Vloeibare afvalstromen komen in tal van landbouwsectoren voor: van de vloeibare fractie van mest of digestaat tot spuiwaters van tomaat of sierteelten. De verwerking van die stromen is voor de landbouwer een kost. De waarde ervan is laag. Toch bevatten die stromen nog nutriënten die benut kunnen worden. Eendenkroos kan een efficiënte mogelijkheid zijn om die voedingsstoffen te recupereren.

Toevoeging van eendenkroos aan een constructed wetland

Potentieel in de varkenshouderij
Voornamelijk in de varkenshouderij liggen er veel mogelijkheden. Volgens cijfers van VCM kost mestverwerking van varkensdrijfmest via biologie 17 tot 18 euro per ton. Na biologie kan een dikke fractie afgescheiden worden die getransporteerd wordt naar regio’s zonder P-overschotten. De vloeibare fractie moet nog altijd uitgereden worden op het veld, want die mag je niet lozen in het milieu.

Op enkele bedrijven gebeurt er al een naverwerking via "constructed wetland"s, zoals op IVACO bvba. Dat zijn sedimentatielagunes gekoppeld aan rietvelden die ervoor zorgen dat het nutriëntengehalte en het aantal opgeloste deeltjes dalen tot loosbare normen. Maar door een gebrek aan plaats of opbrengst is er vanuit de landbouw weinig interesse in die techniek.

 

Stikstof valoriseren
Om de "constructed wetlands" te optimaliseren werd er dit jaar eendenkroos aan toegevoegd. Eendenkroos bevat ongeveer 30% eiwit van hoge kwaliteit en kan toegevoegd worden aan het veevoeder. Als aangetoond kan worden dat dit veilig is, dan zou het een ideale eiwitbron zijn voor veevoeder.

Om de toepasbaarheid van het systeem aan te tonen werd water uit de mestverwerking op IVACO samengebracht in één lagune (150 m²) tot een ideale cocktail. De groei in de eerste maand was goed en er werd 80 kg vers eendenkroos geoogst. Verder onderzoek moet uitwijzen wat het groeipotentieel is. 

 

Geïnteresseerde landbouwers kunnen contact opnemen met Reindert Devlamynck via reindert.devlamynck@ugent.be of Carl Coudron via carl.coudron@inagro.be.

 


De Blauwe Keten is een project binnen het Interreg V-programma Vlaanderen-Nederland, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

interreg2s1072018.jpg

Gekoppelde thema's & sectoren: Energie En Groene Grondstoffen | Varkenshouderij