AA velden

Nutrients Removal and Recovery from Drainage Water

Project info

Project info

Project type

Interreg North Sea

Startdatum

01/03/2017

Einddatum

30/06/2023

De regio rond de Noordzee is een intensief landbouwgebied. Nutriëntenemissies vanuit landbouw resulteren in eutrofiëring van rivieren, meren, estuaria en kustgebieden. De regelgeving wat bemesting betreft is in dit kader de afgelopen 15 jaar systematisch verstrengd en zit nu reeds op het scherp van de snee om de productiviteit nog te waarborgen. Hoewel deze maatregelen resulteerden in een scherpe reductie van de nutriëntenemissies vanuit landbouw, blijkt dit toch onvoldoende om binnen de gewenste termijn in bepaalde regio’s de nutriëntenverliezen te verminderen richting drempelwaarden.

Wanneer deze vooropgestelde emissiereductie niet bereikt wordt, dreigt verdere verstrenging van de bemestingsnormen, waarbij een daling van de productiviteit en dus ook de rendabiliteit van de sector in de projectregio reëel wordt. Naast deze eutrofiëring staan we ook voor de uitdaging om efficiënt gebruik te maken van de eindige delfstof fosfor en hergebruik te stimuleren.

Dit project is gericht op de ontwikkeling van een technologie voor het recupereren van fosfor (P) en het verwijderen van P en stikstof (N) in agrarische reststromen, zoals in drainagewater en spuistroom. Door implementatie van dergelijke technologieën kan de nutriëntenemissie naar het oppervlaktewater verder gereduceerd worden, met behoud van de landbouwproductiviteit op het huidige niveau. De effectiviteit van P en N verwijdering van veel van deze technologieën zijn al bewezen op labo- en kleine pilot-schaal, maar zijn nog niet opgeschaald.

De belangrijkste doelstelling van dit project is het stimuleren van uitwisseling van kennis en het gezamenlijk ontwikkelen van kosteneffectieve technologieën gericht op N- en P-verwijdering voor verschillende situaties en regio's. Inagro zal hiervoor via een aantal demopilots deze (buitenlandse) technologieën toepassen in praktijkomstandigheden op land- en tuinbouwbedrijven. Het gerecupereerde fosfor zal via potproeven aangewend worden om te bewijzen dat dit product opnieuw kan dienen als meststof en dus maximaal gerecycleerd kan worden. Over de aanleg, opzet en resultaten zal Inagro communiceren naar de sector toe.

Partners

Financiers

Provincie West-Vlaanderen

Europese Unie

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.