Het afgelopen jaar zijn er heel veel vragen binnen gekomen bij Inagro rond de 1-meter teeltvrije zone. In deze blog lichten we er drie uit: '2018: laatste jaar om aan te leggen?', 'Wat met Vegaplan?', 'Hoe zit het met het maken van greppeltjes?'.

Wist-je-datjes akkerranden en bufferstroken

In het afgelopen jaar zijn er heel wat vragen gesteld over de 1-meter teeltvrije zone. Hieronder hebben we drie vragen uitgelicht die veel voor kwamen en die belangrijk zijn om het antwoord op te weten, zeker met het najaar in het vooruitzicht.

2018: laatste jaar aanleg?
Begin 2018 zijn de controles van de 1-meter teeltvrije zone begonnen. Dit jaar was een overgangsjaar en werd er vooral sensibiliserend opgetreden. Maar 2018 is ook het laatste jaar waarin je nog de 1-meter teeltvrije zone mag aanleggen. Vanaf 2019 is het niet meer algemeen toegelaten om de 1-meter teeltvrije zone nog aan te leggen. Onder aanleggen verstaan we het klaarleggen en inzaaien van een geschikt gras(kruiden) mengsel.
Waarom zou je nu de 1-meter teeltvrije zone inzaaien met een grasmengsel?
Het inzaaien van de 1-meter teeltvrije zone heeft als voornaamste reden het onderdrukken van onkruiden. Zowel polvormige als zodevormende grassen kunnen worden ingezet om dit doel te bereiken. Maar het aanleggen is maar het halve werk. Door een degelijk beheer zorg je er voor dat de onkruiddruk tot een minimum wordt beperkt.


Wat met controles binnen Vegaplan?
Wat betreft de invoering van de 1-meter teeltvrije zone (eis 4.3.24*D/I) dient de onafhankelijke controle instantie (OCI) minstens 1 perceel ter plaatse te controleren, ongeacht of dit perceel aangrenzend aan de onderneming gelegen is of niet. Indien een non-conformiteit wordt vastgesteld, is de corrigerende maatregel het verwijderen van de aanwezige teelt in deze 1 meter. De landbouwer stuurt hiervan bewijs a.d.h.v. foto’s binnen de maand naar de OCI.
De teeltvrije zone geldt voor alle waterlopen die paars of blauw gekleurd zijn op de verzamelaanvraag en enkel voor percelen waar de hoofdteelt na 1 sept 2018 werd ingezaaid.
Wanneer de non-conformiteit niet wordt opgelost binnen de vooropgestelde termijn, betekent dit dat de OCI het Vegaplan-certificaat niet kan uitreiken.


Greppeltjes voor het afwateren van percelen?
Greppeltjes voor het af laten van water mag, maar het is belangrijk dat er geen mest of mestsappen na regenval kunnen afvloeien naar de omliggende waterlopen en grachten. Deze buffering van de waterlopen is een primair doel van de 1-meter teeltvrije zone. Tijdens en net na de bemesting(en) mogen de greppels dan ook niet aanwezig zijn. Wanneer er geen bemesting meer wordt uitgevoerd, dan kunnen er greppeltjes getrokken worden zodat overtollig water kan afvloeien. Let wel, bij het vaststellen van lozing van mest(sappen) wordt steeds een PV opgemaakt door de toezichthouders. De landbouwer blijft verantwoordelijk en dient hier beredeneerd mee om te gaan.


Voor meer informatie:
Tom Van Nieuwenhove
T 051 27 33 92
E tom.vannieuwenhove@inagro.be

2018-09-28-ML-bloemenrand.jpg2018-09-27-ML-teclogo.jpg