Farmer Business +

Klant hoevewinkel 100% West-Vlaams

Project info

Project info

Project type

PDPO

Startdatum

01/07/2018

Einddatum

30/06/2021

De consument hecht steeds meer belang aan beleving en authenticiteit. Producenten spelen hier op in door het aanbieden van hun producten via de korte keten. Dit project wil een beter inzicht krijgen in de behoeften en wensen van de consument in niet-stedelijke omgeving via een uitgebreide bevraging.

Op basis van deze nieuwe inzichten worden enkele bedrijven intensief begeleid om hun business strategie daarop aan te passen via individuele en geclusterde acties. Bij deze acties en begeleiding worden alle actoren van de triple helix betrokken (bedrijven, overheid en kennisinstellingen). Studenten worden ingezet bij de begeleiding van de bedrijven. Alle opgedane kennis en expertise zal worden gevaloriseerd in een toolbox voor de professionalisering van andere producenten en wordt ook ingebed in het curriculum van de opleiding professionele bachelor agro- en biotechnologie en in de dienstverlening van Inagro aan korte keten-producenten.

​Bij 10 pilootproducenten - op basis van consumenteninzicht via co-creatie 3 innovatietrajecten opzetten voor geclusterde producenten - consumenteninzichten, belang van een onderbouwde business-strategie, good practices op basis van 30 individuele acties en 3 innovatietrajecten vastleggen in een toolbox voor West-Vlaamse producenten - disseminatie van toolbox - integratie van projectresultaten in curriculum van professionele bacheloropleiding van landbouwers - betere afstemming van de dienstverlening aan de korte keten producent van de projectpromotoren.

Partners

Financiers

Provincie West-Vlaanderen

Demo Landbouw en Visserij (incl. Europese Unie)

VLM - Vlaamse Land Maatschappij

PDPO

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.