Projecten

Dit project wil enerzijds werkzoekenden in de grensstreek via een aangepaste opleiding tewerk ​stellen in de veehouderij en anderzijds het voortbestaan van onze
De hopsector, die zeer sterk regionaal geconcentreerd is in de grensregio, staat voor enkele belangrijke uitdagingen. Door de marktgerichte omschakeling van bit
De agro-ecologie beoogt de ontwikkeling van teeltsystemen die efficiënt omgaan met gewasbeschermingsmiddelen en verzoent de economische, maar ook de ecologische
Het project heeft tot doel om via een geïntegreerde benadering het stroomgebied van de IJzer en de Leie bestendiger te maken t.o.v. overstromingen ten gevolge v
De zaaizaadontsmettingen staan in meerdere teelten onder druk, zo ook voor de maisteelt. Het doek viel reeds voor Sonido en het gebruik van Mesurol staat op de
Het project wenst de productie en gebruik van biomassa afkomstig van marginale sites (Smarg) te valoriseren door overdracht van kennis en technologie tussen ver
Optimalisatie bemesting in de biologische groenteteelt door correcte inschatting van de N-werking van de basisbemesting en de N-vrijstelling uit bodem organisch
Het project PATHOFLAX heeft als doel innovatieve en milieuvriendelijke strategieën te ontwikkelen voor de bestrijding van een pathogeen in het vlas, nl. Vertici