Het departement Landbouw en Visserij heeft op 15 november het “actieplan water voor land- en tuinbouw” overhandigd aan de minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege. Dat actieplan telt vijf actiedomeinen die we in dit nieuwsbericht voor jou op een rijtje zetten.
Vlaams actieplan water voor land- en tuinbouw overhandigd aan minister
De droogte van de afgelopen zomers 2017 en 2018 heeft het belang van een goed waterbeleid duidelijk aangetoond. Experts verwachten dat dergelijke droge periodes als gevolg van de klimaatverandering in de toekomst nog meer zullen voorkomen. Daarom wil de Vlaamse overheid de land- en tuinbouwsector overtuigen om verstandig om te springen met het beschikbare water. Een actieplan rond water, opgesteld door de verschillende actoren binnen het droogte-overleg, kan daarbij helpen.
Op 15 november werd het “actieplan water” overhandigd aan de minister van Omgeving, Natuur en Landbouw. Dat gebeurde niet toevallig bij het diepvriesgroentebedrijf Ardo, dat samen met een coöperatie van landbouwers (INERO) een irrigatienetwerk bouwt. Zo zal het gezuiverde afvalwater van het bedrijf gebruikt kunnen worden voor de irrigatie van lokale landbouwbedrijven. Die samenwerking tussen landbouw en industrie rond waterbeheer is uniek in Vlaanderen. Ook Inagro speelt een belangrijke rol in de realisatie van dat project.
DsCEdIOXcAEhwl0_depLBVISS.jpg
Minister Joke Schauvliege ontvangt het actieplan water voor land- en tuinbouw. (Bron foto: departement Landbouw en Visserij)

 
Vijf actiedomeinen
De volgende vijf actiedomeinen zullen in de komende vijf jaar alle aandacht krijgen:
• Actiedomein 1: in kaart brengen van alternatieve waterbronnen
Het departement zal de watervraag vanuit land- en tuinbouw en de agrovoedingsindustrie in kaart brengen. Tegelijkertijd zal het departement de land- en tuinbouwers nog meer stimuleren om zelf te voorzien in de nodige watervoorraden. Gedacht wordt om hemelwateropslag en de inzet van diepdrainagewater te stimuleren. Ook het irrigatieproject F2AGRI, waarbij leden van INERO vanaf volgend voorjaar effluent van Ardo zullen gebruiken om te irrigeren, wordt als een inspirerend voorbeeld naar voor geschoven.
 
• Actiedomein 2: optimalisatie van het regelgevend kader, de beleidsplannen en de instrumenten
Er worden verschillende actiepunten opgesomd om het regelgevend kader te optimaliseren. Eén van die punten gaat over het gebruik van water uit een open put. Irrigeren gebeurt in onze provincie vaak vanuit een open put. Het is voor menig landbouwer een doorn in het oog dat dit water – dat vaak afstromend ‘winterwater’ is van omliggende percelen – als grondwater wordt beschouwd. In de omgevingsvergunningsaanvraag voor een nieuwe put wordt de verplaatsing van de uitgegraven grond bovendien als een behoorlijke hindernis ervaren. Het departement wil dan ook actief in gesprek gaan met de betrokken overheden.

• Actiedomein 3: stimuleren van landbouwers
Via verschillende vormen van VLIF-steun en gratis wateradvies wil het departement de landbouwers stimuleren om na te denken over de waterhuishouding op hun bedrijf, zodat die verder geoptimaliseerd kan worden.

• Actiedomein 4: kennisontwikkeling, kennisdeling en stimulering van (praktijkgericht) onderzoek
Omdat efficiënt omgaan met het beschikbare water morgen nog belangrijker is dan vandaag, zal er verder ingezet worden op (praktijkgericht) onderzoek naar onder meer irrigatietechnieken, droogteresistente teelten en teelttechnieken en bodemgebruik. Inagro werkt daar graag aan mee.

• Actiedomein 5: verdere bewustmaking, sensibilisering en voorlichting van de land- en tuinbouwsector
Om de ontwikkelde kennis (actiedomein 4) ook tot bij de sector te krijgen, zal er samen met de proefcentra verder ingezet worden op infovergaderingen en demonstratiedagen.

>> Lees het volledige ‘Actieplan Water voor Land- en Tuinbouw’.


Ook Inagro werkt mee!
Voor dit actieplan haalde het departement heel wat inspiratie uit projecten waarin Inagro betrokken is. We zullen ons alvast blijvend inzetten om jou ook in de toekomst te blijven inspireren, zodat je gewapend bent tegen het veranderende wateraanbod als gevolg van de klimaatsveranderingen.

Het wil nog altijd niet voldoende regenen. De watervoorraden (zowel grondwater als oppervlaktewater) blijven zeer laag. Inagro kan er jammer genoeg niet voor zorgen dat er (met mate) regen uit de lucht valt. We staan wel blijvend paraat om jou te helpen met je watervragen. Je kan daarom altijd contact opnemen met Dominique Huits  via dominique.huits@inagro.be of 051 27 33 88.
Gekoppelde thema's & sectoren: Water | -- Algemeen --