Kleinschalige biogasproductie, ook wel 'pocketvergisting' genoemd, is een technologie die een zestal jaar geleden zijn ingang vond in Vlaanderen. De eerste jaren startten er een groot aantal installaties op landbouwbedrijven. Maar de laatste jaren is het aantal nieuwe investeringen eerder klein. Wat is nu de stand van zaken rond pocketvergisting in Vlaanderen?

Pocketvergisting zes jaar later

In 2011-2012 was kleinschalige vergisting een nieuwe technologie die een honderdtal melkveebedrijven in Vlaanderen al snel oppikten. Als we de hoeveelheid mest en het aantal melkveebedrijven met een voldoende grote energievraag bekijken, is er nog altijd heel wat potentieel voor de toepassing van kleinschalige vergisting. Toch werd er de voorbije jaren amper nog geïnvesteerd in nieuwe installaties (figuur 1). De voornaamste reden daarvoor is het negatieve imago door problemen die zich voordeden bij verschillende installaties.    

 

Blog20181003Figuur1AantalInstallaties.png

Figuur 1 - Bron: De Vlaamse Biogassector in 2017, Voortgangsrapport Biogas-E vzw

 

 

Vaak voorkomende problemen
Tijdens de operationele groep Pocketboer klaarden we de oorzaak van die minder geruststellende cijfers uit. De problemen die zich voordoen bij de huidige installaties zijn vaak terug te leiden tot volgende punten:

  • Constructie-technische onvolmaaktheden: een nieuwe technologie heeft vaak te kampen met kinderziektes en een leercurve omtrent de te gebruiken materialen.
  • Biologische uitdagingen: de inputstroom moet geschikt zijn om een vergistingsinstallatie te voeden. Dat vooraf laten controleren wordt aanbevolen. Bovendien blijkt uit vergistingstesten in het VLAIO LA-project Pocket Power dat er nog wel zaken verder uitgeklaard moeten worden in functie van de stabiliteit van de vergisting.
  • Beperkte kennis en ervaring: bij alle partijen (uitbaters, constructeurs, service, …) in deze jonge sector is er nood aan extra kennis en ervaring, zodat meer installaties vlot zouden functioneren. Een biogasinstallatie is een levend systeem, te vergelijken met een grote melkkoe. Ze vraagt dus de nodige opvolging.
  • Moeilijk lopende communicatie tussen verschillende partijen (constructeurs, landbouwers, onderhoudstechnici, subsidiërende instanties, netbeheerders, …) en het gebrek aan schriftelijk vastgelegde, eenduidige afspraken.
  • Administratief kluwen dat de landbouwer soms moet doorworstelen om steun te kunnen ontvangen.

 

 

Maar er zijn ook positieve kanten!
Hoewel de sector moeilijkheden kent willen we het kind niet met het badwater weggooien. De bovengenoemde punten zijn - mits de nodige inspanningen - op te lossen. Er zijn heel wat kansen voor pocketvergisting die we niet mogen vergeten! Uit een enquête bij aanbieders blijkt dat er ondertussen meerdere constructeurs geïnteresseerd zijn om pocketvergisting in Vlaanderen aan te bieden, wat constructeurs richting meer kwaliteit voor de kostprijs kan drijven.    

Pocketvergisting maakt het de landbouwer nog altijd mogelijk om zelfvoorzienend te zijn op vlak van elektriciteit en warmte. 1 m³ biogas levert ongeveer 2 kWh elektriciteit en 3 kWh warmte. Per jaar kan een vergister ruwweg 34 000 m³ biogas produceren. Getuige daarvan zijn meerdere installaties die minstens 45 000 kWh energieproductie per jaar halen.    

Aangezien de mest voor een goede biogasproductie snel in de vergister moet worden gebracht, biedt pocketvergisting potentieel voor broeikasgasemissiereductie bij mestopslag. De vergiste mest is nadien nog altijd beschikbaar om op het land uit te voeren. Ook geniet je sinds een aantal jaren investeringssteun voor bepaalde onderdelen en/of randinfrastructuur van de installatie.    

In het project Pocket Power onderzoekt Inagro samen met Universiteit Gent de uitbreiding van pocketvergisting naar andere sectoren dan melkveebedrijven. Ook in dit project wordt het duidelijk dat pocketvergisting zeker een positief verhaal kan zijn voor bepaalde sectoren.    

 

En wat nu?
Biogasproductie uitsluitend op basis van mest biedt veel kansen op vlak van broeikasgasemissiereductie en energieproductie, maar vraagt net zoals het vakkundig houden van dieren de nodige kennis, expertise en ingesteldheid. Die zaken opbouwen is net iets wat de nodige interactie, tijd en aandacht vraagt. Vooraleer je investeert is het dus belangrijk om je goed te informeren.  


Meer info
Heb je vragen of ben je benieuwd of een investering interessant kan zijn voor jouw bedrijf? Contacteer ons en wij bekijken het graag samen met jou. Beschik je zelf al over een pocketvergister? Wij zijn zeker ook benieuwd naar jouw ervaringen!


Artikel gepubliceerd in kader van de projecten Pocket Power en Pocketboer.    

Het  project Pocket Power wordt gefinancierd door het Agentschap Innoveren & Ondernemen (www.vlaio.be), met financiële steun van: Boerenbond, ABS, Biolectric, Continental Energy Systems, Innolab, AB Milieusystemen, Vermeulen Construct, United Experts, Biogas-E, Inverde en VLACO.    

vlaioago.jpg

De operationele groep Pocketboer wordt gefinancierd door het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland. www.vlaanderen.be/pdpo.  

elpoeu.jpg