graan
sla
paddenstoelen
spinazie
banner7
banner8
banner6
banner5
banner10
banner12
banner11
Trial Version, Powered By DNNGo
De ‘Ivan Tolpe’ prijs wordt in 2017 voor de 2de maal uitgereikt

Met de ‘Ivan Tolpe prijs’ wil het Vlaams Coördinatiecentrum voor Mestverwerking (VCM vzw) een eerbetoon brengen aan wijlen Ivan Tolpe, dé West-Vlaamse pionier in mestverwerking.


De Biovelddag komt eraan

Tijdens een rondgang op het proefbedrijf biologische landbouw van Inagro stellen we de eerste onderzoeksresultaten voor en maken we een evaluatie van het voorbije, grillige groeiseizoen.

Achter de schermen van Markthal Lokaal

Afgelopen vrijdag nodigden de initiatiefnemers van Markthal Lokaal en Inagro geïnteresseerde land- en tuinbouwers uit voor een blik achter de schermen van dit uniek concept. Markthal Lokaal opende zijn deuren op 13 mei 2016 en kende ondertussen een succesvolle verkoop en een grote bekendheid in de regio, maar ook erbuiten. De innovativiteit van dit concept werd ook duidelijk toen het centraal betaalsysteem en het online reservatieplatform aan bod kwam.

Nitraatresidu. Wat zit er nog in jouw grond?

De nitraatresiducampagne van de Mestbank staat in de startblokken. Net als de voorgaande jaren, zullen erkende laboratoria in de periode van 1 oktober tot en met 15 november op heel wat percelen bodemstalen nemen. Hoe lager het nitraatresidu, hoe beter de bemestingspraktijk. De landbouwers worden daardoor aangezet om scherp op de snee te bemesten en zo mee te zorgen voor een goede waterkwaliteit. In sommige situaties en voor sommige teelten is het een hele uitdaging om een voldoende laag residu te behalen. Toch blijkt uit de metingen van de voorbije jaren dat op 75 tot 85 % van de percelen goede resultaten, d.w.z. resultaten onder de eerste drempelwaarde, worden behaald.

Lage aardappelopbrengsten

Op 19 en 20 september werden 42 percelen met Bintje en Fontane bemonsterd in België. De opbrengsten en onderwatergewichten blijven onveranderd.

Bodem actualiteit: bekalk nu!

Veel velden worden nu geoogst. De goede weersomstandigheden van de laatste weken laten toe om de velden onder goede omstandigheden te berijden. Het is dan ook het ideale moment om te bekalken indien nodig. Toediening van kalkmeststoffen gebeurt altijd het best in het najaar.

Afrijping van maïs verloopt razendsnel, resultaten van het LCV

Door de zeer warme periode van vorige week is het droge stofgehalte van maïs met gemiddeld 5% gestegen, volgens de staalnames uitgevoerd voor het LCV. De maïs rijpt op veel percelen snel af, waardoor het optimale drogestofgehalte snel bereikt wordt.

Prei op hydrocultuur in openlucht bevestigt hoog opbrengstpotentieel

De plantdichtheidsproef deze zomer in onze proefopstelling voor de teelt van hydroprei in openlucht bevestigt de eerste indicaties van het hoge opbrengstpotentieel van deze nieuwe teelttechniek. In de nauwste plantingen (10 x 10 cm) halen we een netto productie van meer dan 120 ton/ha  waarvan 98% Flandria-kwaliteit.  

Bodemerosie: hoe aan te pakken?

Bodemerosie is voor iedereen een slechte zaak! Bodemerosie betekent voor de landbouwer op korte termijn een vermindering van opbrengsten door het wegspoelen van zaai- en plantgoed, van meststoffen,… en het onderspoelen van kiemplanten. Op lange termijn houdt bodemerosie een onomkeerbaar verlies aan bodemvruchtbaarheid in. Naast de problemen op de percelen zijn er ook het dichtslibben van rioleringsstelsels, waterlopen en wachtbekkens en zelfs modder- en wateroverlast op wegen en in woningen. Dat betekent dan weer een kost voor het gemeentebestuur om die te reinigen.

Proefveldbezoek rassen stamslaboon 23/09/16 om 15.00
Wij geven u de mogelijkheid ons proefveld rassen stamslaboon te bezoeken op vrijdag 23/09/16 om 15.00 uur 
Er zijn geen items om te tonen.
30.09.16 - Brochure Eenvoudige bouwstenen voor een betere bodemkwaliteit
Deze brochure kwam tot stand in het kader van het project “Eenvoudige bouwstenen voor een betere bodemkwaliteit”.
08.09.16 - Brochure Eetbaar Landschap in de Zuidelijke Westhoek

Je kent de Westhoek vast en zeker van het glooiende landschap, de zichtbare sporen van oorlogen en de ligging langs natuurlijke én culturele grenzen. Maar de streek heeft nog meer in haar mars. Wist je dat het ook geurig, kleurig en lekker is?

27.06.16 - Rode klaver - praktische teelthandleiding

Naar aanleiding van de vergroeningsmaatregelen is er hernieuwde interesse in de teelt van vlinderbloemigen en werd een praktische teelthandleiding samengesteld voor landbouwers die rode klaver wensen te telen.