De afgelopen jaren is water een belangrijk thema geworden in de landbouwsector. Dat zal wellicht niet veranderen. Op 31 januari tekenden dan ook heel wat geïnteresseerden present op de info-avond over water en irrigatie. De meeste sprekers gaven aan dat de weersextremen zullen toenemen. Zo zal een droge zomer in combinatie met een natte winter eerder regel dan uitzondering zijn. Op de info-avond kwamen de thema’s wetgeving, eigen watervoorraden, efficiëntere irrigatietechnieken en kostprijs aan bod. We brengen kort verslag uit en delen de presentaties en berekeningstool met jou.
Bereken de kostprijs van je beregening
Acties rond watervoorziening in West-Vlaanderen
Bart Naeyaert, gedeputeerde voor Landbouw en Visserij opende de avond. Hij lichtte de actiepunten rond watervoorziening voor de Provincie West-Vlaanderen toe. Hij duidde de huidige situatie en de acties die ondernomen zullen worden. Daarnaast bracht hij ook de nood aan water in de landbouw in kaart.
 

> Bekijk de presentatie van het kabinet.

 

Het departement Landbouw en Visserij stimuleert innovatieve ideeën
Daarna kwam Bart Debussche van het departement Landbouw en Visserij aan het woord. Hij lichtte het "actieplan water" op Vlaams niveau toe. Bovendien ging hij dieper in op de steunmaatregelen voor watervoorzieningen.  

Bart benadrukte sterk dat er werk gemaakt moet worden van preventieve technieken om droogte aan te pakken. Dat kan door te investeren in eigen watervoorziening. Ook aan bodembeheer en efficiëntere irrigatietechnieken moet gewerkt worden.  

Op vijf domeinen zal de overheid focussen:  

 • (alternatieve) waterbronnen in kaart brengen;
 • regelgevend kader/ beleidsplannen/ instrumenten optimaliseren;
 • landbouwers stimuleren via financiële steun:
  • oproep projectsteun innovatie VLIF;
  • reguliere VLIF-steun;
  • Kratos: advies op maat;
  • EIP – Operationele groepen;
  • Water-Land-Schap;
  • Proeftuin droogte;
 • kennisontwikkeling en stimulering praktijkgericht onderzoek stimuleren;
 • verdere bewustmaking, sensibilisering en voorlichting stimuleren.
 

Eigen watervoorraden en watervoorzieningen
Dominique Huits van Inagro vertelde hoe je je eigen watervoorraden kan aanleggen. Er zijn heel wat mogelijkheden, ook via samenwerking met collega-boeren, openbare instanties of overheden.  
 
Daarnaast kwam diepdrainage aan bod, een vorm van trage grondwaterwinning waarvoor je een buffer of opslagcapaciteit nodig hebt. De techniek komt al voor op melkvee- en varkensbedrijven, maar doet ook stilaan zijn intrede op groentebedrijven. Dominique gaf aandachtspunten mee rond diepdrainage en enkele tips voor landbouwers die een diepdrainagesysteem willen aanleggen.

Dominique haalde ook aan dat de waterkwaliteit van groot belang is, zeker in tijden van droogte en waterschaarste. Vooral een te hoge EC-waarde (zoutconcentratie) in het water kan voor bepaalde teelten slecht zijn en leiden tot kwaliteits- of opbrengstderving. Als je twijfelt aan de waterkwaliteit, dan is een wateranalyse zeker aan te raden! De komende jaren wordt verder onderzoek verricht naar (de gevolgen van slechte) waterkwaliteit.

Druppelirrigatie, iets voor Vlaanderen?  
Greet Tavernier (PCG) ging dieper in op druppelirrigatie. Uit proeven blijkt dat die techniek toekomstmogelijkheden biedt in Vlaanderen, zeker bij droge omstandigheden. Druppelirrigatie zorgt sowieso voor efficiëntere beregening, omdat er minder waterverlies optreedt. Maar de investering zorgt voor een hogere basiskost voor je teelt.
 
En wat kost beregening?
Tot slot stelde Greet Tavernier de nieuwe beregeningstool voor. In de tool wordt een onderscheid gemaakt tussen vaste kosten (pomp, aanleg putten, beregeningshaspel, buizen) en variabele kosten (tijd, water, energie, transport). Aan de hand van de beregende oppervlakte berekent de tool hoeveel beregening uiteindelijk kost per hectare voor een bepaalde teelt. Het loont zeker de moeite om dat voor jouw bedrijf eens te berekenen.