Colorful countryside fields

Meerwaarde van grensoverschrijdende valorisatie van marginale gronden ter ondersteuning van een biogebaseerde economie

Project info

Project info

Project type

Interreg Frankrijk - Wallonië - Vlaanderen

Startdatum

01/07/2018

Einddatum

30/06/2022

Het project wenst de productie en gebruik van biomassa afkomstig van marginale sites (Smarg) te valoriseren door overdracht van kennis en technologie tussen verschillende actoren over de grenzen heen, om aldus de verdere ontwikkeling van deze strategische, innovatieve biogebaseerde sector te ondersteunen. Biomassa wordt gedefinieerd als organisch materiaal afkomstig van de land- en bosbouw.

De biomassa binnen het huidige project zal echter afkomstig zijn van zogenaamde 'verwaarloosde' gebieden die omwille van industriële of landbouwkundige redenen ongeschikt zijn voor voedselproductie (bv. (gecontamineerde) brownfields, vergroeningsgebieden tegen erosie, verontreinigde landbouwbouwgebieden, waterwinningsgebieden ...). De Smarg van de 3 regio's (Régio Hauts de France, Wallonië en West- en Oost-Vlaanderen) binnen het project kunnen, via een korte keten, gevaloriseerd worden door de productie van houtige gewassen (hakhout met korte omlooptijd wilg), lignocelluloseplanten (hennep, miscanthus) of kruidachtigen die allen ingezet kunnen worden bij de ontwikkeling van innovatieve producten/materialen of bio-energie.

Echter, bij deze overgang naar een meer circulaire economie dient men eveneens de economische (her)ontwikkeling te verzekeren. De goedkeuring van diverse strategieën die biomassaproductie bevorderen bewijst dat dit wordt aangemoedigd in de 3 regio's (bv. PACE Strategie Duurzaamheid/Vlaams Klimaatbeleidsplan, decreet Duurzame Ontwikkeling, VSDO / Grenelle 2 wet, PCET).

Terugkeren naar lokale biomassa (bv. in de farmacologie, bioplastics, biocomposieten ...) zoals in dit project beoogd kan een dergelijke overgang naar de circulaire economie kracht bijzetten zowel op vlak van grondstofvalorisatie als bio-energie. Rekening houdende met de stijgende nood aan primaire grondstoffen wordt immers verwacht dat ook de behoefte aan 'biomassagrondstoffen' zal groeien en het aantal banen in de biogebaseerde sector zal stijgen. Het is dan ook van cruciaal belang om nu die gebieden te identificeren die geschikt zijn om dergelijke biomassa te telen om aan deze toekomstige behoeften te kunnen voldoen. Hierbij bestaan nog enkele belangrijke knelpunten.

Ten eerste, biomassaproductie mag niet om het even waar plaatsvinden (Art. 17 Richtlijn 2009/28 / EG, verandering gebruik van direct en indirect land ...) en moet de principes van 'duurzaam landgebruik' bij de toewijzing van landbouwgrond (competitie food versus non-food toepassingen) respecteren. Het in gebruik nemen van Smarg vormt dan ook een reële opportuniteit voor de regio's onder studie: we schatten dat minstens 25.000 ha Smarg beschikbaar is, dewelke momenteel nog niet in kaart zijn gebracht.

Ten tweede, naast het duurzaam landgebruik (en de huidige lage olieprijs), is het ook belangrijk om te erkennen dat de biogebaseerde markt nog volop in ontwikkeling is om diverse redenen. Voor meer informatie over het project verwijzen we graag door naar www.newcland.eu​.

Het project zal deze knelpunten aanpakken, wat resulteert in enkele ambities. De beoogde resultaten van New-C-Land zijn:

  1. het identificeren van marginale gronden met de beste mogelijkheden voor het valoriseren van non-food-biomassa in de vooropgestelde regio's van het project;
  2. het samenbrengen van landeigenaars en biomassaconsumenten om zo de ontwikkeling van industriële waardeketens te stimuleren en
  3. het elimineren van praktische en organisatorische bottlenecks die de start van een biomassaproject kunnen verhinderen. New-C-Land zal hierbij een directe impact hebben op de bedrijven in de doelregio door het oplossen van cruciale problemen (bottom-up-aanpak) die bedrijven op zichzelf niet kunnen oplossen.

Op lange termijn zal het project de transregionale biogebaseerde economie stimuleren via het duurzaam gebruik van lokale grondstoffen geproduceerd op marginale gronden.

Partners

Financiers

Provincie West-Vlaanderen

Europese Unie

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.