Kernwoord

Thema

Evenementdatum

Tussen en
Er voldoen 1698 items aan uw criteria.
19.07.18 - Oppompverbod in onbevaarbare waterlopen

Op 19 juli 2018 besliste de West-Vlaamse provinciegouverneur Carl Decaluwé om een aantal beperkende maatregelen op te leggen omwille van de aanhoudende droogte. In dit nieuwsbericht lijsten we de beperkende maatregelen op en geven we ook mee waar je wel nog water kunt halen.

19.07.18 - Biedt effluent van een Aquafin-installatie een uitkomst?
Verspreid over Vlaanderen beheert Aquafin heel wat installaties die het huishoudelijke afvalwater zuiveren. Voor een aantal bedrijven kan dat effluent een oplossing bieden voor de waterschaarste. Je moet dan wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Let op: gezuiverd afvalwater is geen drinkbaar water. Het is dus niet voor alle toepassingen bruikbaar. In deze nieuwsbrief lees je meer over het gebruik en de voorwaarden.
19.07.18 - Water oppompen uit een bevaarbare waterloop

Vandaag staan heel wat onbevaarbare waterlopen droog. Ook in steeds meer provinciale waterspaarbekkens en private bekkens is nog amper water beschikbaar. In de volledige provincie West-Vlaanderen geldt dan ook een verbod op de captatie uit onbevaarbare waterlopen. Voor een aantal teelten kan transport van water uit een bevaarbare waterloop overwogen worden.

19.07.18 - RTK-GPS en vaste rijpaden op kleinschalig groentebedrijf?

Is werken met RTK-GPS en vaste rijpaden zinvol en haalbaar op een kleinschalig groentebedrijf? Dat was de insteek van de tweede bijeenkomst van de ondernemersgroep ‘vaste rijpaden’. Die vond plaats op 16 juli op het bedrijf van Frank Schelfhout in Bornem. Met techniek en creativiteit werken Frank en zijn gezin aan een duurzame, innovatieve en biologische bedrijfsvoering.

18.07.18 - Audace opnieuw aanrader voor zomerteelt veldsla vierde gamma

In een rassenproef vergeleken we recent zomerrassen veldsla van verschillende zaadhuizen. Volgens die proef zou Audace de beste keuze zijn voor de zomerteelt veldsla met bestemming voor het vierde gamma. Een vroegere oogst was eventueel wel beter geweest, want problemen met spruitvorming en geel blad dreigden op te treden. Etap en Festival zijn ook goede keuzes, maar beide rassen zijn wel gevoeliger voor lepelblad. Canyon en Gala zijn minder aan te raden door hun tegenvallende kieming en trage groei.

17.07.18 - Lessen uit studieclubs energie

Leren van elkaar, dat is het doel van studieclubs. Al enkele jaren organiseert Inagro die vorm van groepsbegeleiding. Meer en meer stellen landbouwers die manier van werken op prijs. Begin juli kwamen acht melkveehouders uit Veurne-Diksmuide bijeen onder begeleiding van Inagro om ervaringen uit te wisselen rond het thema energie.

16.07.18 - GAS-boetes voor gebruik gaskanon?!

Heel wat landbouwers ondervinden in deze periode van het jaar schade aan hun teelten als gevolg van verschillende wildsoorten, waaronder houtduiven. Daarom worden verschillende verjagingsmaatregelen ingezet. Verjaging is verplicht volgens de Code Goede Praktijk Wildschade* en noodzakelijk om bijvoorbeeld bestrijding te kunnen aanvragen. Maar let op: in sommige gemeentes en steden kan je een GAS-boete krijgen als je wildafweerkanonnen gebruikt. Informeer daarom altijd bij de gemeente of raadpleeg de Algemene Politieverordening van het lokaal bestuur.

16.07.18 - Gezonde en veilige werkomgeving in varkenstallen

Varkenshouders observeren dagelijks hun dieren. Hebben de dieren voldoende voer en drinkwater ter beschikking? Zijn de varkens gezond? Is er geen hoest of slappe mest waar te nemen? Door die dagelijkse observatie en het vele andere werk vergeten ze zichzelf soms. Varkenshoud(st)ers brengen heel wat door in de varkenstallen om alles rendabel te houden. Helaas bevat die omgeving hoge concentraties stof en gassen, zoals ammoniak. Ook komen varkenshoud(st)ers in aanraking met heel wat chemische middelen, zoals ontsmettingsmiddelen en zuren. Daarom organiseert Inagro op dinsdag 31 juli 2018 de voordracht ‘gezonde en veilige werkomgeving in varkenstallen’ in Diksmuide.

13.07.18 - Zevende certificaat Charter Duurzaam Ondernemen voor Inagro

Eind juni behaalde Inagro voor de zevende keer het jaarcertificaat van het Charter Duurzaam Ondernemen. Het certificaat wordt uitgereikt aan bedrijven die duurzaamheid integreren in hun beleid en hun dagelijkse werking. In Inagro doen we dat via een werkgroep met enthousiaste medewerkers die ideeën samenbrengen en concrete acties of projecten uitwerken.

12.07.18 - Herhaling - Droogte blijft voorlopig nog aanhouden

Onze gewassen worden momenteel blootgesteld aan een aanhoudende droogte. Om een zo optimaal mogelijke inzet van water, arbeid en energie te garanderen geven we je een aantal tips. Bloemkool, prei, aardbei, witloof en biologische teelten komen aan bod. We geven ook een algemene tip over gewasbescherming. Doordacht omgaan met het beschikbare water is op vandaag dan ook de boodschap. Het is aangewezen om uitsluitend 's nachts te beregenen! Heb je vragen? Aarzel niet om ons te contacteren!

