landschappelijke integratie 7

Plantgoedsubsidie van de Provincie West-Vlaanderen

De periode november - maart is het ideale plantseizoen om je landschappelijk integratieplan te realiseren. Deze voorwaarde verbonden aan een omgevingsvergunning wordt wel eens uitgesteld. Nu is het de ideale periode om daar verandering in te brengen want via een subsidie voor de aankoop van streekeigen plantgoed ondersteunt de Provincie West-Vlaanderen land- en tuinbouwers die hun bedrijfsbeplanting willen realiseren en stimuleert ze de afzet van plantgoed bij de West-Vlaamse boomkwekerij

Subsidievoorwaarden

 • Je bent een actieve West-Vlaamse land- of tuinbouwer.
 • Je gebruikt streekeigen bomen en struiken afkomstig van een West-Vlaamse plantenkweker.
 • De aanplant is landschappelijk verantwoord.
 • Laag- en halfstammen, leibomen en hagen rond gebouwen komen niet in aanmerking.
 • De beplanting staat in de Bedrijfszone: de erfomgeving waar de agrarische activiteiten gesitueerd zijn en de omliggende percelen van de bedrijfszetel. De tuinzone wordt uitgesloten.
 • Factuurdatum ligt tussen 1 november en 1 maart.
 • Aanvraag indienen voor 30 april na voorafgaand plantseizoen.
 • Factuurbedrag minimaal 100 euro.

Wat staat er minimaal op jouw factuur

De factuur bevat gedetailleerde informatie over het plantgoed: de naam, het aantal en de maat per plantsoort beschreven. Het ontbreken van deze informatie kan gevolgen hebben op de goedkeuring van jouw aanvraag.
Voor bomen koop je een hoogstam HT 6-8 cm (min) en voor bosgoed koop je de maat 60-90 (min).

Subsidiebedragen

Het reglement subsidieert aanvraagdossiers met een factuurbedrag van minimum 100 euro, inclusief btw. Goedgekeurde dossiers ontvangen maximaal 650 euro. Per type plantgoed worden volgende bedragen gehanteerd:

 • Bosgoed: 1 euro/plant
 • Boom: 25 euro/boom
  • 5 euro/boompaal (maximaal 3 per boom)
  • 2,5 euro voor boombinders (per boom)

Een win-win voor jou en de West-Vlaamse boomkweker.

Kathleen Storme

landschappelijke integratie 5

Aanvraag indienen

Koop je streekeigen plantgoed aan bij een West-Vlaamse plantenkweker. Bestel je planten voor 1 maart zodat je kunt planten. Bekijk, indien van toepassing, zeker de voorwaarden in je vergunning.

Na het uitvoeren van de aanplant bezorg ons volgende zaken uiterlijk tegen 30 april na het voorafgaande plantseizoen.

 • Ingevuld aanvraagformulier, samen met een ondertekende de-minimisverklaring op eer (p.1 tot en met 3 in het aanvraagformulier).
 • Factu(u)r(en) met gedetailleerde informatie over het plantgoed en materiaal en eventueel extra bewijs dat de aankoop gebeurde bij een West-Vlaamse plantenkweker.
 • Foto’s van de volledige aanplant waarbij de situering op het bedrijf duidelijk is.

Doe dit per post: Inagro – bedrijfsintegratie, Ieperseweg 87, 8800 Rumbeke-Beitem of per e-mail.

 

Grote investeringen tot 100% gesubsidieerd

Is je totale subsidiabele investeringskost groter dan 1000 euro dan is de niet-productieve investeringssteun misschien wel interessanter voor jou. De NPI's zijn een aparte subsidiëring binnen het VLIF. Ze subsidiëren tot 100% van de aankoop en aanplant van jouw beplanting met het normbedrag als maximum. NPI-steun kan je ook ontvangen voor water, erosie, mechanische onkruidbestrijding. Hieronder de belangrijkste voorwaarden waaraan je moet voldoen:

 • Je bent een actieve landbouwer.
 • Je start de investering pas na kennisgeving van selectie en indien van toepassing na de opmaak van een technisch verantwoordingsadvies.
 • Je toont de geselecteerde subsidiabele investeringskosten aan van minimaal 1.000 euro met facturen en betaalbewijzen (inclusief werkuren  aannemer).
 • Je gebruikt streekeigen bomen en struiken.
 • Je moet de investering gedurende 5 jaar in stand houden of in gebruik hebben.
landschappelijke integratie 12

Meer info

Heb je nog vragen over welke beplanting je wilt aanplanten? Wil je meer informatie over de NPI's?

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.