Groenbemester

Groenbemesters slaan brug tussen seizoenen

Project info

Project info

Project type

Demoprojecten landbouw & visserij

Startdatum

01/07/2020

Einddatum

30/06/2022

Groenbemesters zijn vandaag standaard in de goede agrarische praktijk. Ze zijn onderdeel van een cyclische beweging over de seizoenen heen en leveren verschillende ecosysteemdiensten: beperken van het nitraatresidu in het najaar, beschikbaar houden/maken van nutriënten voor de volgteelt, opbouw van bodemorganische stof, stimulering van bodemleven, preventie erosie,… Landbouwers kunnen er meer voordeel uithalen door hun groenbemesters gerichter te beheren, in het bijzonder bij het onderwerken in het voorjaar. Hierdoor kunnen ze processen als mineralisatie en organische stofopbouw proactief aansturen en optimaliseren in functie van bodemkwaliteit, nutriëntenbenutting en gewasopbrengst van de volgteelt.

Een netwerk van 8 demoproeven aansluitend bij de proefplatformen van de partners en verspreid over verschillende bedrijfssystemen (bio, gangbaar, bodembewerking,…) brengt de impact van de groenbemesterkeuze en het tijdstip van onderwerken op de stikstofdynamiek en de gewasontwikkeling in de volgteelt in beeld. Aanvullend worden 8 praktijkcases opgevolgd waar boeren op een specifieke en creatieve manier met hun groenbemesters omgaan in functie van de volgteelt. Deze ervaringen worden op het einde van het project samengebracht in een flowchart waarmee landbouwers op hun bedrijf eenvoudig aan de slag kunnen in functie van vooropgestelde doelstellingen en randvoorwaarden op hun bedrijf.

In het voorjaar 2022 brengen we alle praktijkkennis samen tijdens een groots opgezet ‘groenbemestersevent’. Een groot demonstratieveld vormt de kern van dit event en heeft verschillende insteken: demonstratie van verschillende groenbemesters (ism zaadhuizen), demonstratie van het resultaat van verschillende werkwijzen om groenbemesters te vernietigen (vooraf aangelegd) en demonstratie van verschillende machines om groenbemesters in het voorjaar te vernietigen (ism de constructeurs). In een forum worden de resultaten van de demoproeven en de praktijkcases in beeld gebracht en bieden we ruimte voor andere partijen en projecten om hun visie / resultaten aangaande groenbemesters aan het publiek voor te stellen.

​Op korte termijn wil het project inspelen op de noden van land- en tuinbouwers die onder andere het gevolg zijn van de stimulering van groenbemesters in MAP6. Door de sterke stimulatie van groenbemesters moet effectief rekening gehouden worden met de vrijstelling van stikstof in de volgteelt. Laat men dit na zijn hogere nitraatresidu’s te verwachten, wat net vermeden wou worden met MAP6. Een goed beheer van groenbemesters zal vanaf korte termijn bijdragen aan een betere waterkwaliteit. Voor de bio-sector betekent dit op korte termijn een betere benutting van stikstof door gepast onder te werken of op creatieve manieren groenbemesters in te passen.

Op lange termijn wordt een meer veerkrachtige bodem verwacht. Er kan verwacht worden dat door het meer en frequenter toepassen van groenbemesters er een meer stabiele koolstoffractie wordt opgebouwd. Door het organische stofgehalte te verhogen zal de weerbaarheid tegen ziektes verhogen en zal een bodem minder onderhevig zijn aan klimaatverstoringen. Hierdoor valt een reductie te verwachten op vlak van gebruik van meststoffen en een gereduceerd gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Door een meerwaarde te zoeken voor groenbemesters zijn landbouwers sneller geneigd deze een plaats te geven in het management van het bedrijf. Door de structurele implementatie ervan gaat het bedrijf ook duurzame investeringen uitvoeren in een nieuwe generatie bodemmachines die aandacht hebben voor het vernietigen en inwerken van groenbemesters. Op langere termijn betekent dit specifiek voor de bio-sector meer kansen voor een sterkere sector. Door de meerwaarde van groenbemesters in dit project te onderstrepen zullen meer landbouwers over de streep getrokken worden om biologische landbouwproductie toe te passen.

Partners

Financiers

Demo Landbouw en Visserij (incl. Europese Unie)

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.