12.07.18 - Inagro test innovatieve erosiemaatregelen in courgette

Courgette telen op hellende percelen kan heel wat afstroming veroorzaken. Water krijgt onvoldoende tijd om in de bodem in te dringen en spoelt meteen af naar lager gelegen delen. Maar kan je al bij het planten al maatregelen nemen tegen hevige regenval? En hoe kan je bij droogte de waterinfiltratie optimaliseren?    

12.07.18 - Vlaamse biologische aardappelketen engageert zich voor robuuste teelt

Op 9 juli ondertekenden stakeholders uit de gehele biologische aardappelketen de eerste Vlaamse convenant ‘versnelde transitie naar robuuste biologische aardappelteelt’ op het proefbedrijf biologische landbouw van Inagro. Plaagresistente aardappelrassen laten toe om jaarlijks een stabiele en bedrijfszekere opbrengst te realiseren. De ondertekenaars van de convenant engageren zich om tegen 2021 maximaal in te zetten op die rassen voor de biologische teelt.

11.07.18 - Gloednieuwe dorser voor akkerbouwgewassen in gebruik op Vlaamse proefvelden

Door het warme weer valt de eerste gerstoogst net als vorig jaar uitzonderlijk vroeg. Dat is bij Inagro geen probleem, want vorige week zetten we een nieuwe proefvelddorser in op onze proefvelden. De nieuwe, hightech machine van het LCG laat toe om granen en peulvruchten efficiënter en sneller te oogsten. Bovendien verzamelt de dorser meteen heel wat interessante data die nuttig zijn voor onderzoek en advies. In dit nieuwsbericht lees je meer en op onze Facebookpagina vind je een filmpje van de nieuwe proefvelddorser in werking.

11.07.18 - Analyseer je looplijnen en boek twee weken tijdswinst per jaar

Looplijnen op het bedrijf... we staan er zelden bij stil. Hoeveel tijd heb je nodig om naar je stallen te gaan? En om voeder aan te brengen? En voor het verhokken van de ene stal naar de andere? Bedenk eens welke tijdswinst je boekt als je je werk dagelijks een kwartiertje sneller kunt afwerken. Inagro helpt je om efficiënte, korte looplijnen te vinden en dus efficiënter te werken.

10.07.18 - Toevoeging van eendenkroos aan een constructed wetland

Vloeibare afvalstromen komen in tal van landbouwsectoren voor: van de vloeibare fractie van mest of digestaat tot spuiwaters van tomaat of sierteelten. De verwerking van die stromen is voor de landbouwer een kost. De waarde ervan is laag. Toch bevatten die stromen nog nutriënten die benut kunnen worden. Eendenkroos kan een efficiënte mogelijkheid zijn om die voedingsstoffen te recupereren.

09.07.18 - WATERTALK meer dan ‘talk’ alleen!

Goed nieuws: dankzij het recent goedgekeurde PDPO-project WATERTALK gaan de provinciale dienst waterlopen en Inagro de komende drie jaar samen aan de slag rond landbouw en waterbeheer. Slimme waterberging, wateroverlast beperken én water maximaal inzetten in functie van de landbouw staan in dit project centraal. Het is zeker de moeite waard, want ook voor jou als teler zitten er interessante zaken aan te komen.

05.07.18 - CVBB gaat voluit voor lokaal contact en draagvlakverbreding (rapportering CVBB deel 3)

Waterkwaliteitsgroepen vormen de basis van de CVBB-werking. Op een laagdrempelige manier wordt er veel waardevolle informatie uitgewisseld over het gebied rond een MAP-meetpunt. Maar het CVBB gaat ook letterlijk de boer op, met de zogenaamde tententochten. De grote betrokkenheid die daarmee gecreëerd wordt, maakt dat land- en tuinbouwers samen streven naar een betere waterkwaliteit.

05.07.18 - Biovelddag inspireert ruim publiek

Onder een stralende avondzon vond op 27 juni de jaarlijkse voorjaarsbiovelddag plaats op het proefbedrijf biologische landbouw van Inagro. De onderzoekers van de afdeling biologische landbouw gaven een overzicht van de veldproeven tijdens een rondgang. Daarna volgde een machinedemo met de Ovlac Ekoploeg, de snijwals en cultivator van Treffler. De ruim 80 geïnteresseerden sloten de avond af met een netwerkmoment met een biobiertje van Joris Cambie.    

05.07.18 - Nieuwe erkenningen voor soja

Sinds kort zijn er 2 herbiciden toegevoegd aan de lijst van toegelaten middelen in sojateelt, dankzij de inspanningen van Inagro. Dit kan een extra stimulans zijn om soja te integreren in de rotatie.  

 
05.07.18 - Tools witloofbarometer staan online

De witloofbarometer wil witlooftelers ondersteunen bij strategische en operationele beslissingen en het management van de rendabiliteit van hun bedrijf. Het instrument bestaat uit drie tools: ENDIFE 1.0, ENDIFE 2.0 en ENDIFE 3.0. Elke versie heeft zijn eigen toepassingsgebied. ENDIFE 1.0 stond al langer online. ENDIFE 2.0 en ENDIFE 3.0 zijn nu ook klaar om te gebruiken.