Druiventeelt

Advies op vlak van wijnbouw

Inagro biedt labo analyses op diverse wijnparameters aan. Daarnaast kan men voorafgaand aan de aanleg van een wijngaard bij Inagro terecht om adhv. bodemanalyses en -advies na te gaan of een perceel geschikt is voor druiventeelt. Tijdens de teelt kan er teelttechnisch advies gegeven worden mbt. onkruidbestrijding en interpretatie weermodellen.

Analyses

Door het analyseren van een tussenproduct (niet-gebottelde wijn, most,…) of een eindproduct het vinificatieproces opvolgen en sturen om alzo tot een kwaliteitsvolle wijn te komen.

Labo analyses wijn

Parameters

De analyse van het staal gebeurt op diverse parameters. Zo wordt het alcoholpercentage bepaald (uitgedrukt in volumetrisch percent), de pH, het suikergehalte (zijnde de som van fructose en glucose), het sulfietgehalte (totaal en vrij), de hoeveelheid appel-, azijn- en melkzuur en de totale zuurheid (uitgedrukt in g/l zwavelzuur én g/l wijnsteenzuur).

Kostprijs

Dit pakket wijnanalyses kost 50,00 € (+ BTW) per binnengebracht staal waarbij facturatie gebeurt na afleveren van het analyserapport.

Wil je een staal binnenbrengen in ons labo voor analyse?

Contacteer Lynn Tiebergijn via 051 27 33 44 of per e-mail.

Bodem- en bemestingsadvies

Voorafgaand aan de aanplant van wijnstokken wordt een onafhankelijk advies geformuleerd inzake de bodemgesteldheid en of deze geschikt is voor wijnbouw. Tijdens de teelt kan advies gegeven worden inzake bemesting.

Grond

Inhoud van het bodem- en bemestingsadvies

Een erkend staalnemer komt ter plaatse voor het nemen van een bodemstaal dewelke geanalyseerd wordt volgens het standaard bouwvoorpakket (pH, %C, P, K, Ca, Mg, Na en S) met bijkomend een analyse op de sporenelementen (B, Fe, Cu, Mn) en een N-analyse. Na het opstellen van een analyserapport wordt dit mondeling besproken tijdens een bezoek ter plaatse gecombineerd met het uitvoeren van een profielboring tot op 90 cm diepte uitgevoerd om eventuele storende lagen op te sporen alsook het opsporen van eventuele bodemverdichting met behulp van een penetrometer. Dit wordt gevolgd door het afleveren van een adviesrapport omtrent de vastgestelde bodemconditie (cfr. hierboven) en eventuele te nemen maatregelen. Tenslotte kan dit rapport ook advies bevatten inzake:

  • Voorafgaande rotatie met bladrammenas, Japanse haver,…;
  • erosiebeperkende maatregelen;
  • inzaai van geschikte tussenbedekking.

Kostprijs

730,00 euro (+ BTW) waarbij facturatie gebeurt na afleveren van het analyserapport. Heb je een landbouwnummer, dan kan je dit advies via KRATOS gratis verkrijgen via de module 'bodem' waarbij je 'Inagro' als adviesdienst selecteert.

Meer info?

Wil je gebruik maken van dit advies of heb je andere teelttechnische vragen met betrekking tot wijnbouw?