agroforestry teeltsysteem.
Boomstroken ingezaaid met meerjarig graskruidenmengsel en prei als tussenteelt.
Path2DEA
logo's partners PATH2DEA

Partners

Financiers

Horizon Europe

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.