Mobiel gotensysteem site Beitem

Agrotopia leerstoel

De Agrotopia leerstoel zet in op een toekomstgerichte professionele tuinbouw in een klimaatgestuurde omgeving in de stadsrand of de stad. Hij vormt een inspirerend kader voor de ontwikkeling en realisatie van innovatieve concepten in glastuinbouwtechnologie en verticale stadstuinbouw.

Belangrijke hefboom voor innovatie

De Agrotopia leerstoel aan de faculteit bio-ingenieurswetenschappen van Universiteit Gent, opgericht met steun van REO Veiling en Inagro, moet innovatief onderzoek stimuleren. Hij zet in op een toekomstgerichte professionele tuinbouw in een klimaatgestuurde, stedelijke omgeving met aandacht voor duurzaamheid en economische aspecten. De leerstoel stimuleert de ontwikkeling en realisatie van innovatieve concepten in glastuinbouwtechnologie en verticale stadstuinbouw.

Hij bouwt op een brede waaier aan expertises en onderzoeksdomeinen van de faculteit bio-ingenieurswetenschappen en Universiteit Gent. Denk aan serreconstructie, klimaatcontrole, sensoren en modellering, microbiële ecologie en technologie, plantenfysiologie en plantziektes. Die multidisciplinaire aanpak resulteert in innovaties die de productiviteit verhogen en de milieu-impact en energie-input verlagen. Die technische insteek impliceert dat de leerstoel zich niet concentreert op sociaal-maatschappelijke aspecten van glastuinbouw, ook al erkent de leerstoel het belang ervan.

Agrotopia als unieke proeflocatie

Onderzoek aan de universiteit is per definitie vooruitstrevend en theoretisch. Wat op laboschaal beloftevol is, kan dankzij de leerstoel in Agrotopia uitgetest worden op praktijkschaal. Dat is een belangrijke hefboom voor de introductie van nieuwe technologieën in de hedendaagse glastuinbouw. De dakserre van Inagro vormt een unieke proeflocatie voor innovatietrajecten van idee tot cocreatieve validatie. Ze biedt de nodige ruimte voor onderzoek, demonstratie en communicatie binnen de leerstoel. 

Concrete doelstellingen

Bij de start van de leerstoel Agrotopia werd de focus bepaald. De leerstoel Agrotopia wil...

  • innovatieve constructies, uitrustingen en teelttechnieken ontwikkelen met aandacht voor duurzaamheid en economische aspecten;
  • de principes van de circulaire economie integreren en de rendabiliteit in een verstedelijkte omgeving verhogen;
  • een versnelde implementatie van deze innovaties bekomen;
  • en een breed draagvlak creëren voor professionele stadstuinbouw.
Persfoto verlenging leerstoel Agrotopia

De leerstoel werd opgericht aan de faculteit bio-ingenieurswetenschappen van de Universiteit Gent met de steun van REO Veiling en Inagro. Promotor en contact: Prof. dr. ir. Jan Pieters van Universiteit Gent.