LYSE

oppervlaktewater

Project info

Project info

Project type

Interreg Frankrijk - Wallonië - Vlaanderen

Startdatum

01/10/2016

Einddatum

31/12/2022

Het project heeft tot doel om via een geïntegreerde benadering het stroomgebied van de IJzer en de Leie bestendiger te maken t.o.v. overstromingen ten gevolge van klimaatverandering en verdere verstedelijking (toegenomen verharding) en dit via:

  • Sensibilisatie van de bevolking
  • Realisatie van structurele hydraulische inrichtingen
  • Realisatie van zachte hydraulische inrichtingen Inagro i.s.m. provinciale dienst waterlopen: Inzet van irrigatiebekkens als extra dynamische buffer buiten het irrigatieseizoen
  • verminderen erosie (i.f.v. beperken dichtslibben irrigatiebekkens en betere waterhuishouding i.f.v. de gewassen).

Private beregeningsputten worden in september/oktober gevuld met overtollig afstromend water. Eénmaal gevuld, stopt de bufferende werking. Doel van dit project is om deze private beregeningsputten dynamisch in te zetten als  bijkomende waterbuffer buiten de 'irrigatie-periode'.  Daarnaast wordt de inlaatconstructie zo gemaakt dat - indien gewenst - in droge zomeromstandigheden de open putten makkelijker gevuld kunnen worden met beekwater. Bijkomend worden sensibiliserende acties opgestart om erosie te beperken (i.f.v. verminderde kans op dichtslibben van de open putten enerzijds en verhogen van irrigatie-efficiëntie anderzijds).

Partners

Financiers

Provincie West-Vlaanderen

Europese Unie

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.