Luchtbeeld proefvelden

Inagro vandaag

Wetenschappelijk onderbouwd praktijkgericht onderzoek leveren en kennis overdragen aan de belanghebbenden in de agrarische sector zijn de kernactiviteiten van Inagro. Samenwerking met andere spelers is daarbij essentieel.

Wereldwijd komen uitdagingen op ons af met betrekking tot economische concurrentie, demografische verandering, klimaatverandering en duurzaamheidseisen. Daarom worden op Europese, nationale en regionale schaal initiatieven genomen om diverse sectoren - waaronder land- en tuinbouw - toekomstbestendig te maken. Innovatie en kennis zijn de sleutel om een duurzame economische verandering teweeg te brengen. In de landbouwsector is die verandering al lang aan de gang. Heel wat actoren, waaronder Inagro, leveren inspanningen om aan de toekomsteisen te voldoen.

De voorbije decennia is het landbouwbedrijf uitgegroeid tot een echte onderneming. Management, teeltkennis, innovatie en wetgeving winnen aan belang. De boer is een goed opgeleide bedrijfsleider, die nood heeft aan kennis op diverse terreinen. Om zijn bedrijf te kunnen runnen, laat hij zich omringen door experts en adviseurs. Op het vlak van praktijkrijpe technische kennis biedt Inagro heel wat ondersteuning.

Met beide voeten in het veld

Om concurrentieel te blijven op de wereldmarkt zijn innovatie en technische vooruitgang van levensbelang voor de landbouwsector. Sinds jaar en dag hebben we de ambitie om daartoe bij te dragen. De land- en tuinbouwsector kan rekenen op onze jarenlange expertise in praktijkgericht onderzoek. We voeren jaarlijks meer dan 400 verschillende proeven uit. Het is de basis voor ons onafhankelijk advies.

Verzamelde kennis verspreiden we via diverse on- en offline kanalen. Snelle, directe en toegankelijke communicatie met land- en tuinbouwers en stakeholders is daarin een speerpunt. We staan ook klaar voor (individueel) advies, onder meer bedrijfsbegeleiding, lerende netwerken, scans en audits. Via analyse en diagnostiek helpen we de landbouwers om afwijkingen tijdig op te sporen én te voldoen aan de wettelijke verplichtingen. Daarin speelt ons laboratorium een sleutelrol. Onze experts zijn onafhankelijk, staan met beide voeten in het veld en leveren maatwerk.

Met en voor de sector

We verzekeren onze praktijkgedreven aanpak door land- en tuinbouwers en andere relevante stakeholders te betrekken in de processen. Zo geven elf sectorspecifieke technische commissies jaarlijks input en feedback aan de verschillende teams van Inagro. De landbouwers zijn ook vertegenwoordigd in de Raad van Bestuur van Inagro. Daarnaast zetten we cocreatietrajecten op met landbouwers, leveranciers, bedrijven en andere kennisinstellingen om met gebundelde krachten en de nodige feedback haalbare en betaalbare oplossingen te realiseren.

Advies op proefveld

Onderzoek als basis voor praktijkgericht advies

Vooruitgang biedt de stakeholders in de Vlaamse agrosector kansen én uitdagingen. We engageren ons om zeven uitdagingen aan te pakken via onderzoek en advies.

  • Innovatieve productiesystemen introduceren in de primaire sector
  • Rendabele innovatieve agrofoodketens ontwikkelen
  • Precisielandbouw ingang doen vinden in (West-)Vlaanderen
  • Bijdragen aan klimaatrobuuste landbouw
  • Gesloten kringlopen ontwikkelen
  • Duurzame en geïntegreerde gewasbescherming realiseren
  • Goede relatie tussen landbouw en omgeving bevorderen

Samenwerking is daarbij essentieel. Theoretisch en fundamenteel onderzoek vormt de basis voor ons onderzoek op praktijkschaal. Dankzij grensoverschrijdende en internationale samenwerking in partnerschappen kunnen Vlaamse en Europese spelers samen de eigen opgebouwde expertise met die van andere projectpartners verrijken en vice versa.

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.