Koeien_liggen_weide

Wat houdt derogatie in?

Wat zijn de voorwaarden voor derogatie?

Derogatie zorgt ervoor dat je meer dan de 170 kg dierlijke stikstof mag aanbrengen. Hier zijn wel enkele voorwaarden aan gekoppeld op vlak van staalnames, type dierlijke mest en gewassen.
Derogatie is een afwijking van de geldende norm en moet ieder MAP opnieuw goedgekeurd worden. Het grote voordeel is het verhoogd gebruik van dierlijke stikstof. Er zijn logischerwijs wel een pak extra voorwaarden die strikt gecontroleerd worden.

De derogatie slaat enkel op het verhoogde gebruik van dierlijke stikstof. De norm van fosfor of de totale norm werkzame stikstof blijven gelijk. Dit betekent dus vooral dat je minder stikstof uit kunstmest zal moeten aankopen.

 
Wat is derogatiemest?

Derogatiemest is mest afkomstig van runderen (behalve mestkalveren), paarden, geiten en schapen. Daarnaast mag je ook derogatie-effluent en dunne fractie na het scheiden van ruwe dierlijke mest gebruiken.
Percelen waar je geen derogatie aanvraagt mogen wel niet-derogatiemest zoals varkensdrijfmest krijgen.

In welke teelten kan ik derogatie toepassen? 

Afhankelijk van de teelt (combinatie) op het perceel (zie tabel 1) mag je 200 tot 250 kg dierlijke N/ha/jaar toedienen i.p.v. 170 kg dierlijke N/ha/jaar.

Tabel_derogatie_VLM

Enkele voorwaarden (2021)

 • Op derogatiepercelen in fosfaatklasse III en IV mag je geen kunstmestfosfaat opbrengen.
 • Op derogatiepercelen moet je 2/3 van de totale dierlijke mest vóór 31/05 toedienen (met uitzondering van beweiden).
 • Strengere uitrijregeling.
 • De stikstofnorm uit dierlijke mest moet per perceel (alle percelen van het bedrijf) nageleefd worden, de bedrijfsbenadering is hier dus niet meer van toepassing voor stikstof uit dierlijke mest. De bedrijfsbenadering is wel nog steeds van toepassing voor fosfor en de maximale bemestingsnorm voor werkzame stikstof.
 • Scheuren van grasland kan enkel onder bepaalde voorwaarden, zie punt 2.4 van de derogatievoorwaarden.
 • Voor aanvoer van mest van derden op derogatiebedrijven moet er, voor aanvang, steeds een mestanalyse van N en P2O5 beschikbaar zijn van maximaal 3 maanden oud.
Uitrijden mest
 • Je moet bodemstalen stikstof en fosfor laten nemen (aanvragen via SNapp). Per begonnen schijf van 20 ha landbouwgrond moet minstens 1 bodemstaal stikstof en fosfor genomen worden.
  • De stikstofstalen moeten genomen worden tussen 1 januari en 31 mei van het huidige jaar.
  • De fosfaatstalen moeten genomen worden tussen 1 juni van het vorige jaar en 31 mei van het huidige jaar. Of als je beschikt over minstens 1 fosfor staal per 5ha landbouwgrond van maximaal 5 jaar oud, is er ook aan deze voorwaarde voldaan.
  • Deze stalen mogen zowel op derogatiepercelen  als niet-derogatiepercelen aangevraagd te worden.
 • Opmaken van een bemestingsplan vóór 15/02
 • In de periode tussen 1/10 en 15/11 zal de mestbank minstens 1 perceel aanduiden voor nitraatresiducontrole. Dit staal moet je zelf aanvragen (via SNapp) en zelf bekostigen.
 • Je moet altijd toegang verlenen tot je percelen voor staalnames voor de monitoring van de derogatie.
koe in weide

De verplichte stikstofstalen moeten niet op de derogatiepercelen genomen worden, dit kan bijvoorbeeld ook op een aardappelperceel.

Adviseur Bodem en bemesting

persoon die staalname bodem uitvoert

Meer uitgebreide info vind je in het document ‘voorwaarden aanvraag derogatie 2021’ van de VLM.

Voordeel toepassen derogatie

Door het aanvragen van derogatie kan je dus meer dierlijke stikstof op je percelen aanbrengen. Bijkomend voordeel is dat je naast stikstof op deze manier ook  andere elementen extra via de dierlijke mest kan aanbrengen. Vooral fosfor, kalium en magnesium, maar ook sporenelementen en organische koolstof.

Derogatie aanvragen

Derogatie aanvragen doe je in 2 stappen:

 1. Via het Mestbankloket dien je jouw derogatie-aanvraag in, ten laatste op 15 februari van het huidige jaar.
 2. Duid ten laatste op 31 mei van dat jaar op je verzamelaanvraag de percelen aan waar je derogatie wilt toepassen.

 
Twijfel je nog of derogatie nuttig kan zijn voor jouw bedrijf? Praat erover met onze adviseurs van onze dienst Bedrijfsadvies Bemesting

Door het aanvragen van derogatie kan ik al mijn
mest
op mijn eigen percelen kwijt.

Graag derogatie aanvragen?

Onze adviseurs kunnen je hierbij ondersteunen.

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.